PHILIPPIANS
Lat Inan Paul.angan Ump Pam Wanch Aak Philippi Punchan Al-Alantan
1
Niiyalang, ngurp ngatharam aak Philippi.angan wun-wunaniy, ngan Paul-a, aꞌ Timothy.ang lat inan umpanan niiyant pam wanch Christians al-alantan, niiyan nungantang anman iiy-iiyaniy Jesus Christ.antangan, aꞌ niiyant thamp ministers aꞌ putha pam wanch manth-thayan churchan piꞌ-piꞌaniy. Ngan inanganiy kuchama work Jesus Christ.antan iiy-iiyanan. Ngan kaangk paththama pul God.angan ngangk minangam iiy-iiyowpul niiyant, aꞌ puth ngangk min anman yump-yumpowpul niiyang, pul God.ang piip ngamparamangan aꞌ putha Jesus Christ.anga moom piꞌan ngamparamangan.
Ngay Maꞌ-Yotam Meeꞌ-Wuth-Wuthanamang God.antan Niiyantakana
Ngay ngaantam-ngeey-ngeeyang niiyangan-a, aꞌ ngay thankyou thaw-thawang God.antan niiyantama. Ngay meeꞌan-wuth-wuthanamāng God.antan niiyantaniy-a, ngayana ngangk minangam thaw-thawang nungant, puth niiyana nathpalman maꞌ-aath-aathan ngayang wik min God.antaman waaꞌ-waaꞌan pam wanchantana, aak anpalan niiy ngangk God.antan theeꞌan-a, in-inman. Nil God.angan um palathan niiyang woyan way anpalan woyan minak. Aꞌ putha ngayan meeꞌmiy nilan maꞌ-aath-aathow niiyang monkan anman wak-wakān nunang Jesus Christ.an aak-aakanakamana nil Jesus.an palaman wampow ngampar um nungantangan thanathow ngampang. Aak an-aniyangan-a, nilana pam wanch min-minam paththam yumpow niiyang. Ngay kaangk paththam wunang niiyanta, puth amanamana ngay maꞌ-yotaman ngaantam-ngeey-ngeeyang niiyang. Nil piip God.angan maꞌ-aath ngampang, ngamp karpam workan iiy-iiyamp nungant, wik Jesus.antaman waaꞌ-waaꞌamp pam wanch wiyantana. Puth nanpalana than in-ngul thenchin ngayang jailang wun-wunang, puth niiyiya in-inman ngangk thay-thayanathaniy ngayang, niiy puth Jesus Christ.ana ngangk thayanam anman monkan-wak-wakaniy nunang. Nil piip God.aniya meeꞌmiy ngatharam ngay kaangk paththaman wun-wunang niiyant. Nil Christ.ana in ngangk ngatharang wun-wunan, ngay nanpalan kaangk paththam wun-wunāng niiyant.
Ngay niiyant inana meeꞌ-wuthanamang nungant God.antan niiyan yipam kaangk paththaman wun-wunān niiyantakama, aꞌ niiy yipam puy-puyam min-minam ngaantam-ngeey-ngeeyān nunang God.ana, aꞌ putha niiy yipam min-minam ngaantam-ngeey-ngeeyān want-wanttakan woyan min nungantaman wak-wakān. 10 Yaa, puth nanpalana, niiyaman ngul miꞌāna min want-wanttakan iiyāna, niiy keꞌ yipam meeꞌ-wichān thanang pam wanch wiy anangan wayan yumpayna, niiy koochanam woyan min anman wak-wakān God.antaman aak-aakanakaman nil Christ Jesus.an palaman wampow. 11 Nilam anman Jesus Christ.angana thonakam maꞌ-aath-aathan niiyang aꞌ thay-thayanathan niiyang niiy yipam min anman iiy-iiyān, aꞌ min anman yump-yumpāna. Than pam wanch wiyangan thathayn niiyangan minan iiy-iiyān-a, thanan putha God.an thaaꞌ-kuump-kuumpayn nunang aꞌ min-minam paththam waaꞌ-waaꞌayn nunang.
