Nsyakɩ-á sɛ́bɛ́y nɛ̂ wãrkɩ tɛkɩ mɔ Liyel nípú tyɩ́
Ń yṹnpyé, yépi nónó-á sɛ́bɛ́y mɛ̀ kàrpulɛ.
Nsyakɩ lésõ sɛ́bɛ́y mɛ̀ wãrkɩ tɛkɩ mɔ Liyel nípú tyɩ́ nónó-á sõ̀ mɛ kwlo náhnáh sɔkɔ. Pè sõ̀ mɛ sɛ̃ Liyel yõ, ǹtɛ, kwlɔ́nɔ́ sõ̀ mɛ pélɛ n yĩni n tɛ̃, ànɛ̂ sétõ sõ̀ mɛ pélɛ n fwo. Képah ye Nsyakɩ sɛ́bɛ́y mɛ̀ tɛkɩ mɔ pé tyɩ́, à sṍré mɔ pé sɔkɔ nɛ, pè gbah n tɛ̃ Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ sɔkɔ. À sõ̀ mɛ pélɛ n vi n mɔ tyi náhnáh sɔkɔ, nɛ pè tyípéplɔlɛ n pɩ. Liyel nípú túkù sõ̀ mɛ n yo nɛ páh sɛ̃ Liyel yõ, tɛ́ pé tyípɩ́nɩ̀ náh mó tɔ̃ mɛ plɛ. Képah ye Nsyakɩ kɔ̃ à kè gbah yo pé tyɩ́ nɛ ńkɛ̃́, névi nɛ̂-à nɛ páh sɛ̃ Liyel yõ, tɛ́ ǹ tyípɩ́nɩ̀ náh mɛ plɛ, yõ kɛ̃́-á tɛ̃̀ Liyel yõ sɛ̃́nɔ́lɛ.
Liyel yé yah tɛ̃ ké kàrnɔ́ sɔkɔ!
1
Wɛy kɔ̃́nɔ́lɛ
Ńmɔ Nsyakɩ nɛ̂-á Liyel, ànɛ̂ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tõ̀npɩlɛ, mé sɛ́bɛ́y mɛ̀nɛ n tɛkɩ n mɔ, à n wɛkɩ Liyel nípú pól tyɩ́, nónó-á mɛ kárkɩ́nkɔ̃nɔlɛ kèkõyṍ sɔkɔ.
Mɔ́nyahnɔ dòhnɩ̀nɔ́lɛ n pɩ Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ yõ
Ń yṹnpyé, mɔ́nyahnɔ-à sɔ̃́ pɩ yèvyãhrɩ dùkù nɛ̂ dùkùlɛ yé tyɩ́, yé yɛ kè pɩ nɩ̀vɩ̀ ǹgbɛ̃nɛ yé tyɩ́. Yé pɩ̃ nɛ, yé Liyel yõ sɛ̃́nɔ́-á tɛ̃ wɛ mɔ́nyahnɔ tyɩ́, képah sɔkɔ-á yé kɩ pɩ tɛ̃́npnɛ̀pulɛ. Ǹtɛ, yé yɛ yé tɛ̃́npnɛ̀nɔ́ mɛ̀ ké tõ̀ pɩ kyɩ syɩ ké yĩ̀n tyɩ́, yé kɔ̃ yè gbèkè yɩ̃, pèkè káh tɔ̃ wɛ yé sɔkɔ, ànɛ̂ kwâh yɔ́ ńtɛ̃ káh yé tɛkɩ. Ǹtɛ, yɩ̃́pɩ̃̂-à yé sɔkɔ nɛy yɔ́ tɛkɩ, tɛ̃̀ kè ni Liyel tyɩ́, à kɩ kè yɩ̃ tɛ̃̀ kɔ̃. Ǹmɔ ye n yɩ̃ no póllɛ n kɔ̃ fɔ̀kɔ̀pènɔrɩ sɔkɔ, pé yah yó-ńkɛ̃̂nɛ. Képah ye, tɛ̃̀ kè ni ǹmɔ tyɩ́. Tɛ́ tɛ̃̀ yɩ̃nɛ à kè ni Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ sɔkɔ tɔ̀tɔ̀ kɛ̃́nɛ. Yah, névi nɛ̂-à tɔ̀tɔ̀lɛ n pɩ, tɛ̃̀ mɛ á kɩ nɛ yɔ́nkwîl sɔ̃́, yã́hkɩ́ n tɔkɔ n mɔ n kɔ̃ yey yey póllɛ. Sɛ̃́nkɔ̃ névi káh nɛ n sõ nɛ, páh kɩ kwâh yɔ́ ńtɛ̃ wɛ n pi Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Liyel tyɩ́. Névi dùkù yɔ́ ye tɛ̃̀nɛ, nɛ̂ lékã́m náh mɛ tɛ̃̀nɔ́lɛ fɩ̃́ núkú, ànɛ̂ à mɛ tɔ̀tɔ̀ sɔkɔ ǹ tyípɩ́nɔ́ pól sɔkɔ.
