2
Tyɛ́-ńkɛ̃̂ min nɛ̂-á n wɛ nɔ̀nɔ́lɛ Krista yõ sɛ̃́nɔ́ sɔkɔ
Ǹgbòlɛ, yé lésõ mɛ lékyɩ̂ tyɩ́ kɔ̃lɛ yé tyítúkúnì ànɛ̂ yé tyípêl pɩ́nɔ́ yĩnnɛ. Kénɛ tyípêl sɔkɔ ye sõ̀ yé mɛ n pɩ yé minnɛ ǹgbòlɛ, gbĩ́ nɛ̂-á yé mɛ kèkõyṍ mɛ̀ tǎhkɩ̀ yõ̀tɛ̃̀ sõ̀ tɛ̃. Kénɛ yõ̀tɛ̃̀ mɛ tõ̀lɛ n pɩ tyah kènkãh sɔkɔ. Ǹmɔ ye mɛ Liyel tyɩ́ yáhlepu yahlɛ n tɛ̃ kwɛy mɛ̀ sɔkɔ yɔ̀. Ápi tɔ pól sõ̀ mɛ pépi tyɩ́ kɔ̃lɛ, mɛ á dyɔ yĩ́ĩ́ tyi ólɛ n pɩ. Tir nɛ̂-à sõ̀ nɔ á wil gbɛ̃́nsê tyɩ́ ànɛ̂ áyâh nɛ̂ sõ wɛ nɛ kǎh mɛ plɛ, képah ye à n nɛ n pɩ. Áyáh sõ̀ pɩ sɛ̃́, képah ye Liyel pèkè kɩ sõ̀ á nɔ n pi no tɛ́lɔ́ tyɩ́ kɔ̃lɛ. Ǹtɛ Liyel nɩ̀gbɛ̀kɩ̀ tnɔ. Á tyɩ́ kah nɔ ǹ tyɩ́, képah ye, áyáh lésõ mɛ lékyɩ̂ tyɩ́ kɔ̃lɛ á tyítúkúnì pɩ́nɔ́ sɔkɔ gbĩ́ nɛ̂nɛ, à minnɛ á kɔ̃ wɛ̃ tyɩ́ ànɛ̂ Kristalɛ. — Yõ̀bènɔrɩ ye Liyel pɩ yé tyɩ́ à yé pwah mɔ. — Á wrɔ́ kwrɔ́nmɔnɔ gbõ̀ yõ Kristalɛ, Liyel ye á wilki kũ sɔkɔ ǹmɔlɛ wɛ̃ tyɩ́, tɛ́ á sah yĩ̂nyõ tɔ̃́rɩ́ sɔkɔ ǹnɛ wɛ̃ tyɩ́. Pèpɔrɩ nɛ̂-á Liyel pɩ ápi tyɩ́ á wrɔ́ kwrɔ́nmɔnɔ gbõ̀ yõ Yesu Kristalɛ, à kè pɩ ǹ yõ̀bènɔrɩ ǹgbɛ̃ wɛ̃kɩ yĩnnɛ gbĩ́mɛgbĩ́ no pól tyɩ́. Yé náh wɛ di, yáh sɛ̃ Liyel yõ, à mɛ yõ̀bènɔrɩ pɩ yé tyɩ́ à yé pwah mɔ. Pwáhnmɔnɔ mɛ̀ náh wil yépi tyɩ́ dɛ́, Liyel yɩ̃́nkɔ̃nɔ ye kélɛ Yépi tǎhkɩ̀ pɩ́nwɛnɔ náh kélɛ dɛ́. Kǎh pɩ sɛ̃́, ǹnɩ̂ yɔ́ ńtɛ̃ náh fɛ̃ ǹ gblɔ̌y gbilki n pi. 10 Yé náh wɛ di, Liyel mɔ́nɔ́ ye álɛ. À ye á mɔ á wrɔ́ kwrɔ́nmɔnɔ gbõ̀ yõ Yesu Kristalɛ tyípéplɔ pɩ yĩnnɛ Liyel-á nónó yah sah ǹgbò dùkùlɛ nɛ á pɔ sélɛ n pɩ.
