6
Ń yṹnpyé, yâh sɔ̃́ ǹnɩ̂ yɔ́ wɛ tɛ̃ à mɛ tyítúkù yɔ́lɛ n pɩ, Liyel Mirki-á mɛ yépi nónó yahlɛ n tɛ̃, yépi tɛ̃̀ tɛ̃ mámmám yè pɔ ǹnɛ wɛ̃̀kɩ̀ pèpɛy yõ. Yé nɛ́núkù núkú pól mó yé gblɔ̌ynɛ n kyɔmɩ, yé tɔ káh pɔ de tyítúkúnì pɩ́nɔ́ sɔkɔ. Yé wɛ̃ yṍtɔ́kɔ́bɩ́lɛ n twah. Yâh képahlɛ n pɩ, yé mɛ Krista tyi kõ̀nsàhnɔ́ wã̀llɛ n kɔ. Névi yɔ́-à ǹ gblɔ̌ynɛ n dɔkɔ n sah, tɛ́ kwâh yɔ́ náh mó tɔ̃ ǹnɛ, tɛ̃̀ mɛ ǹ gblɔ̌ynɛ n tɔ̃ n mɔ. Nɛ́núkù núkú pól yɩ̃nɛ pè pé tyípɩ́nɩ̀ kyɔmɩ n yah pallɛ. Nɛ̂ nɩ-à mɛ fɛ̃ n vɩ n pi ǹ gblɔ̌ynɛ, ǹ nɩ vɩ ǹ gblɔ̌ynɛ, à káh ǹ gblɔ̌ynɛ n tɔkɔ n sãh ǹ ní-òlɛ. Yé náh wɛ di, nɛ́núkù núkú pól-á tyi nónó pɩ, pè kɩ yĩn sé yṍtyílɛ.
Névi nɛ̂-à álɛ n kwɔ Liyel wɛynɛ, á yɩ̃nɛ ǹ tɛ̃̀nɛ n yohnɩ n mɔ tyi tyi pól sɔkɔ. Yé káh yé gblɔ̌ynɛ n tɔ̃ n mɔ lɔ́, pè náh kṍlɛ Liyellɛ n ko. Névi-à sèmukɔ nɛ̂ duku mɔ, képah ye à kɩ tɔkɔ. Névi nɛ̂-à ǹ gblɔ̌y dyɔ yĩ́ĩ́ tyilɛ n pɩ, gblɔ̌y dyɔ yĩ́ĩ́ tyi yõre ye tɛ̃̀ kɩ wɛ, képah nɛ̂-á tyɩ́ yɩ́kɩ́nɔ́lɛ. Ǹtɛ nɛ̂-à Liyel Mirki dyɔ yĩ́ĩ́ tyilɛ n pɩ, Liyel Mirki dyɔ yĩ́ĩ́ tyi yõre ye tɛ̃̀ kɩ wɛ, képah nɛ̂-á tyɛ́-ńkɛ̃̂ minnɛ. Á ye káh yal mɔ tyi pèplɔ pɩ́nɔ́lɛ. Yé náh wɛ di, áyâh tyi pèplɔ pɩ́nɔ́ yálnmɔ-ńkɛ̃̂nɛ, á kɩ pɔ ké yõre wɛ ké gbĩ́ pèpɛy sɔkɔ. 10 Képah ye, áyâh tyípépɛ̌y pɩ́-ńsah wɛ, á ye kélɛ n pɩ no pól tyɩ́. Tɛ́ á ye kélɛ n pɩ n kal á yṹnpyé Yesu yõ sɛ̃́pú wɔ tyɩ́.
Pole wɛy tyɛ́-ńsahlɛ
11 Yáh wã́rkɩ́nɔ́ mɛ̀ wɛ kélɛ yẽ̌hyẽ̌h yɔ̀, ńmɔ ye n wãrkɩ kélɛ ń gbõ̀lɛ. 12 Gblɔ̌y wɛ̃́kɩ́nɔ́ tyɩ́-á nɔ nónó tyɩ́, pépi náh mɛ ké tyɩ́ nɛ pé fṍhnɔ́ wɛ Krista dahnɩ yõ kúnɔ́ tyɩ́ yónɔ́ yĩnnɛ. Képah ye pè yépilɛ n kyɩ̃ n mɔ n mɔ kõ̀kè kõ̀nɔ́ sɔkɔ. 13 Kénɛ névye nónó ńtɛ̃-á mɛ kõ̀nɔ́lɛ, pè náh mɛ Moyisi tyi kõ̀nsàhnɔ́ wã̀llɛ n kɔ ò. Pè mɛ ké tyɩ́ ólɛ nɛ yé kõ̀kè kõ, pé kɔ̃ pé pé gblɔ̌ynɛ n wɛ n gbilki képah yĩnnɛ. 14 Ǹtɛ ńmɔ tɛ̃̀ wɔlɛ, mé náh ń gblɔ̌y gbilki n pi tir yɔ́ ńtɛ̃ yĩnnɛ à wil Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista dahnɩ yõ kúnɔ́ tyɩ́ sɔkɔ. Ǹmɔ dahnɩ yõ kúnɔ́ yĩn ye ńmɔ kɔ̃ mé kèkõyṍ tyilɛ n yah yõ kɛ̃́ tyilɛ, tɛ́ kèkõyṍ névye tɔ mó mɛ ńmɔlɛ n yah sɛ̃́ntɛ̃̀nɛ. 15 Névi kõ̀nɔ́ ànɛ̂ ǹ kõ̀-ǹkɛ̃̂nɛ, yõ náh mɛ sépi tyɩ́. Yõ-á mɛ nɛ̂ tyɩ́, képah ye pɩ vìnmɔnɔ nɛ̂-á Liyel dahbɩ tɛ̃̀ nɩ sɔkɔ. 16 Nónó pól-á mɛ n kɔ képah wɛ̃̀kɩ̀ yõ, pépi ànɛ̂ Liyel no póllɛ, pépi nónó-á Yisrayel nolɛ, mé kélɛ n yah n kɔ̃ Liyel tyɩ́ nɛ à yèvɩnɩnɛ pè kɔ̃ à mó pé yãm yah.
17 À tɔkɔ núkúnúkú tyɩ́, ǹnɩ̂ yɔ́ ńtɛ̃ káh tɔ̃ ńmɔlɛ n kwlɔ. Nɩ́tbɔ́ nónó-á ńmɔ wil sɔkɔ, sépi n wɛ̃kɩ nɛ máh pɩ Krista tyɩ́lɛ. 18 Ń yṹnpyé, mé kélɛ n yah n kɔ̃ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tyɩ́ nɛ à yõ̀bènɔrɩ pɩ yé tyɩ́. Amiina!