Pole Sɛ́bɛ́y tɛ́kɩ́nmɔnɔlɛ Filemo tyɩ́
1
Wɛy kɔ̃́nɔ́lɛ
Ńmɔ Pole nɛ̂-á wɔ̀kɔ̀npèkè sɔkɔ Yesu Krista tõ̀ yĩnnɛ, ńmɔ ànɛ̂ á yṹnpi Timote ye n tɛkɩ n mɔ sɛ́bɛ́y mɛ̀nɛ áwɔ Filemo tyɩ́, nɛ̂-á ápi nɛ́nɔ́nɩ́nɛ ànɛ̂ á tõ̀ pɩ mûnɛ. Á kélɛ n tɛkɩ n mɔ tɔlɛ ápi dósê Apiya tyɩ́, à tahlɩ Arsyipi tyɩ́ ǹmɔ nɛ̂-á á mɛ́kɩ̀ fwo mûnɛ, ànɛ̂ Liyel yõ sɛ̃́pú tĩ̀nkì tyɩ́ pépi nónó-á wɛ̃nɛ n tuke n mɔ n pɔ áwɔ Filemo wɔ̀kɔ̀ sɔkɔ. Mé kélɛ n yah n kɔ̃ ápi Sú Liyel ànɛ̂ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tyɩ́ nɛ, pè yõ̀bènɔrɩ ànɛ̂ yèvɩnɩnɛ yé kɔ̃.
Liyel yõ sɛ̃́nɔ́ ànɛ̂ tyɩ́nɔnɔ nɛ̂-á mɛ Filemo sɔkɔ
Gbĩ́mɛgbĩ́ mâh Liyellɛ n ni, mè n wɛkɩ Liyel tyɩ́ á tyɩ́ sɔkɔ, máh sɔ̃́npɩ́lɛ mɛ n nohnɩ nɛ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu yõ sɛ̃́nɔ́-á mɛ á sɔkɔ, ànɛ̂ ǹ yõ sɛ̃́pú tyɩ́-á mɛ nɔ́nɔ́lɛ á tyɩ́. Mé kélɛ n ni Liyel tyɩ́ nɛ ǹmɔ yõ sɛ̃́nɔ́ nɛ̂-á ápi kwrɔ mɔ pɩ núkúlɛ, kè nɛ n yuku yahlɛ. Tyípéplɔ pól nónó-á á kɩ fɛ̃ pɩ Krista yĩnnɛ, sélɛ névye wɛ̃kɩ. Ń yṹnpi, tyɩ́nɔnɔ nɛ̂-á mɛ á sɔkɔ ǹ kɔ̃ á Yesu yõ sɛ̃́pú nnɔlɛ n de, kè mɛ nɩ̀vɩ̀nɩ̀nɛ ńmɔ tyɩ́, tɛ́ mɛ sṍrélɛ n mɔ ń sɔkɔ.
Pole mɛ kélɛ n yah n kɔ̃ Filemo tyɩ́ nɛ à Wonesimi yɔ̃rɩ tyɛ
Gbɩ ye sénsɔ̃, Krista yõ sɛ̃́nɔ́ gbõ̀ yõ mé kɩ sõ̀ fɛ̃ á pɩ pɩ tir kõ sah ǹ kɔ̃, ǹtɛ tyɩ́nɔnɔ yĩnnɛ mé álɛ n ni, ńmɔ Pole nɛ̂-á pɩ yèwàhlɛ, tɛ́ mɛ ńtɛ̃nɛ wɔ̀kɔ̀npèkè sɔkɔ Yesu Krista tõ̀ yĩnnɛ. 10 Mé álɛ n ni Wonesimi tyɩ́ sɔkɔ, ǹmɔ nɛ̂-á pɩ ń pídĩ́nɛ Yesu yõ sɛ̃́nɔ́ gbõ̀ yõ wɔ̀kɔ̀npèkè sɔkɔ. 11 Ǹgbòlɛ, à náh sõ̀ mɛ tirlɛ n pɛkɩ áwɔ tyɩ́. Ǹtɛ núkúnúkú, à mɛ tirlɛ n pɛkɩ áwɔ ànɛ̂ ńmɔ tyɩ́. 12 Mé kɩ ń syɩ à tɛkɩ mɔ ǹ kɔ̃, ǹmɔ nɛ̂-á ńmɔ wil fɩ̃́ yɔ́lɛ. 13 Ńmɔ-á mɛ wɔ̀kɔ̀npèkè sɔkɔ sɛ̃́ Nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tir yĩnnɛ, mé sõ̀ mɛ ké tyɩ́ nɛ à tɛ̃ ń tnɔ̂ à tõ̀lɛ n pɩ ń tyɩ́ áwɔ swɔ. 14 Ǹtɛ mé náh mɛ ké tyɩ́ nɛ mé tir yɔ́ pɩ nɛ́ á náh ké wɛ̃̀kɩ̀ kɔ̃. Mé náh mɛ ké tyɩ́ nɛ mé ǹ kyɩ̃ mɔ á tyípépɛ̌y pɩ. Mé mɛ ké tyɩ́ nɛ kè pɩ áwɔ dyɔ dyɔ tɛ̃̀nɛ.
