Hananabaa Yootiya Abddiyyu Maxaafaa
Gidduwaa Erissuwaa
Ha qantta maxaafai Yerusalaamee laalettanaappe kase, darin erettenna wodiyan xaafettiis. He wode tohossau baqqiya arshsho baggan de7iyaanne Yihudaara adussa wodiyaa morkkettidi de7ida Eedoomi Yerusalaame laalettan ufaittidi, a bollan woraajjiya morkketa maaddiiddinne katamaa aquwaakka bonqqiiddi de7ees. Abddiyyu, Eedoomi Israa7eela morkketu haratuurakka xoonettanaunne hanttaara qixaatiyaa ekkanau de7iyoogaa yootiis.
1
Ubbaa Haariya GODAI Eedooma biittaabaa Abddiyyussi qonccissido ajjuutai hagaa.
GODAI Eedooma Qaxxayana
Eedoomabaa GODAI hagaadan yaagidi, ba kiittiyo uraa bollan kawotettatukko kiittidoogaa nuuni siyida; “Denddite! Eedooma biittaa oloos” yaagidi kiittiis. GODAI Eedooma hagaadan yaagees; “Be7a, kawotettatu giddon taani nena laafa kessana; neeni keehippe karettana. Nenoo, zaallaa kooppuwaa giddon de7iyaagoo, ne keettaa xoqqa deretu bollan keexxidaagoo, qassi ne wozanan, ‘Tana hagaappe duge ooni wottii?’ yaagiyaagoo, nena ne wozanaa otoroi cimmiis. Neeni argganttaadan pude haakkada paallikko, ne keettaakka xoolinttetu giddon keexxikkokka, taani nena hegaappe duge wottana” yaagees GODAI.
“Kaisoti woikko bonqqiyaageeti qammi yiikko, banttau gidiyaagaa keena xalaalaa wuuqqoosona; woiniyaa teeraa maxiyaageetikka maxiiddi, poshiluwaa ashshoosona; shin ne morkketi nena muleera xaissana. Abeet Eesawa zareti waani bonqqettanddonaashsha! Qosan de7iya eta aqoikka waani qocirettanddeeshsha! Nenaara maachchan de7iyaageeti ubbai nena ne biittaappe gaxi yedettana; qassi ne dabbotikka cimmidi nena xoonana. Ne qumaa miyaageetikka neeyyo gitiyaa yeggana; shin neeni hegaa akeekakka” yaagees.
GODAI qassikka hagaadan yaagees; “He gallassi taani Eedoomappe aadhdhida eranchchatanne Eesawa Deriyaappekka eraa xaissana. Inttenoo, Temaana asatoo, intte olanchchati dagammana; Eesawa Deriyaa bolli de7iya asai ubbaikka goora7ettana.
Eedoomi Qaxxayettiyo Gaasuwaa
10 “Yaaqooba zare gidiya ne ishanttu bolli neeni oottido iitabaa gishshau, neeni yeellaa maayana; neeni merinau xayaagana. 11 Morkketi yiidi eta aquwaa bonqqiyo wode, he gallassi neeni gaxi shiiqada eqqa xeelladasa. Qassi penggiyaara gelidi, Yerusalaame katamaa saamaa yeggidi shaakkida allagatuppe neeni issuwaa malattenne. 12 Neeni ne ishai metootiyo gallassi a metuwan ufaittanau bessenna; qassi Yihudaa asaa bolli bashshai gakkiyo gallassikka hashshu gaanau bessenna. Ee, eta un77uwaa gallassi eta bolli miiccanaukka bessenna! 13 Eta tuggaa gallassi ta asai de7iyo katamaa gelanaunne eta waayiyan neeni ufaittanau bessenna shin! Qassi eta tuggaa gallassi neeni eta aquwaa bonqqanau bessenna; 14 etappe baqatiyaageeta woranau neeni balla ogiyan zuggada naaganaunne attidaageetakka eta un77uwaa gallassi morkketussi aattada immanau bessenna shin!
Xoossai Aihuda Gidenna Asatu Bollan Pirddana
15 “Aihuda gidenna asatu ubbaa bolli GODAA gallassai gakkiis. Nenoo Eedoomaa, neeni haratu bolli oottidobai ne bolli oosettana; ne daafaikka ne huuphiyan simmana. 16 Ta asai ta geeshsha deriyaa huuphiyan metuwaa xuu7aa uyiis. Hegaadan eta yuushuwan de7iya kawotettati zaari zaaridikka metuwaa xuu7aa uyana; uyidi eti ubbaikka kase hani erennabaa hanana.
Israa7eela Xoonuwaa
17 “SHin Xiyoone Deriyan bashshaappe kessi ekkiyaageeti de7ana; Xiyooneekka geeshsha gidana; Yaaqooba zaretikka bantta biittaa laattana. 18 Yaaqooba zareti tama gidana; Yooseefa zaretikka laco gidana; Eesawa zareti utula gidana. Tamai utulaa miyoogaadan, Yaaqooba zaretinne Yooseefa zareti Eesawa zareta miidi muleerakka xaissana” yaagees GODAI.
19 Neegeeba Bazzuwan de7iya asai Eesawa Deriyaa laattana; garatiya biittan de7iya asai Pilisxxeematu biittaa laattana. Eti Efireema biittaanne Samaariyaa biittaa laattana. Qassi Biniyaama zaretikka Gala7aade biittaa laattana. 20 Omoodettidi de7ida Israa7eela asai simmidi, Kanaane biittaa Siraafita giyo katamaa gakkanaashin laattana; qassi Yerusalaameppe omoodettidi, Safaraada giyo sohuwan de7iya asati Neegeeba Bazzuwan de7iya katamata laattana. 21 Ashshiyaageeti Eesawa asaa haaranau Xiyoone Deriyaa bolli kiyana; kawotettaikka GODAABAA gidana.