Pole sɛ́bɛ́y tɛ́kɩ́nmɔnɔlɛ Timote tyɩ́
1
Pole wɛ́kɩ́nɔ́lɛ Timote tyɩ́
Ńmɔ Pole nɛ̂-á pɩ Yesu Krista tɛ̃ntõ̀ névilɛ à yɩ̃nɛ Sú Liyel-á kè yah tɔkɔ sɔ̃́, ǹmɔ nɛ̂-á á pwáhnmɔ-òlɛ, ànɛ̂ à yɩ̃nɛ Yesu Krista tɔ-á kè yah tɔkɔ sɔ̃́, á gbõ̀ sàhnɔ́-á mɛ ǹmɔ nɛ̂ yõ sɔkɔ. Timote, áwɔ tyɩ́ ye mé n tɛkɩ n mɔ sɛ́bɛ́y mɛ̀nɛ, áwɔ nɛ̂-á ń pídĩ́ kègbɩlɛ Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ sɔkɔ. Mé kélɛ n yah n kɔ̃ Sú Liyel ànɛ̂ á Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tyɩ́ nɛ pè yõ̀bènɔrɩ pɩ á tyɩ́, pè á yãm yah pè mó yèvɩnɩnɛ ǹ kɔ̃.
Gblɔ̌y tɛ̃́nɔ́lɛ kwɔ́nɔ́ kétúkúnì pɩ́púlɛ
Tɛ̃ Yefɛsɩ kwil sɔkɔ sɔ̃́-á sõ̀ mé yo kélɛ á tyɩ́ máh n sɔkɔ Masedonɩ mara sɔkɔ. Névye túkù mɛ kwɔ́nɔ́ kétúkúnìnɛ n pɩ nɛ́npɔ́, á yɩ̃nɛ ǹ pè yĩni n mɔ ké pɩ́nɔ́lɛ. Yo pé tyɩ́ nɛ, pè káh tɛ̃ sèmìrn yã́hnɔ́ ànɛ̂ náh tãn yĩni tyɩ́ nɩ́y tɛ̃́nɔ́ ó sɔkɔ tyɛ́-ńkɛ̃̂nɛ. Yékã̂b ó ye sépi n pɔ n pɔ. Sè náh névyelɛ n yohnɩ n mɔ Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ sɔkɔ, à yɩ̃nɛ Liyel-á mɛ ké tyɩ́ sɔ̃́. Gbáhdyâh dínsàhnɔ́ mɛ̀ yõ ye nɛ kè tyɩ́nɔnɔ dahbɩ pé sɔkɔ, tyɩ́nɔnɔ nɛ̂-á n wil nɩ pèpɛy sɔkɔ, sõnɔ pèpɛy sɔkɔ, ànɛ̂ Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ kègbɩ sɔkɔ. Ǹtɛ névye túkù ye képah yahle, tɛ́ mɔ pu à yékã̂b túkúnì pɩ́nɔ́ ó yah wũ. Pě pé gblɔ̌y pɩ Liyel tyi kõ̀nsàhnɔ́ kwɔ́púlɛ. Tɛ́ tyi nónó ńtɛ̃-á pè mɛ n yo, ànɛ̂ tyi nónó-á pè mɛ névyelɛ n gbah n kwɔ, pè náh mɛ sé dùkùlɛ n pnɛ.
Ápi pɩ̃ nɛ ńkɛ̃́ Moyisi tyi kõ̀nsàhnɔ́-á plɛ, wâh mɛ sé tyilɛ n pɩ sǎh yɩ̃nɛ sɔ̃́. Yé náh wɛ di, Moyisi tyi kõ̀nsàhnɔ́ náh sah nɛ́gblɔ́ yĩnnɛ dɛ́. Nónó yĩn-á sè sah, pépi ye pɩ tyítúkúnì pɩ́púlɛ, ànɛ̂ kèlékɛ̃ pɩ́púlɛ, ànɛ̂ nɛ́pékè pɩ́púlɛ, ànɛ̂ tyípêl pɩ́púlɛ, ànɛ̂ Liyel mɔ́nkõ̀-ǹkɛ̃̂púlɛ, ànɛ̂ Liyel tyi mɔ́nkõ̀-ǹkɛ̃̂púlɛ, ànɛ̂ súbí kònmɔpulɛ, ànɛ̂ yṹbí kònmɔpulɛ, ànɛ̂ nɛ́kókè mɔ́púlɛ, 10 ànɛ̂ prɔ̀npɩbɩlɛ, ànɛ̂ díbí wɛ̃ tɔ́kɔ́púlɛ, ànɛ̂ syɔ́ wɛ̃ tɔ́kɔ́púlɛ, ànɛ̂ yɔ̃bɩ yã̀mpulɛ, ànɛ̂ mɩ̀nyobelɛ, ànɛ̂ nónó-á pélɛ n wo mɩ̀nɩ̀ tyi sɔkɔ, à tahlɩ nónó pól-á mɛ Liyel tyi kwɔ́nɔ́lɛ n fwo. 11 Kénɛ kwɔ́nɔ́ mɛ̀ wil Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir sɔkɔ, tɔ̃́rɩ́ Liyel-á nɛ̂ dahbɩ ńmɔ gbõ̀, ǹmɔ nɛ̂-á pèpɔrɩ Liyellɛ.