15 Gbɔ̀kénpɩ Wonesimi kɩ mɛ gbɛ mɔ álɛ wrɔ́ kwéy yɔ́ ó sɔkɔ, sɔ̃̀nko ǹ pɔ à wɛ kṹmm yõ sɔkɔ. 16 Yé náh wɛ di, yɔ̃̀ ó náh ǹnɛ núkúnúkú dɛ́, à fṍnfṍ yɔ̃̀ yõ. Á pól yṹnpi ye ǹnɛ, nɛ̂ tyɩ́-á nɔ yĩ́ĩ́ á tyɩ́. Ǹ tyɩ́ nɔ yĩ́ĩ́ ńmɔ tyɩ́, ǹtɛ ǹ tyɩ́ ké nɔ kal áwɔ tyɩ́, wǎh sɔ̃́npɩ́lɛ pɩ áwɔ yɔ̃̀lɛ tɛ́ tɔ̃ pɩ Yesu yõ sɛ̃́-òlɛ.
17 Képah ye, wáh kɩ mɛ pɩ̃ nɛ á yṹnpi-á ńnɛ, à tɛ̃ plɛ ńmɔ sɔ̃́ á tɛ̃. 18 Wàh kɩ mɛ tyítúkù yɔ́ pɩ, képah náh pɩ á kɔ̃lɩ-à kɩ mɛ ǹ yõ, mé kɩ yĩn sé yĩ́nnɔ́lɛ. 19 Ńmɔ Pole ye n wãrkɩ wɛlɔ nɔ́pilɛ ń gbõ̀lɛ nɛ máh kɩ kɔ̃lɩ mɛ̀ dyah. Tɛ́ á dyɔ náh mé n to n kõ nɛ wáh yɩ̃nɛ á á minnɛ ń dyah. 20 Képah ye ń yṹnpi, mé kélɛ n yah n kɔ̃ á tyɩ́ nɛ á tir mɛ̀ pɩ ń tyɩ́ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ yĩn yõ. Ń nɩ de á wrɔ́ kwrɔ́nmɔnɔ gbõ̀ yõ Kristalɛ.
21 Ń sɛ̃́nɔ́ mɛ ké yõ nɛ nɛ́gbɩ́-á álɛ. Képah ye, máh tyi nónónɛ n wãrkɩ n tɛkɩ n mɔ á tyɩ́ yɔ̀, mé pɩ̃ nɛ wáh kɩ sè pɩ ń yóré yõ, kɩ kah mɔ ńtɛ̃nɛ.
22 Mé kè pɩ̃ tɔlɛ nɛ yé nírí gbõ̀ yõ pǎh kɩ ńnɛ yé kɔ̃. Képah ye, mé kélɛ n yah n kɔ̃ á tyɩ́ nɛ á sɛ̃́-ńsah yah n sah n kɔ̃ ńtɛ̃nɛ.
Wɛy tyɛ́-ńsahlɛ
23 Yepafrasɩ n wɛkɩ á tyɩ́, ǹmɔ nɛ̂-á mɛ ńnɛ wɔ̀kɔ̀npèkè sɔkɔ Yesu Krista yĩnnɛ. 24 Markɩ ànɛ̂ Arisitarkɩ, ànɛ̂ Demasɩ, ànɛ̂ Likyi n wɛkɩ á tyɩ́, pépi nónó-á ńmɔ tõ̀ pɩ mûnɛ. 25 Mé kélɛ n yah n kɔ̃ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ Yesu Krista tyɩ́ nɛ, à yõ̀bènɔrɩlɛ nɛ n pɩ yé tyɩ́.