Yãm ànɛ̂ tahrɩlɛ
Ń yṹnpyé nónó-á mɛ yãm sɔkɔ, Liyel kɩ pɔ pè dɔkɔ n mɔ n pi: Képah ye, pè ké nɩ̀vɩ̀lɛ nɛ n pɩ. 10 Tɛ́ tahbɩ kɩ tyɛ n sɔkɔ n pi fílfĩ tyɩ́ kɔ̃lɛ. Képah ye, pè tɔ pé tíkínmɔnɔ nɩ̀vɩ̀lɛ nɛ n pɩ. 11 Sɔ̃́-á gbĩ-à gbo, tɛ́ vyãh fílfĩ tɛ̃, sè n kɔkɔ, ǹ du ǹ kwɛ. Plɛ́-ńsah náh tɔ̃ n wɛ sé tyɩ́. Sɛ̃́ ó ye, tahbɩ tɔ kɩ yah n kwlɔ n pi pé tyípɩ́nɔ́ nɩyṍ.
Mɔ́nyahnɔ ànɛ̂ tɔ̃̀nmɔnɔlɛ
12 Yèvɩnɩ mɛ névi tyɩ́, nɛ̂-á ǹnɛ n tah n sah mɔ́nyahnɔ sɔkɔ. Mɔ́nyahnɔ sɔ́kɔ́ntɛnɔ náh, tɛ̃̀ kɩ tɛ̃́nwɛnɔ tɔ̃́rɩ́ yṍkúrí wɛ, nɛ̂-á tyɛ́-ńkɛ̃̂ minnɛ. Kénɛ tyɛ́-ńkɛ̃̂ min tyɩ́ ye Liyel ǹ vyãhlɛ névye kɔ̃ sah, ǹ tyɩ́-á nɔ nónó tyɩ́.
13 Yé pɩ̃, nɛy náh fɛ̃ Liyel tɔ̃ mɔ à tyípékè pɩ n pi, ànɛ̂ ǹmɔ tɔ náh mó tɔ̃ ǹnɩ̂ yɔ́ ńtɛ̃nɛ n tɔ̃ n mɔ n dah n mɔ tyípékè sɔkɔ. Képah ye, tɔ̃̀nmɔnɔ-à nɛ̂ yĩni tɛ̃, tɛ̃̀ káh nɛ, Liyel-á n tɔ̃ n mɔ pélɛ. 14 Ǹtɛ, nɛ̂-á ńkɛ̃́nɛ nɛ́núkù núkú póllɛ n yɔrɩ n dah n mɔ tyípékè sɔkɔ, pé sõnɔ túkúnì dékè tyi ye. 15 Wâh yɛ sõnɔ túkúnì nɔ́pi kɔ̃ sè tɛ̃ wɛ á tyɩ́, sè n pɔ tyípékèlɛ. Tyípékè-à mó gbèkè yɩ̃, kè n pɔ kũnɛ. 16 Ń yṹnpyé, yé tyɩ́ nɔ ń tyɩ́. Yé káh yé gblɔ̌y pilki dɛ́! 17 Ǹgbǒ, yɩ̃́nkɔ̃nɔ yî tǎhnɩ̀ pèplɔ pól n wil yĩ̂nyõ. Liyel ye n kɔ̃ álɛ sélɛ, ǹmɔ nɛ̂-á mɔ yĩ̂nyõ kyòolɛ. Ǹ dùkù náh n vi n mɔ, fɛ̃́ntũ̂ tyah náh mɛ ǹ sɔkɔ. 18 Ǹtɛ, Liyel sõ̀ mɛ ké tyɩ́ nɛ, pé á sah ǹ yî mɔ́nɔ́nɔ pól yah tĩ̀nnɛ. Képah ye, à min sã́nnɛ á kɔ̃ ǹ wɛy gbɩ gbõ̀ yõ.
