2
Yoonaasa Woosaa
Yoonaasi moliyaa uluwan de7iiddi, hagaadan yaagidi, GODAAKKO, ba Xoossaakko, woossiis; “Taani ta tuggaa giddon de7aidda GODAA xeegaas; xeegin i tau koyiis. Taani Si7ooliyaa ulo giddon de7aidda waassaas; neenikka ta waasuwaa siyadasa. Neeni tana ciimma abbaa xaggau duge oladasa; haattai ta yuushuwaa dooddiis; ne dambbalainne ne beetai ta bollaara kanttidosona. Hegaa gishshau, taani hagaadan yaagaas; ‘Taani ne sinttappe wora olettaas; gidikkonne, taani ne geeshsha Beeta Maqidasiyaa zaarettada be7ana’ yaagaas.
“Haattai tau qooriyaa gakkanaashin mittiis; ciimma abbai tana muukkiis; abban de7iya maataikka ta huuphiyan xaaxettiis. Taani dereti baasettido sohuwaa duge wodhdhaas; biittaaninne a hiraquwan merinau gorddettaas. SHin abeet GODAU, ta Xoossau, neeni ta shemppuwaa ciimma ollaappe kessadasa.
“Taani hitido wode, nena GODAA hassayaas. Ta woosaikka neekko, ne geeshsha Beeta Maqidasiyaa gakkiis. Hada eeqatuyyo goinniyaageeti GODAN ammanettiyoogaa aggidosona. SHin taani galataara neeyyo yarshshana; taani shiiqqidobaa ubbaakka gattana. Aissi giikko, atotettai GODAAPPE yees” yaagiis.
10 Hegaappe guyyiyan, GODAI moliyaa azazin, molee Yoonaasa biittaa bollan cooyiis.