Yihudai Xaafido Kiitaa
Gidduwaa Erissuwaa
Yihudaa kiitai xaafettidoogee, ammanennan de7iiddi ammaniya asa milatidi, worddo timirttiyaa laaliya asatuppe ammaniya asai naagettana mala, odanaassa. Ha qantta kiitai ba giddon oiqqidoban naa77antto PHeexiroosa milatees. Xaafee nabbabiyaageetussi odiiddi, “Naa77anttenna hanotan geeshshatuyyo issiton imettida ammanuwaassi minnidi olettite” yaagidi, minttidi qofissees.
1
Taani Yesuus Kiristtoosa ashkkarai Yihudai, Yaaqooba ishai, Xoossai xeegidoogeetuyyo, Xoossai Aawai siiqiyoogeetuyyo, qassi Yesuus Kiristtoosi naagiyoogeetuyyo, ha dabddaabbiyaa xaafais.
Maarotettai, sarotettainne siiqotettai inttenan kumo.
Worddo Asttamaareta
Ta dabbotoo, nuuni issippe shaakki ekkana atotettaabaa intteyyo xaafanau taani daro daafuriyo wode, Xoossai geeshshatuyyo naa77anttennan issitoo immido ammanuwau intte baaxetana mala, inttena zorada xaafanau koshshiyoogaa akeekaas. Aissi giikko, Xoossaa erenna issi issi asati ooninne be7ennan intte giddo gelidosona. Hegeeti nu Xoossaa aaro kehatettaabaa yootiya kiitaa shaaramuxatettau geellayi tamaarissoosona; eti nu issi Kawuwaa, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa erokko yaagoosona; qassi eti pirddaa ekkanaagaa Xoossaa maxaafati daro wodeppe kase yootidosona.
SHin intte ha ubbabaa eriyaabaa gidikkokka, Godai Israa7eela asaa Gibxxe biittaappe waati ashshidaakkonne qassi ammanibeennaageeta guyyeppe waati xaissidaakko, taani inttena hassayissanau koyais. Qassi bantta de7iyoosaa aggidi, banttau imettida halaqatettaa naagibeenna kiitanchchati pirddaa ekkiyo gita gallassai gakkanaassi Xoossai eta naagiyoosan, xumaappe garssan merinau qashettidi de7oosona. Hegaadan Sadoomanne Gamoora giyo katamatuuninne eta heeran de7iya katamatun de7iya asai he kiitanchchatudan shaaramuxidosonanne shaaramuxanau keehi qaaqqatidosona; hegeeti merinaa taman eexxidi, haratuyyo leemiso gididosona.
Hegaadan qassi he aimottiya asati bantta asatettaa tunissoosona; Xoossaa godatettaa karoosona; bonchcho meretatakka cayoosona. SHin kiitanchchatu halaqai Mikaa7eeli Muuse ahaabaa xalahe halaqaara palamettido wode, “Godai nena seero” giidoogaappe attin, cashsha qaalan a bolli pirddanau koyibeenna. 10 SHin he asati banttau akeekennabaa ubbaa cayoosona; qassi eti yuushshi qoppenna do7atudan, mereta eratettan eriyo yohoti eta xaissiyaageeta. 11 Etau aayye7ana! Aissi giikko, eti Qaayeeli hemettido ogiyaa hemettidosona. Miishsha gishshau giidi, Balaami oottidoogaa mala mooruwaa oottidosona. Qassi Qore giyo bitanee “Ixxaas” giidi xayidoogaadan, etikka “Ixxida” giidi xayidosona.
12 Hegeeti siiquwan gibiraa intte miyoosan inttenaara yashshi bainnan miyo wode, qita mala. Eti bantta xalaalaa naagoosona. Eti carkkoi efiyo iri bainna shaara mala; qassi eti boniyan aifiyaa aifenna, xaphuwaara shodettidi, muleera melida mitta mala. 13 Eti bantta pokkuwaa genttenna hoommotiya, iita abbaa beetaa mala. Eti Xoossai merinau sakkana xuman sohuwaa giigissi wottido yuuyiya xoolinttetu mala.
14-15 Heenooki Addaameppe doommin, laappuntta yeleta gidiyaagee, daro wodeppe kase etabaa hananabaa yootiiddi, hagaadan yaagiis;
“Akeekite, Xoossaa erenna nagaranchcha
asati oottido iita ooso ubbaunne
qassi Xoossaa erenna he iita asati
Xoossaa bolli haasayido iita haasaya ubbau,
Godai eta ubbaa bolli pirddanau,
ba daro sha7u geeshshatuura issippe yaana”
yaagiis. 16 He asati ubba wode zuuzummoosonanne harata amassaloosona; qassi bantta iita amuwaa kaalloosona; bantta huuphiyau go77a demmanau harata sabboosonanne bantta qaalaa wogaappe aattidi, xoqqu ootti haasayoosona.
Mino Akeekissuwaanne Zoriyaa
17 SHin ta dabbotoo, nu Godaa Yesuus Kiristtoosi kiittidoogeeti intteyyo beni haasayido qaalaa akeekite. 18 Eti intteyyo, “Wurssettaa wodiyan, bantta Xoossi bainna amuwaa kaalliyaageeti, qassi intte bolli qilliicciyaageeti yaana” yaagidosona. 19 Hegeeti asaa giddon shaahotettaa medhdhiyaageetanne, bantta iita amuwau haarettidaageeta, qassi Geeshsha Ayyaanai bainnaageeta.
20 SHin ta dabbotoo, ubbaappe aadhdhiya geeshsha ammanuwan intte huuphiyaa keexxite; qassi Geeshsha Ayyaanaa wolqqan Xoossaa woossite. 21 Qassi nu Godai Yesuus Kiristtoosi ba maarotettan intteyyo immana merinaa de7uwaa naagiiddi, intte huuphiyaa Xoossaa siiquwan wottite.
22 Issi issi siree de7iyo asatuyyo qarettite. 23 Issoota issoota tamaappe dafi kessidi ashshite. Qassi harai atto eta iita amuwan tunida maayuwaa ixxiiddikka, issootuyyo issootuyyo yashshatettan qarettite.
Galata Woosaa
24-25 Intte kunddennaadan, inttena naaganaunne borettennaageeta oottidi, ba bonchchuwaa sintti gita ufaissaara shiishshanau danddayiya nuna ashshiya issi Xoossau, nu Godaa Yesuus Kiristtoosa baggaara bonchchoi, gitatettai, wolqqainne maatai, aadhdhida wode ubbaappenne ha77inne merinaa gakkanaassinne gido. Amin77i.