6
Ngay Wik Inan Thawāng Niiyant Puk Manyiyant Aꞌ Kaath Piipant Thamp
Niiy puk manyiy-ang, inan ngeeyāna: niiy wik ngeeyān kaath piip niiyantam nanangana, niiy puth puk God.antama. An min niiyant wik ngeeyān thananga. Wik thayan inan nil God.angan keenkan theeꞌ ngampar, “Niiy ngangk minangam iiy-iiyān kaath piip niiyantamak. Niiy wik min thanttaman erkam ngeeyān, aꞌ maꞌ-aath-aathān thanang.” Aꞌ nil kaaꞌngak ngampang thamp, wik inangan thaw, “Niiy nath yimanangan iiy-iiyinwey kaath piip niiyantamakan-a, niiy anman ngangk minangam iiy-iiyān aꞌ yaam wun-wunānwey aak ingana.”
Aꞌ niiy kaath piipang inan ngeeyāna: niiy wayan keꞌ iiy-iiyān thant puk manyiy niiyantamaka, niiy puth man kul keꞌ yumpān thanang, yaꞌa. Waaꞌān thant wik Christ.antaman, aꞌ meenathān thant woyan minana. Than wayan iiyiythan-a, wakin thanang aꞌ maꞌ-aathin thanang than yipam ngeeyayn wik Christ.antaman.
Ngay Wik Inan Thawāng Niiyant Slavesant Aꞌ Moomant Thamp
Aꞌ niiy slaves nanangana aꞌ niiy pam workan iiy-iiyaniy moom niiyantam al-alantan, niiy inan ngeeyāna: niiy wik ngeey-ngeeyān moom niiyantam al-alantama, aꞌ keꞌ wayamān, puth work ngangk minangam anman iiy-iiyān thant keꞌ niiy work Christ.antan iiy-iiyaniya. Nil moom niiyantamang nath thath-thathan niiyang, nath yaꞌa, puth niiyan keꞌ-ngoongkam work minam anman iiy-iiyān, keꞌ wayamān, puth ngamp ngangk min yumpāmp moom ngamparam thonakam yaꞌa, puth Christ thampa nil puth moom piꞌan ngamparam, aꞌ ngampaniy work nungant iiy-iiyanamp, yaa, niiyan puth min iiy-iiyin meeꞌ God.antangan. Niiy workan iiy-iiyān-a, keꞌ ngaantam-ngeey-ngeeyāna moom niiyantam thonakaman yaꞌa, Christ thaman ngaantam-ngeey-ngeeyān nunang. Niiy work ngangk minangam iiy-iiyān thant, moom niiyantam al-alantan niiy keꞌ Christ.antan work iiy-iiyaniya. Niiy wiyiya slaves puth moom niiyantamang wukalang kanam piiyin niiyang workak, puth niiy wiy ananganiya wukal uw-uwaniya workamaniy. Puth niiy yotamanganiya inan thiichān: niiy nath min iiy-iiyān-a, yaa, nil God.ana puthangkan min ngul iiy-iiyow niiyanta.
Aꞌ niiy tham moom thanttam ananganiya, minam iiy-iiyān thant, slaves niiyantam al-alantana aꞌ pam al-alantan workan iiy-iiyantan niiyant, keꞌ thaaꞌ-pathān thanang piikanakan work yipam iiyayn niiyanta. Niiy konangam piꞌ-piꞌān ngampar yotamantan moom piꞌan thonam in kenyana. Nil God.an keꞌam thawa keꞌ pam moom anangan than mina, puth slaves aꞌ pam workan iiy-iiyantan, min yaꞌa. An yaꞌa. Nil ngangk thath-thathan yotamantana, moomant-a, slavesantan-a, aꞌ pam workan iiy-iiyantan thanta nil yipam thiichow ngampang nath min iiy-iiyanamp, nath way iiy-iiyanamp.
Niiy Maꞌ God.antang Iiy-Iiyān Nil Yipam Ngangk Thayanathow Niiyang
10 Ngay wik inan tham thawāng niiyanta: niiy maꞌ Christ.antang iiy-iiyān nil yipam ngangk thayanathow niiyanga, nil puth thayan paththama. 11 In keꞌ ngamp soldiers God.antang iiy-iiyanampa. Nil oony way alangan thaach-thaachan ngampanga way yumpanakan, nil ngampang thaamp-thaampan keꞌ war kul piꞌanang yimanangan pekwuntana. Ngamp God.antan thawāmp maꞌ-aathow ngampanga puthangkan yipam umang thaamp-thaampāmp nunang oony wayana nil keꞌ yipam wayathow ngampanga. 12 Ngamp thaampanamp pam wayanang anangan, putha thanang thonakam yaꞌa, puth oony way al-alangan minchalam thakana, than tham kaangk thaachayn ngampang wayan yumpāmpa. Thanan puth karangk ngampar iiy-iiyantan, thanan meeꞌ-wichantan ngampang way yumpāmpana, puth ngampaniya wik thayanam thawāmpa, aꞌ kenthāmp thanang, umang thaampāmp thanang thampa. 13 Puth ngampaniya wik minam paththam ngeeyāmp God.antaman, ngamp yipam umang thaampāmp thananga. Nil oony way piꞌan alangan thaachow niiyang-a, yaa, niiywey God.an ngeeyān nunanga, aꞌ kenthān thanang oony way anangana, thayanam thanāna, keꞌ maꞌ micham wakayn niiyanga. Yaa, ngamp soldiers minam iiy-iiyāmp nungant God.antan.
