Pole sɛ́bɛ́y tɛ́kɩ́nmɔnɔlɛ Yefɛsɩ tãn tyɩ́
1
Pole wɛ́kɩ́nɔ́lɛ Yefɛsɩ tãn tyɩ́
Ńmɔ Pole nɛ̂-á pɩ Yesu Krista tɛ̃ntõ̀ névilɛ à yɩ̃nɛ Liyel nɩ̀vɩ̀nɩ̀nɛ, ńmɔ ye n tɛkɩ n mɔ sɛ́bɛ́y mɛ̀nɛ névye tyɩ́ nónó-á pɩ Liyel nolɛ Yefɛsɩ kwil sɔkɔ, tɛ́ mɛ n kɔ pallɛ pé wrɔ́ kwrɔ́nmɔnɔ gbõ̀ yõ Yesu Kristalɛ. Mé kélɛ n yah n kɔ̃ á Sú Liyel ànɛ̂ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tyɩ́ nɛ, pè yõ̀bènɔrɩ pɩ yé tyɩ́ pè mó yèvɩnɩnɛ yé kɔ̃.
Liyel-á pèpɔrɩ nónónɛ n pɩ ápi tyɩ́ Krista yõ sɛ̃́nɔ́ gbõ̀ yõ
Gbílkínɔ́ nɛ n sah Liyel yõ, ǹmɔ nɛ̂-á á Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista Súlɛ. À ye sãm mɔ á sɔkɔ Krista yõ sɛ̃́nɔ́ gbõ̀ yõ, à pèpɔrɩ duke duke pól pɩ á tyɩ́ nónó-á wil yĩ̂nyõ sɔkɔ. Kèkõyṍ mɔ́-ńkɛ̃̂ gbĩ́ dùkùlɛ, Liyel sõ̀ ápi yah tɔkɔ pɩ ǹ tyɩ́lɛ Krista gbõ̀ yõ sɔkɔ, nɛ á pɩ yályál wɛ́nyo-ńsah kɛ̃́nɛ á tyɩ́ péwɔ yah sɔkɔ. Tyɩ́nɔnɔ sɔkɔ, Liyel sõ̀ kwãh tɛ̃ kè yah tɔkɔ nɛ páh kɩ ápi pɩ pé wɛ̃́npìlɛ Yesu Krista gbõ̀ yõ. Yé náh wɛ di, képah ye sõ̀ à pɩ à yɩ̃nɛ ǹ dyɔ yĩ́ĩ́ tɛ̃̀nɛ. Á ye ǹnɛ n gbilki ǹ pèpɔrɩ yĩnnɛ, wǎh nɛ̂ pɩ á tyɩ́ ǹ nɩ̀dɛ̀ Pídĩ́ gbõ̀ yõ. Ǹmɔ tṍ kwɛ́nɔ́ gbõ̀ yõ ye á wɛ wil pèkè sɔkɔ, tɛ́ á tyípêl mɛ yɔ̃ mɔ á tyɩ́. Sɛ̃́ ye Liyel pɩ yõ̀bènɔrɩ ǹgbɛ̃nɛ á tyɩ́, képah nɛ̂-á à pɩ á tyɩ́ náhnáh à yɩ̃́pɩ̃̂ ànɛ̂ lékã́mnɛ á kɔ̃ yĩ́ĩ́. Sètĩ̀n sõ̀ tir nɛ̂ tyɩ́-á nɔ ǹ tyɩ́, à sõ̀ képah yah tɔkɔ sah ǹgbò dùkùlɛ. Núkúnúkú, à kélɛ á wɛ̃kɩ. Krista gbõ̀ yõ ye sõ̀ à yah tɔkɔ tyípépɛ̌y mɛ̀nɛ. 10 Ké pɩ gbĩ́-à pɔ nɔ, à kɩ yíyìn pól tuke mɔ nónó-á mɛ yĩ̂nyõ ànɛ̂ sétáh yõ, nɛ́núkù kɔ̃ à kɩ pɩ sé yõ̀tɛ̃̀nɛ, ǹmɔ nɛ̂-á Kristalɛ. 11 Á wrɔ́ kwrɔ́nmɔnɔ gbõ̀ yõ Kristalɛ, nɛ̂-á sõ̀ á wɛ wɛ tɛ̃̀nɛ, Liyel ye kélɛ á kɔ̃. À sõ̀ kwãh tɛ̃ á yah tɔkɔ sah ǹ tyɩ́lɛ. Ǹmɔ nɛ̂-á Liyellɛ, ǹ dyɔ yĩ́ĩ́ tir ye à n nɛ n pɩ à yɩ̃nɛ wǎh kè yah tɔkɔ sɔ̃́. 12 Képah ye, ápi nónó ǹgbò-á á gbõ̀ sah Krista yõ, á ye gbílkínɔ́lɛ n sah Liyel yõ. 13 Yépi tɔlɛ, yé wrɔ́ kwrɔ́nmɔnɔ gbõ̀ yõ Kristalɛ, yé gbɩ wɛy wɛ noh, képah nɛ̂-á Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tirlɛ, nɛ̂-á yélɛ n pwah n mɔ. Ǹmɔ yõ sɛ̃́nɔ́ gbõ̀ yõ ye tɔ̃, Liyel-á ǹ vyãhlɛ yé kɔ̃ ǹ Mirki nɛ̂ tyɩ́ sɔkɔ, à kélɛ yé kɔ̃ à yé pɔkɔ mɔ. 14 Liyel Mirki nɛ̂-á à á kɔ̃, képah álɛ n wɛ̃kɩ nɛ wǎh ǹ vyãhlɛ ǹ no kɔ̃ yî nónó tyɩ́ sɔkɔ, áyáh kɩ sè wɛ n pi. Képah á nɩlɛ n sũ nɛ áyáh kɩ sè wɛ n pi, áyâh sõ nɛ̂nɛ pwáhnmɔnɔ wɛ pnɛ́pnɛ́. Képah sɔkɔ, gbílkínɔ́-á kɩ n sah Liyel yõ.
