Hananabaa Yootiya Yoonaasa Maxaafaa
Gidduwaa Erissuwaa
Yoonaasa maxaafai Xoossaa azazuwaa polikke giida issi hananabaa yootiya bitaniyaa bolli gakkida dumma dumma metota odiya taarike maxaafa gidiyo gishshau, hara maxaafatuppe i dummatees. Xoossai Yoonaasa, “Israa7eelassi diina morkke gididanne wolqqaamaa, Asoore kawotettaassi waanna katama gidida Nanawe ba” yaagidi azaziis; shin Yoonaasi, “ ‘Xoossai kase he katamaa xaissana’ giidi odido mino oduwaa oosuwan peeshshennan agganau hanees” giidi qoppido gishshau, Xoossaa qaalaa ekkidi Nanawe baanau koyibeenna. Daro taarikebati polettidoogaappe guyyiyan ufaittennan de7iiddi azazettiis. Kase odettida bashshaa hiraagai polettibeenna gishshau puuriis.
Ha maxaafai ubbabaa bollan Xoossaassi maatai de7iyoogaa odees. Ubba qassi Godai siiqoinne maarotai kumido Xoossaa gidiyo gishshau, ba asaa morkketa qaxxayiyoogaappenne xaissiyoogaappe, etayyo atto giyoogaanne eta ashshiyoogaa dosiyoogaa qonccissees.
1
Yoonaasi Azazettennan Ixxiis
GODAA qaalai Amiitaaya na7aa Yoonaasakko hagaadan yaagiiddi yiis; “Dendda! Denddada he gita katamaa Nanawe ba; baada he katamaa asaa iitatettai ta sintti gakkido gishshau, etayyo markkatta” yaagiis. SHin Yoonaasi GODAA sinttaappe baqatidi, Tarsseesa giyo biitti baanau denddiis; i Yoophphe katamaa wodhdhidi, Tarsseesi biya markkabiyaa demmiis. GODAA sinttaappe baqatidi, etaara Tarsseesi baanau miishshaa qanxxidi, markkabiyan geliis.
SHin markkabee biishin, GODAI abbaa bolli wolqqaama carkkuwaa denttiis; denttin abbaa beetai keehi darido gishshau, markkabee me77ana haniis. Yaatin, markkabiyaa laaggiyaageeti yayyidi, ubbaikka bantta xoossaakko xoossaakko waassidosona. Qassi markkabee kauyyana mala, a giddon de7iya caanaa denttidi, abban olidosona. SHin Yoonaasi markkabiyaayyo giddo kifiliyaa gelidi, yan zin77idi, xiskkuwaa kairiis.
Markkabiyaa halaqai akko biidi, “Aissi xiskkadii? Dendda, denddada ne xoossaa woossa! Ooni erii, i ba lo77o aifiyan xeellidi, nuna ashshanaakkonne” yaagiis.
Markkabiyaa laaggiyaageeti issoi issuwau hagaadan yaagidosona; “Haayite; ha iitabai nuna o gaasuwan gakkidaakko eranau saamaa yeggoos” yaagidosona. Yaagidi saamaa yeggin, saamai Yoonaasa bollan wodhdhiis. Wodhdhin eti Yoonaasa hagaadan yaagidi oichchidosona; “Ha iitabai o gaasuwan nu bolli gakkidaakko, ane nuussi yoota. Ne oosoi aibee? Auppe yaadii? Ne biittai awee? Neeni o zaree?” yaagidosona.
Yaagin Yoonaasi zaaridi, hagaadan yaagiis; “Taani Ibraawe asa; abbaanne biittaa medhdhida GODAAYYO, saluwaa Xoossaayyo goinnais” yaagiis.
10 Yaagin GODAA sinttappe i baqatiyoogaa i etau yootidobaappe asati erido gishshau yayyidosona. Yayyidi a, “Laa aiba palabaa oottadii?” yaagidosona.
11 Qassi abbaa beetai kaseegaappe haa darido gishshau, asati Yoonaasa, “Nuuyyo abbai woppana mala, nena nuuni waatinoo?” yaagidi oichchidosona.
12 Oichchin i etau, “Ha wolqqaama beetai intte bollan denddidoogee ta gaasuwaana gidiyoogaa taani erais. Hegaa gishshau, tana denttidi, abban olite. Yaatikko, abbai intteyyo woppu gaana” yaagiis.
13 SHin markkabiyaa laaggiyaageeti markkabiyaa guyye abbaa dooni kessanau wolqqappe shaaridosona; gidikkonne, abbaa beetai keehippe darido gishshau, kessanau danddayibookkona. 14 Hegaa gishshau, eti hagaadan yaagidi, GODAAKKO waassidosona; “Abeet GODAU, ha bitaniyaa shemppuwaa gishshau, neeni nuna xaissennaadaaninne ha geeshsha suuttaa acuwaakka neeni nuuppe achchennaadan, nuuni nena minttidi woossoos. Aissi giikko, GODAU, neeni ne koyiyoogaadan oottadasa” yaagidosona.
15 Hegaappe guyyiyan, Yoonaasa denttidi, abban olidosona; olin abbaa beetai woppu giis. 16 Yaatin, asati GODAASSI keehi yayyidosona; GODAASSI yarshshuwaa yarshshidosona; shiiquwaakka shiiqqidosona.
17 Yoonaasa mittana mala, issi gita moliyaa GODAI giigissiis; giigissin he moliyaa uluwan Yoonaasi heezzu gallassaanne heezzu qammaa de7iis.