Pole sɛ́bɛ́y ní-ò tɛ́kɩ́nmɔnɔlɛ Tesaloniki tãn
1
Pole wɛ́kɩ́nɔ́lɛ Tesaloniki tãn tyɩ́
Ńmɔ Pole, ànɛ̂ Silasɩ, ànɛ̂ Timote ye n tɛkɩ n mɔ sɛ́bɛ́y mɛ̀nɛ yépi Tesaloniki kwil Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì tyɩ́, yépi nónó-á mɛ ápi Sú Liyel ànɛ̂ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tyɩ́ yõ. Mé kélɛ n yah n kɔ̃ Liyel tyɩ́ nɛ à yõ̀bènɔrɩ pɩ yé tyɩ́, à mó yèvɩnɩnɛ yé kɔ̃.
Liyel wɛ̃̀kɩ̀ kɔ́lɔ́lɛ yèvyãhrɩ sɔkɔ
Á yṹnpyé, ké yah ye á yɩ̃nɛ à nɛ n wɛkɩ Liyel tyɩ́ gbĩ́mɛgbĩ́ yépi tyɩ́ sɔkɔ, yé Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ ànɛ̂ yé wɛ̃ tyɩ́nɔnɔ-á sɔ̃́npɩ́lɛ mɛ n yuku yahlɛ. Yé mɛ yèvyãhrɩ ànɛ̂ yèkwɔrɩ tɔlɛ n wɛ, ǹtɛ képah fyé yõ, yé Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ gbõ̀ yõ, yé mɛ fɛ̃ yé tah sah. Képah ápi nɩ vɩ yĩ́ĩ́ á kɔ̃ á mɛ yé tyɩ́lɛ n yah n yãh n kɔ̃ Yesu yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkìnɔ́ tyɩ́, nónó-á mɛ Liyel tyɩ́ yõ. Kénɛ yèvyãhrɩ nɔ́pi ye n wɛ̃kɩ kélɛ nɛ Liyel tukey-á mɛ gbɩ wɛ̃̀kɩ̀ yõ, ànɛ̂ nɔ̀nɔ́ náh yépi kɩ wɛ de Liyel tɔ̃́rɩ́ sɔkɔ, yáh mɛ n kwlɔ képah nɛ̂ yĩnnɛ.
Liyel mɛ tómm. À kɩ yé fṍhpú wɔ́ dɛ pé sɔkɔ. Yépi nónó-á mɛ fṍhnɔ́lɛ n wɛ, à kɩ yèvɩnɩnɛ yé kɔ̃ n pi ànɛ̂ ápilɛ. Képah kɩ n pɩ n pi sõ nɛ̂-á Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu kɩ wil yĩ̂nyõ kɩ pɔ ànɛ̂ ǹ yĩ̂nyõ tõ̀npɩbɩ tɛ̃́npnɛ̀pulɛ nyàh lépɔ̃́ yɔ́ sɔkɔ, kɩ pɔ fṍhnɔ́ sah Liyel pɩ́-ńkɛ̃̂pú ànɛ̂ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir yáhlepu yõ. Pé fṍhnɔ́ kɩ pɩ tyɩ́ yɩ́kɩ́nɔ́ kṹmmnɛ, tɛ́ pé wrɔ́ kɩ gbɛ mɔ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ ànɛ̂ ǹ tɔ̃́rɩ́lɛ. 10 Lésõ nɛ̂-á Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ kɩ n pɔ n pi yɔ̀, ǹ náh névye ànɛ̂ ǹ yõ sɛ̃́pú pól kɩ gbílkínɔ́ sah ǹ yõ lésõlɛ, tɛ́ kɩ ǹnɛ n yah dékè ó. Yépi tɔ kɩ mɛ kénɛ névye sɔkɔ, yáh fyɔ̀ sɛ̃ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir yõ ápi-á képah nɛ̂ yo yé tyɩ́. 11 Képah ye, á mɛ nírílɛ n pɩ yé tyɩ́ gbĩ́mɛgbĩ́. Á mɛ kélɛ n yah n kɔ̃ á Liyel tyɩ́ nɛ, wǎh yé ye tir nɛ̂ yĩnnɛ, à kè pɩ yé fɛ̃ kè pɛkɩ. Á kélɛ n yah n kɔ̃ ǹ tyɩ́ nɛ, à tǎhkɩ̀lɛ yé kɔ̃ yé fɛ̃ tyípéplɔ póllɛ n pɩ nónó dékè-á mɛ yé sɔkɔ, à mó yé yohnɩ n mɔ yé ǹ yõ sɛ̃́nɔ́ tyípɩ́nɩ̀nɛ n pɩ. 12 Képah sɔkɔ, yé kɩ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu yĩnnɛ n gbilki, tɛ́ ǹ tɔ kɩ mó yé yõ yɔ̃. Pèpɔrɩ ye sélɛ ápi Liyel ànɛ̂ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista kɩ pɩ.