Yohaannisi Xaafido Heezzantto Kiitaa
Gidduwaa Erissuwaa
Yohaannisi xaafido heezzantto kiitaa “Yesuusi kiittido cima Yohaannisi” xaafiis. I xaafidoogeekka Gaayoosa giyo issi woosa keettaa kaalettiyaagaassa. Xaafee issi baggaara Gaayoosi hara ammaniyaageeti maaddido gishshau a galatees; hara baggaara qassi Diyooxiraaxisa geetettiya makkalanchcha bitaniyaappe naagettana mala akeekissees.
1
Taani cimai, tumu siiqiyo ta siiquwaa Gaayoosayyo ha dabddaabbiyaa xaafais. Ta siiquwau, neeni ayyaanan lo77o gidiyoogaa taani eriyoogaadan, nena aibinne waissenna malanne qassi neeni payya de7ana mala, Xoossaa woossais. Aissi giikko, amarida ishantti yiidi, ubba wode neeni tumatettan de7iyoogaanne ne tumatettaabaa markkattido wode, taani daro ufaittaas. Ta naati tumatettan de7iyoogaa siyiyoogaappe aadhdhidi, tana ufaissiyaabi baawa.
Gaayoosabaa Asai Markkattiis
Ta siiquwau, nu ishantti imatta gidikkokka, neeni etayyo oottiyo ooso ubban ammanettida ooso oottaasa. Qassi eti ne siiquwaabaa woosa keettan markkattidosona; eti biyo ogiyan Xoossai dosiyoogaadan, neeni eta maaddikko, lo77obaa oottaasa. Aissi giikko, Xoossaa ammanennaageetuppe ainne ekkennan, Kiristtoosa sunttaa gishshau kiyidosona. Hegaa gishshau, nuuni tumatettaa etaara issippe oottana mala, hageetu mala asata maaddanau bessees.
Diyotirefeesi Walasettiis; Dimexiroosi Sabettiis
Taani woosa keettaayyo dabddaabbiyaa xaafaas; shin eta halaqa gidanau koyiya Diyotirefeesi nuuni giyoogaa ekkenna. 10 Hegaa gishshau, taani yaa biyo wode, i nu bollan haasayiyo iita haasayaanne i oottido oosuwaa intteyyo yootana; qassi i hegee guuxxiis giidi, nu ishantti yiyo wode mokkenna; harai atto eta mokkanau koyiyaageetakka diggidi, woosa keettaappe kessees.
11 Ta siiquwau, lo77obaappe attin, iitabaa milatoppa. Lo77obaa oottiya ooninne Xoossaa asa; shin iitabaa oottiya ooninne Xoossaa be7ibeenna.
12 Dimexiroosi lo77o gidiyoogaa asai ubbai markkattees; tumatettai ba huuphenkka abaa markkattees. Nuunikka qassi abaa markkattoos; nu markkatettai tuma gidiyoogaa inttekka ereeta.
Wurssetta Sarotaa
13 Taani neeyyo xaafanau koyido darobai de7ees; shin qalamiyaaninne biiriyan xaafanau koyikke. 14 SHin taani matan nenaara gaittanau qoppais; he wode nuuni gaittidi haasayana.
15 Sarotettai nenaara gido.
Ne dabboti nena saro saro yaagoosona. Nu dabbota ubbaa eta sunttaa sunttaa xeesada, tana saro saro giis yaaga.