2
Tyi nónó-á kɩ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ syɩ́npɔnɔ dyàh tɛ̃
Á yṹnpyé, à yuku ápi Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista syɩ́npɔnɔ ànɛ̂ ápi tùkènmɔnɔ tyɩ́ tĩ̀nnɛ ǹ tnɔ̂, á kélɛ n yah n kɔ̃ yé tyɩ́ nɛ, yé káh yɛ ǹnɩ̂ yɔ́ ńtɛ̃ pɔ yé sõnɔ vye fɛ̃kɩ, képah náh pɩ tíkí mɔ yé sɔkɔ sɛ́rɔsɛ́rɔ nɛ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ syɩ́npɔnɔ gbĩ̀yĩ̀kì-á yĩni tɛ̃. Tɛ̃̀-à kɩ sɔ̃́ nɛ Liyel tɛ̃ntõ̀-à pé syi n yo, képah náh pɩ, tɛ̃̀ yɛ̃́ngbɛ̃́ wɛy-à kɩ sɔ̃́ nɛ̂ à pɔ n yo yé tyɩ́, képah náh pɩ, sɛ́bɛ́y yɔ́ fyé-à kɩ sɔ̃́ nɛ̂ tɛ̃̀ pɔ, tɛ́ nɛ kǎh wil ápi tyɩ́, yé káh sɛ̃ tɛ̃̀ yõ. Yé káh yɛ ǹnɩ̂ yɔ́ ńtɛ̃ kɔ̃ à pɔ yé pilki dùkù yɔ́ ńtɛ̃nɛ. Yé náh wɛ di, kénɛ gbĩ̀yĩ̀kì-à pópó n pi, Liyel wɛ̃̀kɩ̀ ǹgbò ye pè kɩ pɔ tyah n fwo, tɛ́ Liyel fwó-ò kɩ ǹ yõ wilki mɔ. Ǹmɔ nɛ̂-á n pilki névyelɛ, ǹ tyɩ́ kɩ pɔ n yɩkɩ n pi. Ǹmɔ ye kɩ pɔ yuku Liyel ànɛ̂ gbilki gbilki yî póllɛ n fwo, tɛ́ kɩ kyɩ de kɔ̃ tɛ̃ ńtɛ̃nɛ Liyel ní-ńsah gbô sɔkɔ, tɛ́ kɩ nɛ Liyel-á péwɔlɛ. Yé dyɔ se fwɔ nɛ máh lésõ kè yãh sɔkɔ yé tyɩ́ ń mɛ gbĩ́nɛ yé tĩ̀nnɛ? Ǹtɛ núkúnúkú, kwâh nɛ̂-á kõ sah ǹ yahlɛ à kɔ̃ à náh fɛ̃ wil n mɔ n pi ké gbĩ́ nɔ́-ńkɛ̃̂ sɔkɔ, yé kélɛ n pnɛ dò. À mɛ ǹ tǎhkɩ̀lɛ tõ̀ tyah tɛ́ sètĩ̀n sõ̀ sɔkɔ. Tɛ́ ǹ tɛ̃́nsàh-ò-à sõ nɛ̂nɛ n knɛ, légbĩ́nɛ à kɩ ǹ yõ wilki mɔ, tɛ́ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu kɩ ǹ tyɩ́ yɩkɩ ǹ vyãh yã́hfânnɛ, tɛ́ Yesu pìnɔ́ tǎhkɩ̀ kɩ à pyãhrɩ pnɛ́pnɛ́. Nɛ́pékè mɛ̀ kɩ n pɔ n pi sétã̀n yõ̀tɛ̃̀ tǎhkɩ̀lɛ ǹ sɔkɔ. À kɩ gbǐl ànɛ̂ gbɛ̃̀ndùnì tyi duke póllɛ n pɩ nónó-á névilɛ n pilki. 10 À kɩ tyíknɛ̌nɩ̀ duke póllɛ n pɩ névye wɛ n pilki yĩnnɛ nónó-á mɛ tyɩ́yɩ́kɩ́nɔ́ wɛ̃̀kɩ̀ yõ. Pé tyɩ́ kɩ n yɩkɩ n pi pǎh sɔ̃́npɩ́lɛ gbɩ wɛ̃̀kɩ̀ kɔ́lɔ́ yahle, képah nɛ̂-á kɩ sõ̀ fɛ̃ pè pwah n mɔ n pi. 11 Képah ye, Liyel yɛ sétõ tǎhkɩ̀ kɔ̃ kè pɔ pè mɔ pílkínɔ́ sɔkɔ, pè kɔ̃ pè kɩ n sɛ̃ mɩ̀nɩ̀ tyi yõ. 12 Képah sɔkɔ, nónó pól-á yahle sɛ̃́nɔ́lɛ gbɩ yõ, tɛ́ tyíknɛ̌nɩ̀ tyɩ́ nɔ pé tyɩ́, fṍhnɔ́ kɩ sah pé yõ.
Tesaloniki tãn gbáhntɛ̃nɔlɛ Yesu yõ sɛ̃́nɔ́ sɔkɔ
13 Á yṹnpyé, yépi nónó tyɩ́-á nɔ Liyel tyɩ́, ké yah ye á yɩ̃nɛ à nɛ n wɛkɩ Liyel tyɩ́ gbĩ́mɛgbĩ́ yépi tyɩ́ sɔkɔ. Yé náh wɛ di, ǹmɔ ye yah wilki yélɛ tyah gbĩ́ dùkùlɛ nɛ pé yé pwah mɔ ǹ Mirki gbõ̀ yõ, képah gbõ̀ yõ-á yé kɩ yé minnɛ n pɩ yályál Liyel yah, ànɛ̂ gbɩ yõ sɛ̃́nɔ́ tɔ gbõ̀ yõ. 14 Képah yĩn ye à ye yélɛ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir nóhnɔ́ gbõ̀ yõ áyáh nɛ̂ yo yé tyɩ́, nɛ̂-á kɩ yépi tɔ kɔ̃ yé kɩ wɛ de á Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tɔ̃́rɩ́ sɔkɔ. 15 Kǎh pɩ sɛ̃́ á yṹnpyé, á kélɛ n yah n kɔ̃ yé tyɩ́ nɛ yé sɛ̃ yĩ́ĩ́ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ yõ. Áyáh kwɔ́nɔ́ nónónɛ yé kɔ̃ vyãh wɛy sɔkɔ, képah náh pɩ sɛ́bɛ́y tṍntɛkɩnmɔnɔ sɔkɔ, yé sè koh n tɛ̃ n yĩn. 16 Ápi tyɩ́ nɔ á Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista ànɛ̂ á Sú Liyel tyɩ́. Pépi ye á nnɔlɛ n de tyɛ́-ńkɛ̃̂nɛ pé pèpɔrɩ gbõ̀ yõ, tɛ́ á kɔ̃ á tɛ̃ wɛ á gbõ̀ sah yĩ́ĩ́ pé yõ. 17 Á kélɛ n yah n kɔ̃ pé tyɩ́ nɛ pè yé nnɔ de, pè mó tǎhkɩ̀lɛ yé kɔ̃ yé fɛ̃ nɛ n tɔ̃ n sah n pɩ, tyípɩ́nɩ̀ ànɛ̂ vyãh wɛy sɔkɔ.