Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa
Gidduwaa Erissuwaa
Hanidabaa Odiya maxaafati, Sameela maxaafatuuninne Kawotu maxaafatun xaafettida taariketa dumma ogiyan naa77anttidi odoosona. Hanidabaa odiya maxaafatun Israa7eela kawotu kawotettaa taarikee naa77u waanna waanna kifiletun shaahettidi odettiis.
1. Israa7eelanne Yihudaa kawotettati mooruwan kunddidaageeta gidikkonne, Xoossai ba asaassi gelido qaalaa ubbaa naagidoogaanne Yihudan de7iyaageetu baggaara ba asaassi ba halchchido halchchuwaa polidoogaa bessanaassa. Hagee tuma gidiyoogaa erissanau, ha maxaafaa xaafidaagee Daawitinne Solomoni oottido gita gita oosota, Yoosaafixi, Hizqqiyaasinne Yoosiyaasi asaa de7uwaa ooraxissido ooraxissuwaanne Xoossaassi minnidi ammanettida asaa hanotaa loittidi xeelliis.
2. Yerusalaamen de7iya Beeta Maqidasiyan Xoossaassi goinniyo goinoi waanidi doomettidaakko odanaassa. Qassi he wode goinuwaa wogaa kaalettiyaageeti qeeseta gidiyo gishshau, eti kaalettiyo ooso keettai waanidi doomettidaakkonne qonccissanaassa. Beeta Maqidasiyaa keexxidaagee Solomona gidikkokka, Beeta Maqidasiyaanne goinuwaa wogaa koiro essidaagee Daawita gidiyoogaa odanaassa.
1
Addaameppe Biidi Abrahaama Gakkanaassi De7iya Yeletaa
(Doomettaabaa 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)
Addaamee Seeta yeliis; Seeti Heenoosa yeliis; Heenoosi Qainaana yeliis; Qainaani Malaali7eela yeliis; Malaali7eeli Yaareeda yeliis; Yaareedi Heenooka yeliis; Heenooki Maatusaala yeliis; Maatusaali Laameeka yeliis; Laameeki Noha yeliis. Nohee Seema, Kaamanne Yaafeeta yeliis.
Yaafeeta attuma naati Goomera, Maagooga, Maadaaya, Yaawaana, Tubaala, Meshekanne Tiiraasa. Goomera attuma naati Ashkkanaaza, Riifaatanne Togarmma. Yaawaana attuma naati Eliisha, Tarsseesa, Kitiimanne Rooda.
Kaama attuma naati Kuusha, Mixiraima, Puuxanne Kanaana. Kuusha attuma naati Saaba, Hawiila, Saabita, Raa7imanne Sabttaka. Raa7ima attuma naati Saabanne Dadaana. 10 Qassi Kuushi Naamiruuda yeliis. Naamiruudi sa7an wolqqaama olanchcha gidiis. 11 Mixiraimi Ludeta, Anaameta, Lahaabeta, Nafttuuheta, 12 Patiroosata, Kaasiluuhetanne Pilisxxeema zareta yelida Kafttooreta yeliis. 13 Kanaanee baira na7aa Sidoonanne a kaaluwaa Heeta yeliis; 14 qassi Kanaanee Yaabuusata, Amooreta, Gerggeeseta, 15 Hiiweta, Arqqeta, Siinata, 16 Ariwaadeta, Xamaaretanne Hamaatata yeliis.
17 Seema attuma naati Elaama, Asoora, Arifaakisaada, Luuda, Araama, Uuxa, Huula, Geteeranne Mesheka. 18 Arifaakisaadi SHelaaha yeliis; SHelaahi Eboora yeliis. 19 Eboori naa77u naata yeliis; issoi yelettido wode sa7ai shaahettido gishshau, a sunttai Peeleega geetettiis; a ishaa sunttai Yoqixaana. 20 Yoqixaani Almmodaada, SHeleefa, Haxarmmaaweta, Yeraaha, 21 Hadoraama, Uzaala, Diiqila, 22 Eebaala, Abimaa7eela, Saaba, 23 Ofiira, Hawiilanne Yobaaba yeliis. Hageeti ubbati Yoqixaana zareta.
