2
Neeea no'oo aamo nane'reka mochitojeraninia, aachin teeka tísia utewaeme tekipanakamekopua wa'a kahtiaio, aamo Koorosa mochikamewichioo, yooma wa'a Raoriséa mochikamewichioopua tiameo, yooma wahjachi no'o oiyachiamio ki no'o tetewamewichioopua tiameo. Wa'a tiiame tekipaname neeea, yooma aamowichioo, aamo iikachi oisa erapamichiopua, napati eeme aamo kaawe nakika mochitoka. Wa'a teetoamenia tiameo, epeche ahsieme aamo pahtiame enepamichiopua, pu'ka Riosi ki ehpesi o'inia noriwi teereriameopua pehjio, pu'kao yooma Apoe Riosie Weratiamechi simiyameo. Ikachi simiyame te'ta nane'reka mochitosaa eemea, te'ta pahtewari paarasatiame enemeripua, te'ta peenewari machiwarie nokisika. Neeea i'ka aamo chaaniamenia, i'ka wa'a aamo teeresoo, aaataai peenia cheeka aamo wihkuenarioio, ka'chi iika aamo wihkuepuawichiopua. Neeea, ki nooe wa'a kahtiainia, aamo ahjama wa'a kahtiaitenia no'o inatarieo. Peenia e'rame neeea Riosi nakiyachitia te'tereto tuuopa, te'ta pewatiame mochito tuuopa Riosie Weratiamechio, pukachi ahjachi te'ta paparameko tuuopa.
Weemera teerewa mochipuame Riosie Weratiamechi
Wa'apitia pukeri o'inia aamo Riosie Weratiamechi paparariachitiao, Apoe Eesusi aamo Paamira uuriachitiao, pu'kache e'weka mochitopuapua, pukachiche ahjachi paparatoka. Pukachio eemea teeresi naawaeka mochitopuapua, pewatiame naawaeka Eesusichi aamo paparario, Apoe Eesusi te'ta aamo masiteretiachitia. Eemea aamo Noono tewekachi Riosio, cheriwema ki'yakache mochitopuapua, apoe iintoriopua aamowichio tísia kaawe iintokao, ahpo Taana Eesusichi iintokaopua.
Ka'te aamo toimitia aaata aamo ko'komichioo, aaata aamo ki pichiwaka nayewesoopua Eesusichi simiyameeo, aamo wihkueka nayewenaresoopua. Puuua oowera i'ka weeechi ti'tijoeri nokiwameche inatamepua, ki ehpesi o'inia wa'a nokiwame. Puuu chaachapaa rooroikame masitewa puuua, kiisi Riosie Weratiame masitia, uuka chaachapame.
Puuu aaata wa'a chaachapaka aamo wihkuenariamea, ki nane'rekamepua ihji Riosie Weratiame weeechi oikameo, pukachi weerewachi yasitoriamekopua, te'ta tisiwari Riosi tiiarirao. 10 Eemea te'ta Riosie Weratiamechi te'teriapao, amochi teerepuame eemea Riosie nehpupari ku'iwario, ka'chi iika aamo wihkuepuawichioopua. Puuu Apoe Riosie Weratiamea, puuu wa'api tisiwarikai tiiapaopua, yomatiame ihta ki ka'karuma tiiariopua, aampa te'ta utewari tiiaemepua, yomatiame ki ka'karuma nokiwari noonoraopua, ahpotere tiiamepua pu'kao, yomatiame aampa tiiamepua yomatiame pu'ka utewarira tiiarirao. 11 Eemea Riosie Weratiameeo, iikachikamera tehpunetiamepua, yooma ihta amochi ki ka'karuma te'tereriao, ki ma'chikamera weerewachi siichitepuwekao. 12 Eemea paatoniaio, Riosie Weratiame ahjama mukukameka ijikikamepua, ahjama wetemajitiamechitia; wa'a tiiachio, neerochi o'inia puuyapaio, eenechi ahjakameka ijikikamepua weemera ahjarichi, Eesusi ahjameo. Wa'a ijikikame aamo tetewame Riosia, Riosi te'ta utewarirachi paparakamekapa, ahpo Taana oijenateriae, te'ta ahpo utewarirae. 13 Eemea pukerio, poanachi te'tereriaipua Riosichio, aaata wahjipakamechitia Riosie tetewiwachio, aamo iikachio pehjio eemea, ki Riosie tehpuneniaiopua pehjio aamo tatakoririao. Nape ehpeo eemea, yooma tehpunetiamekapaopua ki kaawe aamo te'tereriao, weemera ahjari kiatiamepua, yomatiame aamo cheriwekekaopua aamo ki kaawe noonowiriao. 14 Riosia yooma ihta ahpo nuurari taamo wenejiao, yooma wa'asi werapakamepua pu'kao, taamo tatakoriria wenejiwa wikirieriaopua, kurusichi raositepakaopua pu'kao, ahpo Taana Eesusi mukiwarieo, ahsieme kajuka netetepakao. 15 Riosie Weratiamea yomatiame tamochi ki ka'karuma chaachapaka wenejitiameo, ahsieme kihta nateyame enepaterepua pu'kao, yooma ti'tijoeri tetewachi kurusichi meritiameo. Wa'a iintoka Apoe Riosi Taanaraa, pu'ka Satanasi ku'kuiwari taamo na'areka Riosichi wenejika mochitokameopua, tísia suuwe erapatekamepua pu'kao, te'ta newitoka chapisa pe'pereso i'tokaopua, yooma ti'tijoeri tetewáchi suuwe erapateka newitokamechitiao.
