3
Kɔ dùkù pépɛ̌ynɛ Liyel wɛ̃̀kɩ̀ yõ
Névye pól dyɔ to n kõ nɛ pǎh yɩ̃nɛ pè pé gblɔ̌ynɛ n tiki n mɔ kwil yah tãm ànɛ̂ yõ̀tãm yah sɔkɔ. Pǎh yɩ̃nɛ pè nɛ n sah pé tyɩ́ yõ, pè mó pé gblɔ̌y vi sah tyípéplɔ duke pól pɩ pɩ tɛ̃̀nɛ. Pè káh wɛ̀ntùkùnìnɛ n wɛkɩ ǹnɩ̂ yɔ́ ńtɛ̃ tyɩ́, pè káh mâllɛ n kɔ̃lɩ. Pè pɩ nɛ́gblɔ́lɛ, pè mó névye póllɛ nɛ n tɛ̃ mármár. Yé náh wɛ di, ǹgbòlɛ, lékã́m kɛ̃́ ànɛ̂ kèlékɛ̃ névye ye lésõ ápi tɔlɛ. Á sõ̀ mɛ mɔ́npunɔlɛ, mɛ á dyɔ dyɔ tyi ànɛ̂ á nɩ̀vɩ̀nɩ̀ tyi yɔ̃rɩ sɔkɔ. Á sõ̀ mɛ á minnɛ n pɩ pèkè pɩ́nɔ́ ànɛ̂ dékè tyi pɩ́nɔ́ sɔkɔ. Á sõ̀ mɛ á dékè wilki névye sɔkɔ, tɛ́ mɛ wɛ̃ dyɔlɛ n yɔ. Ǹtɛ gbĩ́ nɛ̂-á á pwáhnmɔ-ò Liyel ǹ pèpɔrɩ ànɛ̂ ǹ tyɩ́nɔnɔlɛ névye wɛ̃kɩ, à á pwah mɔ. Tɛ́ kè náh pɩ nɛ á tyípéplɔ pɩ́nɔ́ yĩn sɔ̃́ dɛ́, á yãm ye à yah. À ye á pwah mɔ, tɛ́ min sã́nnɛ á kɔ̃ à á nnɔ wu pɩ yályál Liyel Mirki gbõ̀ yõ. À syɔ̃ á pwáhnmɔ-ò Yesu Krista tyɩ́ à Mirki mɛ̀ tiki mɔ á yõ náhnáh, sɔ̃̀nko á pɩ́ntɛnɔ náh nɛ́gblɔ́lɛ ǹ pèpɔrɩ gbõ̀ yõ, à tyɛ́-ńkɛ̃̂ min wɛ képah nɛ̂-á á mɛ n dɛkɩ.
Wɛy mɛ̀nɛ, gbɩ ye kélɛ. Mé mɛ ké tyɩ́ nɛ á kè gbah yo pé tyɩ́, sɔ̃̀nko nónó-á sɛ̃ Liyel yõ, pè gbah tɛ̃ tyípéplɔlɛ n pɩ. Sépi ye plɛ, tɛ́ sé yõre mó tɔ̃ mɛ no pól tyɩ́. Ǹtɛ káh yõ kɛ̃́ yékã̂blɛ n pɩ, ànɛ̂ káh yékã̂blɛ n pɩ névye duku wìl-ǹsah tyɩ́ sɔkɔ. Káh mâllɛ n pɩ, ànɛ̂ káh yékã̂blɛ n pɩ névyelɛ Moyisi tyi kõ̀nsàhnɔ́ tyɩ́ yõ. Yõre kɛ̃́ ànɛ̂ yékã̂bkwɛ̀ ye sélɛ. 10 Névi nɛ̂-à névyelɛ n gbɛkɩ, ké gbáhdyâh di tɛ̃̀ tyɩ́ kè nɔ kɛ nínɔ́lɛ, wàh ké nóh-ńkɛ̃̂nɛ, à gbɛ n milki. 11 Á pɩ̃ nɛ kénɛ névi dùkù-á wɛ̃̀kɩ̀ pèpɛy fĩn mɔ, wǎh mɛ tyípêllɛ n pɩ à pèkèlɛ n yɔrɩ n mɔ ǹ gblɔ̌y yõ.
Pole-á vìnmɔnɔ tɛ́y ànɛ̂ wɛy nɛ̂nɛ Titi kɔ̃
12 Máh kɩ fyɔ̀ Artemasɩ, képah náh pɩ Tisyiki tɛkɩ mɔ á tyɩ́, gbah n tɛ̃ n pɔ n wil ń tyɩ́ Nikopolisi kwil sɔkɔ. Mé kè yah tɔkɔ nɛ máh kɩ kwɔ̀vɩrɩ gbĩ́ pɩ nɛ́npɔ́. 13 Nsyenasɩ nɛ̂-á Liyel ǹgbò wɛ̃̀kɩ̀ kwɔ́-òlɛ, yah n dah n mɔ ǹmɔ ànɛ̂ Apɔlɔsɩ kɔ́lɔ́ tyɩ́ sɔkɔ. Káh n yɛ kwâh yɔ́ ńtɛ̃ pè tɛkɩ. 14 Ápi no tɔ yɩ̃nɛ pè pé gblɔ̌y kɔ̃ n yĩ́ĩ́ tyípéplɔ pɩ́nɔ́ sɔkɔ, sɔ̃̀nko tyi nónó tyɩ́-á mɛ tah, pè tɛ̃ n wɛ sépi yahlɛ n wah. Pè káh pɩ tɛ̃ yõre kɛ̃́ névyelɛ.
15 Névye nónó pól-á mɛ ànɛ̂ ńmɔlɛ, pè n wɛkɩ á tyɩ́. Nónó-á ápi kódíbílɛ Yesu yõ sɛ̃́nɔ́ sɔkɔ, wɛkɩ pé tyɩ́.
Mé kélɛ n yah n kɔ̃ Liyel tyɩ́ nɛ à yõ̀bènɔrɩlɛ n pɩ yé pól tyɩ́.