5
Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ syɩ́npɔnɔlɛ
Á yṹnpyé, tyi nɔ́pi-á kɩ pɔ n pɩ n pi gbĩ́ nɛ̂nɛ, yõ náh mɛ ké tyɩ́ mè n tɔ̃ tir yɔ́ wãrkɩ n tɛkɩ n mɔ yé tyɩ́ sépi tyɩ́ sɔkɔ. Yépi ńtɛ̃ pɩ̃́nɔ́ mɛ ké sɔkɔ nɛ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ syɩ n pɔ sõ-á kɩ névye kwɔkɩ n tɛ̃ n pi yɛ̃́nwó pɔ́nɔ́ tyɩ́ kɔ̃lɛ lékã̂hnɛ. Gbĩ́ nɛ̂-á névye kɩ mɛ n yo nɛ, yèvɩnɩ-á mɛ, dlo náh tɔ̃ mɛ, légbĩ́ ye tyɩ́ yɩ́kɩ́nɔ́ kɩ núkú pè kwɔkɩ tɛ̃ sê kúrkì tɛ̃́nɔ́ tyɩ́ kɔ̃lɛ, tɛ́ pè náh tɛ̃ wɛ n wil n pi ké sɔkɔ póllɛ. Ǹtɛ yépi wɔlɛ á yṹnpyé, yépi tɔ se yɔ́ mɛ fɛ̃́ntũ̂ sɔkɔ kénɛ gbĩ̀yĩ̀kì kɔ̃ kè kɩ pɔ yé kwɔkɩ n tɛ̃ n pi yɛ̃́nwó tyɩ́ kɔ̃lɛ? Yé náh wɛ di, yépi póllɛ, yé fɔkɔ mɛ dálnɔ́lɛ. Yé mɛ tyilɛ n pɩ kyòo sɔkɔ. Ápi tyípɩ́nɩ̀ náh mɛ fɛ̃́ntũ̂ sɔkɔ. Képah ye, á yé káh nɛ n dɔ no tɛ́lɔ́ tyɩ́ kɔ̃lɛ. Á ye nɛ mɛ n yah, à mó á gblɔ̌ynɛ n kyɔmɩ sètɛ̃̀nɩ̀ pɩ́nɔ́lɛ. Yé náh wɛ di, lékã̂h yé dɔy dɔ́pú n nɛ n dɔ, ànɛ̂ lékã̂h ye sèwɔbɩ tɔ sètɛ̃̀nɩ̀nɛ n pɩ. Ǹtɛ ápi nónó-á pɩ tyah kyòo sɔkɔ névyelɛ, á ye káh sètɛ̃̀nɩ̀nɛ n pɩ. Á ye yɛ Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ ànɛ̂ tyɩ́nɔnɔ nɛ n mɛ á sɔkɔ á kɩ nɛ vyɔrɩ fwɔ̀mɔnɩ sɔ̃́ á mɔ. Á gbõ̀ sàhnɔ́ mó nɛ mɛ pwáhnmɔnɔ yõ á kɩ nɛ vyɔrɩ gbétú sɔ̃́ á kwĩnki. Yé náh wɛ di, Liyel náh ápi mɔ nɛ pé pɔ á fõh dɛ́. Ǹtɛ à mɛ ké tyɩ́ nɛ á pwáhnmɔnɔ wɛ á Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista gbõ̀ yõ. 10 Ǹmɔ ku ápi yĩnnɛ, sɔ̃̀nko áyâh sɔ̃́ mɛ min sɔkɔ ò, áyâh sɔ̃́ ku ò, à nɛ n mɛ ǹmɔlɛ wɛ̃ tyɩ́. 11 Képah ye, yé sṍrélɛ n mɔ wɛ̃ sɔkɔ, yè wãnnɛ n mɔ wɛ̃ tǎhkɩ̀ yõ Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ sɔkɔ, sɔ̃́-á yé mɛ kélɛ n pɩ yɔ̀.