Liyel wɛy nóhnɔ́ ànɛ̂ ké wɛ̃̀kɩ̀ kɔ́lɔ́lɛ
19-20 Ń yṹnpyé, yé tyɩ́ nɔ ń tyɩ́. Yé pɩ̃ nɛ ńkɛ̃́, névi fɔkɔ-à vyãh, ǹ tyípɩ́nɩ̀ náh Liyel nɩlɛ n vɩ. Képah ye, yé nɛ́núkù núkú pól yɩ̃nɛ yè yé nínɛ n kwɔ nohnɩ súú, tɛ́ yé káh nɛ n sal n wɛkɩ sṍnyah-ńkɛ̃̂nɛ, ànɛ̂ yé fɔkɔ káh nɛ n kwãh n vyãh.
21 Kàh pɩ sɛ̃́, yé tyítúkúnì ànɛ̂ nɛ́pékè pɩ́nɔ́ duke duke pól yal n mɔ pnɛ́pnɛ́. Yé mó Liyel wɛy fɛ̃ n syi gblɔ̌y tíkínmɔnɔ sɔkɔ, wǎh nɛ̂ dah mɔ yé nnɔ sɔkɔ. Képah ye kɩ fɛ̃ yé pwah mɔ. 22 Yé káh yé gblɔ̌y tɔ̃ mɔ n pɩ Liyel wɛy nóhpú ólɛ, ǹtɛ, yé nɛ n kɔ ké wɛ̃̀kɩ̀ yõ. 23 Yah, nɛ̂-à kélɛ n nohnɩ ólɛ, tɛ́ à náh mɛ n kɔ ké wɛ̃̀kɩ̀ yõ, tɛ̃̀ mɛ á kɩ nɛ ǹnɩ̂ yɔ́ sɔ̃́, nɛ̂-á mɛ ǹ yèpɔlɛ n yah dwɔ̀lɩ́ sɔkɔ sɔ̃́-á kélɛ. 24 Wàh fyɔ̀ ǹ gblɔ̌y yah tɛ, tɛ́ yal ké tnɔ̂, nɛ́npɔ́ swɔ, ǹ dyɔ n fwɔ ǹ yèpɔ dùkùlɛ. 25 Ǹtɛ, Liyel tyi kõ̀nsàhnɔ́ mɛ tṹnɔ́lɛ, sè kɩ fɛ̃ névye sah pé gblɔ̌y yõ. Névi nɛ̂-à sépi tɛ̃ pallɛ, sé sɔkɔ tyi nóhnmilki-ńkɛ̃̂nɛ, tɛ́ ǹ tyilɛ n pɩ sǎh yo sɔ̃́, tɛ̃̀ wɔ kɩ yèvɩnɩ wɛ ǹ tyípɩ́nɔ́ pól sɔkɔ. 26 Ńkɛ̃́, nɛ̂-à mɛ n sõ nɛ, Liyel wɛ̃̀kɩ̀ kɔ́-ò-á pélɛ, tɛ́ à náh mɛ n kyɔmɩ n wɛkɩ, tɛ̃̀ mɛ ǹ gblɔ̌ynɛ n pilki. Ǹ Liyel wɛ̃̀kɩ̀ kɔ dùkù mɛ nɔ̀nɔ́lɛ. 27 Ǹtɛ, Liyel wɛ̃̀kɩ̀ kɔ́lɔ́ nɛ̂-á syíi ńtɛ̃ kɛ̃́nɛ ké sɔkɔ sú Liyel n mɔ n kõ, kè wɛ yɔ̀: Á yɩ̃nɛ ǹ ńgbye ànɛ̂ pɛ́kúsyɔlɛ n tɛ̃ plɛ pé yèvyãhrɩ sɔkɔ, ànɛ̂ káh n yɛ kèkõyṍ tyi pɔ ǹ silki Liyel yah.