Ki i'ka wehjoarichi inataka mochitoamechitia inataniame
16 Pukaepa eemea i'ka wehjoarichi mochikaiopua pehjio, ka'te aamo tooa wenejimichioo, aaata i'ka wehjoarichi iyoriniame nokayameeo, i'ka eee tiiame iyoriniamechitiao: ihta kooame iyoriniameoi, ihta itapiti iijirewa iyoriniame, ihta yoorewa teeweniameoipua pahkochio, meecha weemerachi simiyame iyoriniameoi, Riosi resipuniame taawechi iyoriniameoi. 17 Yooma puuu itapiti iyoriniamea, kihta nateyamepua Riosichi ka'karuma te'terepuawichioo, se'wi iyoriwakapapua. Te'ta Riosiwichio iyoriniame nateyameraa, ihjipua: Riosi ahpo Taana Weerariakamera iyoriniame. 18 Ka'te aamo tooa aamo wenejimichio, Riosi tewekachi ku'kuiwari tísia yoorewari te'terewameeopua, aaata ahpo tísia tesiwa te'teriame, e'retiameeopua. Pu'ka wa'a tiiame nokiwa inatamea, apoe wa'api ahpo oisataka chaachapamepua, ahpokamera tísia machiyameko erakoka. Yooma puuu wa'a ahpo oisataka masitiamea, kihta Riosi pichiwari tiiamepua, teesaoi ki Riosi inatá, oowera weeechi ti'tijoerichitia inatamepua. 19 Puuua ki nakiyamepua Riosie Weratiameo, ahpo mo'orachitia teetomichioopua, puuua kihta Eesusi weerewara itapitira enepanariamekapapua, te'ta taamo Noono tewekachi kahtiame e'rariachitiaopua, ahpo Taanakamera mo'orachitia teetomichiopua, ahpo Taana weerewachi ki pusie teteiwamechiopu.
20 Nape eemea, Riosie Weratiame ahjama mukukameka ijikikamepua, ki i'ka wehjoarichi mochikamechitia inatamiapapua wa'asi. Nape wa'a ijikikamekaai eemea, ¿achini iikai eemea wa'api te'teretoamepua eenechio, ke'chu aamo Eesusichi paparoi te'tereriachitiao, aamo ki ka'karuma yooraria yooraka mochitoao? ¿Achini iikai i'ka wehjoarichi nokiwame yoorewatere mochitonariame eemea, i'ka eee tiame nuurari yachatiamechitiao: 21 “Ka'te ihchepa pukachio, ka'te ko'ka pu'kao, ka'te ahjae ihsi pu'kao”? 22 Yooma puuu nuurari ka'tetaniamea, i'ka wehjoarichi mochikameche nuurari iyoriniame puuua, puuua Riosichi kaawe te'terepuawichioo, kihta nateyame puuua. Puuu i'ka wehjoarichi nuurari yachatiame wa'inewa iyoriniamea, kajumiite puuua wa'asi, taamoo tewekachi Riosi ahjama mochipatetiopaopua. 23 Puuu i'ka wehjoarichi itapiti iyoriwa nokayamea, tísia Riosichi iyoriameka nokayamepua, tísia ahpo weerewachi kokosa yooramekapaopua, te'ta Riosichi iyoriame ahpo eratekaopua ti'tijoerio. Nape puuu weerewachi ahpo kokosaniamea, kiisi taamo ku'yamepua ki ka'karuma nokipuawichioo, itapiti ki ka'karuma nokiwa weemuniameopua.