Pole-á vìnmɔnɔ tɛ́y ànɛ̂ wɛy nɛ̂nɛ Tesaloniki tãn kɔ̃
12 Á yṹnpyé, á kélɛ n yah n kɔ̃ yé tyɩ́ nɛ nónó-á mɛ gbah tɛ̃ yé yahlɛ n tɛ̃, tɛ́ mɛ yélɛ n vi mɔ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ wɛ̃̀kɩ̀ kɔ́lɔ́ sɔkɔ, yé yõ̀yénnɛ n sah pé yõ. 13 Yé yõ̀yénnɛ n sah n yĩ́ĩ́ pé yõ tyɩ́nɔnɔ sɔkɔ pé tõ̀ yĩnnɛ. Yé nɛ n mɛ tnɔ sɔkɔ wɛ̃ tyɩ́ yèvɩnɩ sɔkɔ. 14 Á yṹnpyé, á kélɛ n yah n kɔ̃ yé tyɩ́ nɛ, yé nɛ n wɛkɩ gbãndal pɩ́pú yõ, yé nɩ̀sãhlɛ n mɔ tíkí pɩ́pú sɔkɔ, yé mó tɛ̃́nkwlɔpulɛ n yohnɩ n mɔ. Yé no pól sṍmnɔ́lɛ n pɩ. 15 Yé yé gblɔ̌ynɛ n kyɔmɩ, ǹnɩ̂ yɔ́ ńtɛ̃ káh pèkè wɔ́lɛ n dɛ pèkèlɛ. Ǹtɛ yé pèpɛy ó pɩ́-ńsahlɛ n yah n kɔ̃ wɛ̃ tyɩ́, ànɛ̂ no pól tyɩ́ gbĩ́mɛgbĩ́.
16 Yé nɛ n mɛ nɩ̀vɩ̀nɩ̀ sɔkɔ gbĩ́mɛgbĩ́. 17 Yé Liyellɛ n ni kṹmm. 18 Tyi tyi pól sɔkɔ yé nɛ n wɛkɩ Liyel tyɩ́. Képah ye Liyel n yah n kɔ̃ yé tyɩ́ nɛ yé nɛ n pɩ Yesu Krista yõ sɛ̃́nɔ́ sɔkɔ.
19 Yé káh Liyel Mirki yah kõ tõ̀ pɩ́nɔ́lɛ, 20 yé káh Liyel tɛ̃ntõ̀ syínyopu wɛlɔ tyɩ́lɛ n yo n ko. 21 Yé tyi póllɛ n sohlɩ n yah, tɛ́ nónó-à mɛ pallɛ, yè mó sépi fɛ̃ n syi. 22 Yé yé gblɔ̌ynɛ n tɛ̃ tyípêl duke pól pɩ́nɔ́lɛ.
23 Liyel nɛ̂-á yèvɩnɩ nɛ́tɛ̃̂nɛ, mé kélɛ n yah n kɔ̃ ǹ tyɩ́ nɛ à sãm mɔ yé min pɩ dùkù pól sɔkɔ. À mó yé sõnɔ, ànɛ̂ yé min, ànɛ̂ yé wil gbɛ̃́nsê pɩ wɛ́nyo-ńsah kɛ̃́nɛ sé tyɩ́ á Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista syɩ n pɔ sõlɛ. 24 Ǹmɔ nɛ̂-á n ye yélɛ, à n kɔ ǹ tyíyónɔ́ sõ̀. Ǹmɔ ye kɩ pɩ sélɛ.
25 Á yṹnpyé, yé nírí tɔlɛ n pɩ ápi tyɩ́.
26 Yé wɛkɩ á yṹnpyé pól tyɩ́ tyɩ́nɔnɔ wɛy pèpɛynɛ. 27 Mé yélɛ n gbah n ni Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ yĩn yõ, nɛ yé sɛ́bɛ́y mɛ̀ kar á yṹnpyé pól noh.
28 Mé kélɛ n yah n kɔ̃ á Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tyɩ́ nɛ à yõ̀bènɔrɩ pɩ yé tyɩ́.