14 Yaa, ngamp keꞌ-ngoongkam anman woyan God.antam wak-wakāmpa; ngamp keꞌ wik uuyamāmp, puth wik kan-kanam thawāmp. Aꞌ ngampiya minam anman iiy-iiyāmpa meeꞌ God.antangana. Ngampwey yimanangan iiy-iiyimp-a, an keꞌ ngamp keeꞌ-wunpanamp ngamparakam oony way al-alantaman, keꞌ than soldiersangan um ikangan wunpantan thanttakam yuk ironana, an keꞌ keeꞌ yimanangana wunpantan thanttakaman keꞌ yipam wayathayn thanangweya. 15 Aꞌ ngamp wik God.antaman kal-kalāmp pam wanchantan, pam wanch nungantam yipam iiy-iiyayn, ngangk minangam iiy-iiyayn God.antang. 16 Aꞌ inan ngeeyāmp thama. Oony way alangan thaachanan ngampang way yumpanakan-a, an nil keꞌ kek thum tham yimanangan theeꞌ-theeꞌan ngampar. Ngampaniya Christ.an ngangk thayanam anman piꞌ-piꞌāmp nunangana aꞌ ngaantam-ngeeyāmp nila thayana. Ngampwey yimanangan iiy-iiyimp-a, ngamp keꞌ soldiersang yimanangan yuk shieldana um ikangan wunpantan yipam oony way piꞌan alangan keꞌ wayathow ngampang. Yuk shieldan kek thum thamana aakanakana keeꞌ-wunpāmpa. 17 Aꞌ ngamp ngulakam ngaantam-ngeey-ngeeyāmp nil God.angan kalow ngampanga aak nungantamaka. Ngamp wik inan ngaantam-ngeey-ngeeyimp-a, in yimanangan keꞌ soldiersang helmetan kuchekangan wunpantan wiyangan yipam keꞌ wayathayn thananga, thanan yipam minam pentayn pam wayanang al-alantaman. Aꞌ ngamp ngeeyāmp wik God.antam anangan lat ngench thayanangan, than puth keꞌ sword yimanangan ngampar, ngamp yipam umang thaampāmp oony way piꞌanan. Nil Ngeen-Wiy Min God.antam alangan wik koochanathow ngampara. Yaa, niiy min-minam iiy-iiyān niiy keꞌ soldier min yimanangan umang thaampān nunang oony way piꞌanana, niiy maꞌlip keꞌ umang wakān nunang, yaꞌa.
18 Ngay inan tham thawāng niiyant: niiy keꞌ-ngoongkamana meeꞌ-wuth-wuthanamāna, keꞌ wantāna. Niiy piip God.ant thawān maꞌ-aath-aathow niiyang, aꞌ meeꞌ-wuth-wuthanamān Christians wiy al-alantan tham. Ngeen-Wiy Min God.antamangan ngul maꞌ-aath-aathow niiyang meeꞌ-wuthanamanakan. Aꞌ niiyiy kon kenyangk wunān God.anta, aꞌ keꞌ eenchān meeꞌ-wuth-wuthanamān anman. 19 Aꞌ ngathar tham meeꞌ-wuth-wuthanamān, yipam God.angan maꞌ-aath-aathow ngayang minam waaꞌāng thant wiyantan, ngay yipam ngangk thayanam waaꞌāng thant, koochanathāng thant wik min God.antamana. 20 Nil puth God.angan work inan theeꞌ ngathar wik nungantaman waaꞌāng, nil wik thamang kuch ngayanga. Ngay aak in jailang wun-wunanga, puth ngay aak want-wantting nathan wun-wunāng-a, ngay kaangk ngangk thayanam anman wik waaꞌ-waaꞌāng. Yaa, niiyan puth meeꞌ-wuth-wuthanamān ngathara.
Ngay In Thaman Waaꞌāng Niiyanta
21 Pam namp Tychicus.angan wik min ngul wampathow niiyant ngatharama, ngayan wanttakan iiy-iiyanga. Nil pam God.antam keꞌ kuunch ngamparam nilaniya. Nil work min iiy-iiyan God.anta. 22 Ngay kuchang nunang niiyant niiy yipam wik thooꞌ ngeeyān nganttamana. Anpalana, niiyiya ngangk min ngul iiyāna.
23 Ngay meeꞌ-wuth-wuthanamang niiyantak nungant piip God.antan aꞌ Jesus Christ.ant moom piꞌan ngamparamanta. Ngay thawang pulant ngangk min yump-yumpowpul niiyang, aꞌ maꞌ-aath-aathowpul niiyang kaangk wunān wiyantana, puth niiy Christ.an ngangkang piꞌ-piꞌaniy nunanga. 24 Ngay kaangk God.ana min iiy-iiyow pam wanch yotamantan, than weeꞌ-weeꞌanangan kan-kanaman kaangk wuntan moom piꞌan Jesus Christ.antan, keꞌan wayamantan nunganta.
Anman kan.
Paul.