4
Yoonaasa Yiilluwaanne GODAA Qaretaa
SHin hegee Yoonaasa mulekka ufaissibeenna. Hegaa gishshau, i keehi hanqqettiis; hanqqettidi, GODAA hagaadan yaagidi woossiis; “Abeet GODAU, taani biron ta deren de7aidda giidoogee hagaa gidennee? Taani ne sinttappe baqatada Tarsseesi baanau eesotidoogeekka hegaassa. Neeni qaretainne maarotai kumido Xoossaa gidiyoogaa, hanqquwau eesotennaagaanne aggenna siiquwan kumidaagaa, qassi ehaana giido iitabaakka aggaagiya Xoossaa gidiyoogaa taani kasekka eraas. Abeet GODAU, ha77i simmi hai hayyanaa tana wora; paxa de7iyoogaappe haiqqiyoogee taayyo keha” yaagiis.
Yaagin GODAI a hagaadan yaagiis; “Tumu neeni hagau hanqqettanau bessii?” yaagiis.
Yaagin Yoonaasi katamaappe kiyidi biis; biidi katamaappe arshsho baggan uttiis. Hegan bau daasiyaa daasidi, a kuwan uttidi, katamaa bolli gakkiyaabaa be7anau naagiis. Awaa suuluwaappe Yoonaasa ashshana mala, GODAI Xoossai issi gosiyaa mokissidi giigissiis; he gosiyaa haittaikka Yoonaasa huuphiyaappe bolla baggaara kuwa gidanaadan oottiis. Yoonaasi he gosiyaa gaasuwan keehippe ufaittiis. SHin wonttetta gallassi maallado Xoossai guxuniyaa giigissiis; he guxunee gosiyaa miyoorin, gosee meli aggiis. Awai kiyiyo wode, Xoossai michchiya carkkuwaa arshsho baggappe yeddiis; hegaappe denddidaagan Yoonaasi labbanana gakkanaashin, awai Yoonaasa huuphiyaa xuuggiis. Yaatin i, “Paxa de7iyoogaappe haiqqiyoogee taayyo keha” yaagidi haiquwau woossiis.
Woossin Xoossai Yoonaasa hagaadan yaagiis; “Tumu neeni ha gosiyaa gishshau hanqqettanau bessii?” yaagiis.
Yaagin Yoonaasi, “Ee bessees; ubba haiqqana gakkanaassi hanqqettanau bessees” yaagiis.
10 Yaatin, GODAI Yoonaasa hagaadan yaagiis; “Issi qammi mokkidi, naa77antto qammi melida gosiyaassi, neeni an daafurabeennaagaassinne dichchabeennaagaassi hagaa keenaa qarettadasa. 11 Ushachchaanne haddirssaa shaakkidi eribeenna xeetanne laatamu sha7u asainne daro mehee Nanawen de7ees. Yaatin taani ha gita katamaayyo qarettanau bessennee?” yaagiis.