Ngay Kaangk Christ.angan Ngangk Min Yump-Yumpow Niiyang
12 Niiyalang, ngay kaangk niiy meeꞌmiy wunān wik inangan: nungkway ngayang aak in jailang thenchin-a, ngay puth wik min Jesus.antamana waaꞌ-waaꞌang thant wiyantan. 13 Puth amanamana, than pam policemen anangan aak aawuch moom piꞌanantaman piꞌ-piꞌantan-a, puth than wiy inangan-a, meeꞌmiy ngay in jailangan wun-wunanga anpalman ngay Jesus Christ.an monkan-wak-wakanga. 14 Aꞌ putha, ngay in jailangan wun-wunang-a, nil Christ.angan maꞌ-aath-aathan ngayang ngangk thayanam monkan-wak-wakāng nunang, anpalana, pam wanch Christians yot al-alangana puy-puyam ngangk thayanam ngul monkan-wak-wakantan nunang Jesus Christ.an, thanan winynyang keꞌ-ngul moꞌ-moꞌantan, ngangk thayanam wik min God.antaman waaꞌ-waaꞌantan wiyantan.
15-17 Wiyangana ngangk pal pekkuwaman wik Jesus Christ.antaman waaꞌ-waaꞌantan, thanan puth kaangk piip God.ana ngangk min yumpayn nunang, aꞌ puth ngayang thamp. Than puth meeꞌmiy nil God.angan work inan theeꞌ ngatha, wikan engkanathāng Jesus.antaman, puth than kaangk ngathar, aꞌ putha than kaangk wik min Jesus.antaman waaꞌ-waaꞌayn thama. Puth pam wanch wiy anangana, meeꞌ-wuntan ngathara. Than wik min Jesus.antaman waaꞌ-waaꞌantan-a, than thawantan keꞌ than ngaantam-ngeeyantan nunang Jesus.an, puth yaꞌa, than thanttakam anman ngaantam-ngeey-ngeeyantan, an puth thanana piꞌan yumpwuntana. An than keꞌ ngangk way yumpiythan ngayang, aak inan jailangan wunanga, aꞌ kuchek way thaman yumpiythan ngayang.
18 Puth ngayang ngangk way keꞌ yumpiythan, yaꞌa, puth ngay kaangk pam wanch wiyangana wik Jesus.antaman ngeeyayna. Pam wiyangan-a, wik kan-kanam waaꞌ-waaꞌantan Jesus.antaman, ngangk pal pekkuwamana; puth pam wiyangana wik Jesus.antaman waaꞌantan, puth ngangkaman keꞌ waaꞌantan, than thanttakam ngaantam-ngeey-ngeeyantan, puth kana, ngay ngangk min wunang wik Christ.antaman waaꞌ-waaꞌantan. 19 Ngay puth ngangk min wunang puth ngay meeꞌmiy niiyana meeꞌ-wuthanamaniy God.antan ngatharakana, aꞌ putha Ngeen-Wiy Min God.antam alangana ngul maꞌ-aath-aathow ngayang, putha amanamana than ngayangan ngul kuchayn yoon aak jailamana. 20 Ngay kan-kanam kaangk work ngatharaman minam anman iiy-iiyāng God.antan, ngay kaangk keꞌ ngul-nyaaꞌ iiyāng, yaꞌa. Ngay jailangan wun-wunang-a, ngay kaangk anman ngangk thayanam wik waaꞌ-waaꞌāng Jesus.antaman keꞌ ngay kaꞌathaman wik waaꞌ-waaꞌangan thanta, ngangk thayanam anman iiy-iiyangan. Nungkway ngay nath uthamingwey-a, nath yaꞌwey-a, ngay nathwey man-yetham iiy-iiying-a, an ngayana kaangka pam wanch wiy anangana meeꞌmiy wunayn nil Christ.an moom wuut piꞌan paththam iiy-iiyan ngampar, than yipam thaaꞌ-kuumpayn nunang. 21 Ngay yippak man-yethaman iiy-iiyang-a, ngayan kaangk woyan nungantam anman wak-wakānga, ngangk min yump-yumpāng nunang. Ngay nathwey uthamingan-a, an puth min ngathara, ngayan puth nungantangan wunāng aak Jesus.antamanga. 