3
Yoonaasi GODAASSI Azazettiis
GODAA qaalai naa77anttuwaakka Yoonaasakko hagaadan yaagiiddi yiis; “Dendda! Denddada he gita katamaa Nanawe ba; baada taani neeyyo yootiyo qaalaa etayyo markkatta” yaagiis.
Yaagin Yoonaasi denddidi, GODAA qaalaadan Nanawe biis. Nanawee keehi gita katama; ha gaxaappe ya gaxaa gakkanau heezzu gallassa hemetissees. Yoonaasi katamaa biidi gakkidi, issi gallassa ogiyaa katamaassi giddokko hemettiis; hemettiiddi, “Oitamu gallassaappe guyyiyan, Nanawee xayana” yaagidi awaajjiis.
Yaatin, Nanawe asai Xoossaa ammaniis; ammanidi xoomaa awaajjiis. Gitaappe guuttaa gakkanaashin, ubbaikka waaruwaa maayidosona.
Odoi Nanawe kawuwaakkokka gakkiis; gakkin i ba kawotaa araataappe wodhdhidi, kawotaa maayuwaa maayidoogaakka qaaridi, waaruwaa maayidi, bidinttan uttiis. Yaatidi Nanawe asaassi hagaadan yaagidi awaajissiis; “Kawuwaappenne kawuwaa oosanchchatuppe imettida azazuwaa maaran, hachchippe doommidi, asainne mehee, miizzainne dorssaikka ubbai aibanne inxxarssaaninne laaccoppona; haattaakka ganxxoppona. Asaikka meheekka waaruwaa maayo; asai ubbai minttidi Xoossaakko waasso; bantta iita ogiyaappenne sugetta oosuwaappekka simmona. Yaatiyaakko ooni erii, Xoossai nuussi qarettidi, nuuni xayennaadan, ba wolqqaama hanqquwaappe simmanaakkonne” yaagiis.
10 Eti bantta iita ogiyaappe simmidoogaa Xoossai be7ido wode, etau qarettidi, eta bolli ehaana giido iitabaa aggi bayiis.