Krista kɔ̃́nɔ́lɛ pèpɔrɩ pɩ̃́nɔ́ wɛynɛ
12 Ńmɔ n wɛkɩ á Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tyɩ́, ǹmɔ nɛ̂-á tǎhkɩ̀lɛ ń kɔ̃. Mé n wɛkɩ ǹ tyɩ́, wǎh sɔ̃́npɩ́lɛ kè yah nɛ máh yɩ̃nɛ pé tõ̀ pɩ́nɔ́lɛ, tɛ́ ń tɔkɔ ǹ tõ̀ sɔkɔ. 13 Tɛ́ ńmɔ ye mó tɔ̃ lésõ n yo n ko ǹ tyɩ́lɛ, tɛ́ ǹnɛ n fõh, tɛ́ pɩ nɛ́pékèlɛ. Ǹtɛ mé lésõ mɛ sépi póllɛ n pɩ ǹpɩ̃̀-ǹkɛ̃̂ ànɛ̂ Liyel yõ sɛ̃́-ńkɛ̃̂ sɔkɔ, képah ye Liyel mɛ pɔ ń yãm yah. 14 Ápi Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ ye pèpɔrɩ pɩ ńmɔ tyɩ́ náhnáh, à Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ ànɛ̂ tyɩ́nɔnɔlɛ ń kɔ̃ nɛ̂-á n wɛ á wrɔ́ kwrɔ́nmɔnɔ gbõ̀ yõ Yesu Kristalɛ. 15 Gbɩ ye wɛy mɛ̀nɛ nɛ̂-á no pól yɩ̃nɛ pè kè fɛ̃ syi, képah nɛ̂-á yo nɛ Yesu Krista-á pɔ kèkõyṍ sɔkɔ tyípêl pɩ́pú pwah n mɔ yĩnnɛ. Pépi sɔkɔ nɛy yɔ́ ye ńmɔlɛ, tɛ́ ńmɔ tyɩ́ peke kal. 16 Ǹtɛ ńmɔ nɛ̂ tyípêl-á kal, Liyel ńmɔ yãm yah. À mɛ ké tyɩ́ nɛ Yesu Krista ǹ gblɔ̌y pèpɔrɩ pɩ́nɔ́ wɛ̃kɩ, nɛ̂-á kɩ pɩ kwɔ́nɔ́lɛ névye tyɩ́ nónó-á kɩ pɔ n sɛ̃ n pi ǹ yõ, kɩ tyɛ́-ńkɛ̃̂ min wɛ. 17 Tyɛ́-ńkɛ̃̂ Yõ̀tɛ̃̀ dĩ́ nɛ̂-á à náh n wɛ, à náh n ku, ǹmɔ nɛ̂-á Liyel núkúnínɛ, mé mɛ ké tyɩ́ nɛ yõ yɔ̃̀nɔ́ ànɛ̂ gbílkínɔ́ pɩ ǹmɔ tyɩ́lɛ gbĩ́mɛgbĩ́. Amiina.
Pole mɛ nɩ̀sãhlɛ n mɔ Timote sɔkɔ
18 Ńmɔ pídĩ́ Timote, Liyel tɛ̃ntõ̀ wɛlɔ nónó-á yo sah á tyɩ́ sɔkɔ, mé kélɛ n yah n kɔ̃ nɛ sépi ǹ yohnɩ n mɔ á gbah tɛ̃ tõ̀ pèpɛynɛ n pɩ. 19 Kélɛ n pɩ Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ sɔkɔ ànɛ̂ sõnɔ pèpɛynɛ. Túkù ye yahle sɛ̃́ntɛ̃̀ pɩ́nɔ́lɛ. Kǎh pɩ sɛ̃́, pé Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ tɛ̃ syi pé tyɩ́. 20 Pépi túkù ye Yimene ànɛ̂ Alɛkisãdrelɛ. Mé pépi gbah dɛ mɔ sétã̀n yõ̀tɛ̃̀ kɔ̃, nɛ̂-á kɩ pɩ kwɔ́nɔ́lɛ pé tyɩ́ pè kɔ̃ pè náh tɔ̃ n yo n de n pi Liyel tyɩ́.