22-23 Ngay kaangk uthamāngana, Jesus Christ.antang aak wunāng, an min paththam ngathar. Puth ngay yaaman man-yethaman wuningwey-a, yaa, ngayana puy-puyam workan iiy-iiying nungant God.antan. Ngaywey nath kaangk miꞌing man-yetham anman iiy-iiying-a, nath yaꞌweya, anan miꞌing mul wunāngan-a, ngay puth want-wanttinan miꞌing e? Ngay an puth keꞌ meeꞌmiya, yaꞌa. 24 Ngay meeꞌmiya an min niiyanta ngay nath yaaman man-yethaman iiy-iiyāng, 25 yaa, an ngay meeꞌmiy ngul ngay keꞌ yippak uthamānga, puth ngay aak inam yippak wunānga ngay yipam maꞌ-aath-aathāng niiyanga niiy yipam puy-puyam min-minam ngaantam-ngeey-ngeeyān nunanga Jesus Christ.ana, aꞌ ngangk minangam woyan min nungantam anman wak-wakāna. 26 Than ngayang ngulan kuchayn aak jailaman-a, ngayana puy ngul wampāng niiyanta, niiyana puth ngangk min-minam paththam iiy-iiyān ngatharamana, aꞌ niiyana thaaꞌ-kuump-kuumpān nunang Jesus Christ.an.
27 Yaa, niiy in ngeeyān ngayanga! Niiy minam anman iiy-iiyān keꞌ nil Jesus Christ.angan kaangk thathow niiyang, ngay yipam wik min ngeeyāng niiyantama. Ngay nath nang wampāng niiyant-a, nath yaꞌ yaakaꞌ, wik ngul nath minam ngeeyāng niiyantam niiy yotam keꞌ thonam anman iiy-iiyaniy, ngangk thayanam anman monkan-wak-wakaniy nunang Jesus Christ.an aꞌ putha niiy karp work anman iiy-iiyaniy wik min God.antaman waaꞌ-waaꞌaniy thant. Nungkway than pam wanch wiyangan waaꞌ-waaꞌayn niiyangan-a, an kana, ngay kaangk niiy murkanam anman wik min God.antaman waaꞌ-waaꞌān thanta than wiyangan yipam ngangk theeꞌayn nungant Christ.antan. 28 Niiy keꞌ winynyang moꞌān thanttam al-alantamana thanan thaampantan niiyanga, niiyaniya anman iiy-iiyān ngangk thayanama. Niiy ngangk thayanamwey iiy-iiyān-a, inan meenathan thant nil God.angan ngul wayathow thanang, kuchow thanang, puth niiyanganiy-a, nil kalow niiyang aak nungantamaka, angan yipam wunān nungantangan aak umpuyam. 29 Niiyan keꞌ winynyang moꞌān thanttam, pam wanch al-alantamana, nil puth piip God.ana min paththam iiy-iiyan ngampar. Nil ump ngampang ngamp ngaantam-ngeeyāmpan Jesus Christ.an, ngangk theeꞌāmp nungant. Than wiyangan ngul nath way yumpayn ngampar, thaaꞌ-thengkathayn ngampang, than puth Jesus Christ.an kaangk keꞌ nunang, puth nil kan ump ngampang aak thaampāmp ngangk thayanam anman monkan-wak-wakāmp nunang. 30 Kaꞌathamaniya niiy kan thathan thananga wayan yump-yumpin ngathar — aak anpalman-a, in-inmana way anman yump-yumpantan ngathar keꞌ ngay lat ilangan waaꞌangan niiyant. Thanana wayana niiyant ngul yump-yumpayn keꞌ ngathar anman way yumpantan, — an keꞌ ngamp aak war kul piꞌanangan pek-pekwunamp yimanangana. Ngampana keꞌ wantāmpa, ngangk thayanam anman monkan-wak-wakāmp nunang, Jesus Christ.ana.