4
Tu omi tovehimeya ma ami agetoga agaidiya wanaꞋihagihagi keke wanaꞋivekoyodi, faꞋina wananuwa-nunauyena kadu omi yami Tovehimeya weꞋa lobameya gimimiyami. 1Fi 3:1-2 1Fi 3:7 Ef 6:1-3 Ef 6:4 Af 10:34
VeꞋoꞋola kadu gahe nuwavaivaina faꞋina
Folo gikivetuvetunudi.
Tu tobohiyakweyao, yami waꞋatuvefaꞋila tova moyaꞋaina Yaubada againe wanaveꞋoveꞋoꞋola. Ada waveꞋoveꞋoꞋola tu keke mali nuwanuwa againe nuwami ginanauna, au Yaubada anakaibe wananuwenuwena tu Bana againe wanavesivesiule. Kadu ime faꞋimeya wanaveꞋoꞋola be higa wana ginayauni-yo Yaubada bonana kaliva agaidiya amafaiweya analulumamalena, kadu Keliso yana kibababala ana nuwanuwa sevasevauyana anahawavemogatalena. Mena Keliso ana laumamala faꞋina deliya gamimiyami. Au wanaveꞋoꞋola be gahe mahamahalina amine ganalulumamalena gavaimi gilubodaku amine.
Badi kaliva vevine keke Keliso againe hidavetumagana-ma buye wanamiyami ana toveya, taumiyao wanaꞋitaveꞋavimi be keke fanifanimiyao amine wanahuluva. Au tova hagihagina wanalelelena be Keliso faꞋine wanakivetuvetunudi. Tova moyaꞋaina wanagahegahe nuwavaivaina amine kadu yami gahe wanakivedigagina be higa kaliva vevine Keliso yana nuwanuwa faꞋina hinatoliluvaluva againe, amifaiweya saꞋeyana saꞋeyana agaidiya wanabonalaufata hagihagina. Ef 6:18 Ef 6:19 Ef 6:20 1Te 4:11-12 Ef 4:29, 1Fi 3:15-16
Folo yana lukafoi.
Siule tobohiyakweyao, Tikiko valeyaku matatabuna omi agaimiya ginalukahihiyena. BanaꞋe tobohiyanuwama, Keliso yana tofaisewa anafaiweya iyaꞋeku, ada Kaiwabu yana faisewa againe kaliva dibudibumuhigina. Hidema ana inuba iya bana gaꞋiveninisena be gavaimi ama valeya ginavenuwaꞋatami, kadu aseꞋasemi ginakivevatuna. Kadu Onesimo bana Tikiko buye gaꞋiveninisedi, bana kadu tobohiyanuwama kaliva dibubibumuhigina ada yami yoꞋo kalivana. Badi adiꞋiselu gavadi moyaꞋaina hidede againe gilakalakayemu, medema faꞋina hinavenuwaꞋatami.
10-11 Bana Alisitako deliya buye amimiyami-ma, kadu Maki Banabasi tobohiyaveꞋavalana, kadu Yesu-Yasito yadi lukafoi. Kaliva Yaubada againe buye avetofaisewa-ma agaidiya badi adiꞋitotogaga Yuda kalivadi, ada wona velemona aseꞋaseku hikivevatuna. Bana Maki faꞋina venuwaꞋata ahe giꞋela higa kaꞋi omi agaimiya ginayemu, au wanavegaꞋaulena. 12 Bana Efafilasi yami yoꞋo kalivana kadu Yesu Keliso ana agetoga gilukafoiyemi. Tova moyaꞋaina omi faꞋimiya giveꞋoꞋola toyogina be higa yami vetumagana againe wanaꞋatuvefaꞋila, higa vaita Yaubada ana halamana againe wanaveꞋasevatu ada yana nuwanuwa matatabuna nuwami ginavai-moꞋena. 13 Iya tauku gaꞋitana be gavenuwaꞋatami higa bana omi faꞋimiya gififaisewa toyogina, kadu badi tovetumagana Leyodisiya melala againe be Hilafolisi melala againe. 14 Bana Luke yama doketa nuwanuwama lakahina banaꞋe amanadi kadu Dimasi yadi lukafoi. 15 Badi tobohiyadeyao Leyodisiya againe kadu nouda Nimufa be tovetumagana adi yoꞋo nouda yadi manuweya buye hivagavagaꞋauta amanadi yaku nuwakabubu agaidiya.
16 Hida leta ma tamo hakwadi omi yami yoꞋo agaimiya ginahawana be wananogalini-yo letai-nadi tovetumagana adi yoꞋo Leyodisiya againe wanaꞋiveninisena be kadu badi hinahawana. Meda anafaiweya leta Leyodisiya againe gaꞋiveninisena-ma ginaꞋela be kadu omi wanahawana. 17 Bana Akifo wanagahena wanagayo, “Kaiwabu Yesu faisewa saꞋeyana faꞋina givegide medema faisewai-nadi ya waꞋatuvefaꞋila unanunauwena tu unaluyabuna.” Hidemi wanagahena.
18 Kaliva saꞋeyana hida leta againe yaku nuwanuwa giꞋetoladina, tu adamoya iya Folo yaku lukafoi agaimiya tauku nimakuya gaꞋetoladina. Wananuwa-nunauyeku iya deliya gamimiyami be wanaveꞋoꞋoleku. Ada iya gaveꞋoꞋolemi be higa Yaubada yana nuwadogeya wanamiyami.
(Iya Folo nimaku.) Ef 6:21 Ef 6:22 Fm 1:10 Af 27:2, 12:12 2Ti 4:9-12

4:1: 1Fi 3:1-2 1Fi 3:7 Ef 6:1-3 Ef 6:4 Af 10:34

4:6: Ef 6:18 Ef 6:19 Ef 6:20 1Te 4:11-12

4:6: Ef 4:29, 1Fi 3:15-16

4:18: Ef 6:21 Ef 6:22 Fm 1:10 Af 27:2, 12:12

4:18: 2Ti 4:9-12