24 Seemappe biidi, Abrahaama gakkanaassi de7iya yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa: Seema, Arifaakisaada, SHelaaha, 25 Eboora, Peeleega, Raa7a, 26 Saruuga, Naakoora, Taaranne 27 Abrahaama geetettidi xeesettiya Abraama.
Isimaa7eela Yeletaa
(Doomettaabaa 25:12-16)
28 Abrahaama attuma naati Yisaaqanne Isimaa7eela. 29 Eta yeletai hagaappe kaallidi xaafettiis.
Isimaa7eela bairai Nabaayoota; hegaappe simmin Qeedaaree, Adibi7eeli, Mibssaami, 30 Mishimaa7i, Duumi, Maasi, Hadaadi, Teemi, 31 Yixuri, Naafiishinne Qeedimi yelettidosona. Hageeti Isimaa7eela naata.
32 Abrahaama kaadumatee Qaxuri attuma naati Ziimiraana, Yoqishaana, Madaana, Midiyaama, Yishibaaqanne SHuha. Yoqishaana attuma naati Saabanne Dadaana. 33 Midiyaama attuma naati Eefa, Efeera, Hanooka, Abiidaa7anne Elddaa7a. Hageeti ubbati Qaxuri zareta.
Eesawa Yeletaa
(Doomettaabaa 36:1-19)
34 Abrahaami Yisaaqa yeliis. Yisaaqa attuma naati Eesawanne Israa7eela. 35 Eesawa attuma naati Elifaaza, Ra7u7eela, Yi7uusha, Yaa7ilaamanne Qoraaha. 36 Elifaaza attuma naati Temaana, Omaara, Xafa, Ga7itaama, Qanaaza, Timinaa7anne Amaaleeqa. 37 Ra7u7eela attuma naati Nahaata, Zaraaha, SHammanne Miiza.
Eedooman Koiro De7ida Asata
(Doomettaabaa 36:20-30)
38 Eedooman koiro de7ida Se7iira attuma naati Loxaana, SHobaala, Xibaa7oona, Aana, Dishoona, Exeeranne Dishaana. 39 Loxaana attuma naati Hooranne Homaama. Loxaana michchiyaa Timinaa7o. 40 SHobaala attuma naati Aaliwaana, Manahaata, Eebaala, SHefanne Oonaama. Xibaa7oona attuma naati Aayanne Aana. 41 Aana na7ai Dishoona. Dishoona attuma naati Hemddaana, Eshibaana, Yitiraananne Karaana. 42 Exeera attuma naati Bilihaana, Za7iwaananne Aqaana. Dishaana attuma naati Uuxanne Araana.
Eedooma Kawota
(Doomettaabaa 36:31-43)
43 Israa7eelan ai kawoinne kawotanaappe kase Eedooma biittan kawotida kawoti hagaappe kaallidi xaafettidaageeta.
Ba7oora na7ai Belaa7i kawotiis; a katamaa sunttai Dinaaba.
44 Belaa7i haiqqin, Booxirappe yiida Zaraaha na7ai Yobaabi a sohuwan kawotiis.
45 Yobaabi haiqqin, Temaana biittaappe yiida Hushaami a sohuwan kawotiis.
46 Hushaami haiqqin, Moo7aaba biittan Midiyaamata xoonida Badaada na7aa Hadaadi a sohuwan kawotiis; a katamaa sunttai Awiita.
47 Hadaadi haiqqin, Maasireeqappe yiida Saamili a sohuwan kawotiis.
48 Saamili haiqqin, shaafaa matan de7iya Rahobootappe yiida SHaa7uli a sohuwan kawotiis.
49 SHaa7uli haiqqin, Akiboora na7ai Ba7aalihanaani a sohuwan kawotiis.
50 Ba7aalihanaani haiqqin, Hadaadi a sohuwan kawotiis; a katamaa sunttai Paa7a. A keettaayyiyaa Mezaahaaba na7ee Maaxireedi na7iyo Mahexaabi7eelo. Hegaappe guyyiyan, Hadaadi haiqqiis.
51 Eedooma zaretu halaqati hageeta: Timinaa7a, Aliwa, Yeteeta, 52 Oholiibaama, Eela, Piinoona, 53 Qanaaza, Temaana, Mibxxaara, 54 Maagidi7eelanne Iraama. Hageeti Eedooma halaqata.