Pole nírí pɩ́nɔ́lɛ Yefɛsɩ tãn tyɩ́
15 Képah ye, ńmɔ tɔ-á fyɔ̀ noh nɛ yáh mɛ sɛ̃ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu yõ, ànɛ̂ ǹ yõ sɛ̃́pú tyɩ́-á mɛ nɔ yé tyɩ́, 16 gbĩ́mɛgbĩ́, mè n nɛ n wɛkɩ Liyel tyɩ́ yé tyɩ́ sɔkɔ, ǹ tɛ́ ǹnɛ n ye n gbo yé tyɩ́. 17 Mé kélɛ n yah n kɔ̃ á Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista Liyel tyɩ́, ǹmɔ nɛ̂-á tɔ̃́rɩ́ nɛ́tɛ̃̂nɛ, nɛ à lékã́m Mirkilɛ yé kɔ̃ nɛ̂-á kɩ Liyel dùkùlɛ yé wɛ̃kɩ tɛ́ kɩ yé kɔ̃ yé kɩ à pɩ̃ yĩ́ĩ́. 18 À mó yé lékã́m yɩkɩ mɔ, sɔ̃̀nko wǎh yé ye nɛ yé yé gbõ̀ sah kwâh nɛ̂ yõ sɔkɔ yé fɛ̃ ké dùkù pɩ̃; ànɛ̂ wǎh mɛ yípéplɔ nónó yah sah ǹ no kɔ̃, yé sé tɔ pɩ̃. 19 Yè mó pɩ̃ gbǐl tɛ̃́nwɛnɔ nɛ̂-á à mɛ yah sah á kɔ̃ ápi nónó-á Yesu yõ sɛ̃́púlɛ. Kénɛ tɛ̃́nwɛnɔ mɛ̀ ye Liyel tõ̀ pɩ tǎhkɩ̀lɛ, 20 wǎh Krista lékó yilki mɔ gbĩ́ nɛ̂nɛ tɛ́ à kɔ̃ à kɔ̃ tɛ̃ ǹ gbõ̀yõ̀ sõ̀lɛ yĩ̂nyõ sɔkɔ. 21 À mɛ tɛ̃̀nɔ́lɛ tɔ̃́rɩ́, ànɛ̂ tǎhkɩ̀, ànɛ̂ tɛ̃́nwɛnɔ, ànɛ̂ yõ̀tɔ̃rɩ́nɔ pól yõ sɔkɔ. Nónó yni-á mɛ wil kwɛynɛ, ànɛ̂ nónó yni-á kɩ n wil n pi ńsõ̂nɛ, ǹmɔ mɛ pépi pól yah sɔkɔ. 22 Liyel yíyìn pól pɩ Krista gbáhkɩ̀ súnsàh-ǹsahlɛ, tɛ́ à pɩ ǹ yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì pól yõ̀tɛ̃̀ ǹgbɛ̃nɛ, 23 pépi nónó-á ǹ wil gbɛ̃́nsêlɛ. Krista mɛ tɛ̃̀nɔ́lɛ pépi sɔkɔ ǹ tɔ̂ɔ́, ǹmɔ nɛ̂-á Liyel tɔ mɛ tɛ̃̀nɔ́lɛ ǹ sɔkɔ ǹ tɔ̂ɔ́.