No pól pɩ núkúlɛ Yesu Krista yõ sɛ̃́nɔ́ gbõ̀ yõ
11 Yépi nónó-á lésõ Nsyifunɔ n ye kõ̀-ǹkɛ̃̂ névyelɛ, tɛ́ mɛ pé gblɔ̌ynɛ n ye kènkõbelɛ ké nɩ́tbɔ́ yĩnnɛ nónó-á mɛ pé wil sɔkɔ, yáh lésõ mɛ dùkù nɛ̂nɛ légbĩ́nɛ, yé yé dyɔ sah nɛ n kwnɛ képahlɛ. 12 Légbĩ́nɛ yé lésõ mɛ fɩ́ɩ́ Kristalɛ. Yé lésõ mɛ nɛ́pânnɛ, yé náh mɛ kwrɔ́nmɔnɔlɛ Liyel no sɔkɔ. Liyel-á ǹ vyãhlɛ n no kɔ̃ nɛ páh yî nónónɛ pè kɔ̃ pé Yégbékè kwrɔ́nmɔnɔ gbõ̀ yõ pélɛ, yé vyãh lésõ dɛ sé tyɩ́ sɔkɔ. Yé lésõ mɛ kèkõyṍ sɔkɔ gbõ̀ sàh-ǹsah kɛ̃́nɛ yé tyɩ́. Liyel náh lésõ mɛ yé tyɩ́. 13 Ǹtɛ núkúnúkú, yé wrɔ́ kwrɔ́nmɔnɔ gbõ̀ yõ Yesu Kristalɛ, yépi nónó-á sõ̀ mɛ fɩ́ɩ́, yé nɔ de Liyellɛ Krista tṍ kwɛ́nɔ́ gbõ̀ yõ. 14 Ǹmɔ ye ápi yèvɩnɩnɛ. Ǹmɔ ye Nsyifunɔ ànɛ̂ nónó náh pɩ Nsyifunɔlɛ pè kwrɔ mɔ pɩ yìkì núkú névyelɛ. Dyɔ́yɔ́kɩ̀ nɛ̂-á sõ̀ mɛ kɛ̃kɩ tyɩ́ kɔ̃lɛ, mɛ Nsyifunɔ ànɛ̂ nónó náh pɩ Nsyifunɔlɛ pé wrɔ́ gbɛkɩ sah, à ye pɔ kénɛ kɛ̃kɩ sɔ to ǹ kúnɔ́ gbõ̀ yõ. 15 À ye Moyisi tyi kõ̀nsàhnɔ́ ànɛ̂ sé wã̀l kɔ dúkùnɔ́ pól yĩn mɔ. Ǹmɔ gbõ̀ yõ, à Nsyifunɔ ànɛ̂ nónó náh pɩ Nsyifunɔlɛ, pé kwrɔ mɔ pɩ yìkì núkú névyelɛ, yèvɩnɩ kɔ̃ kè wɛ pé wrɔ́. 16 À Nsyifunɔ ànɛ̂ nónó náh pɩ Nsyifunɔlɛ pé pól kwrɔ mɔ pɩ wil gbɛ̃́nsê núkúlɛ ǹ kúnɔ́ gbõ̀ yõ dahnɩ yõ, tɛ́ pé wrɔ́ kwrɔ mɔ pɩ núkúlɛ Liyellɛ. À dyɔ́yɔ́kɩ̀ tɔ tyɩ́ tyɩ́ yɩkɩ ǹ syɩ́nɔ́ gbõ̀ yõ dahnɩ yõ. 17 À pɔ yèvɩnɩ wɛlɔ yo yé tyɩ́ yépi nónó-á sõ̀ mɛ fɩ́ɩ́, ànɛ̂ nónó-á sõ̀ mɛ yúkɛy. 18 Yé náh wɛ di, Krista gbõ̀ yõ ye Nsyifunɔ ànɛ̂ nónó náh pɩ Nsyifunɔlɛ, á pól kɩ tɛ̃ wɛ yĩni tɛ̃ Sú Liyel tnɔ̂ ǹ Mirki núkúní mɛ̀ gbõ̀ yõ sɔkɔ. 19 Kǎh pɩ sɛ̃́, yépi nónó náh pɩ Nsyifunɔlɛ, nɛ́pân náh tɔ̃ yélɛ, wɔ̂ yah tãn náh yélɛ. Yé pɩ kwil núkú tãnnɛ ànɛ̂ Liyel yõ sɛ̃́púlɛ. Tɛ́ pɩ Liyel nolɛ. 20 Yé mɛ á kɩ nɛ wɔ̀kɔ̀ yɔ́ sɔ̃́ pè mɔ nɛ̂ sètyah-á pɩ Yesu tɛ̃ntõ̀ névye ànɛ̂ Liyel tɛ̃ntõ̀ syínyopulɛ, tɛ́ Yesu mɛ pɩ ké dáhgbɩ́lɛ ǹ wahlɛ. 21 Ǹmɔ Yesu gbõ̀ yõ sɔkɔ ye wɔ̀kɔ̀ kɩ yĩn gbã́hngbã́h, tɛ́ kɩ kyãh kɩ pɩ Liyel ní-ńsah gbôlɛ, nɛ̂-á mɛ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ tyɩ́ yõ. 22 Yé wrɔ́-á kwrɔ mɔ ǹmɔlɛ, yépi tɔ ye pɩ gbô mɛ̀ fɩ̃́ yɔ́lɛ, kɩ wɛ kwrɔ mɔ no tɛ́lɔ́ sɔkɔ kɩ pɩ tɛ̃̀-ǹsah yɔ́lɛ, ńyãh sɔkɔ-á Liyel kɩ mɛ tɛ̃̀nɔ́lɛ Mirki sɔkɔ.