2
Nil God.angan Kaaꞌ-Piichanathow Ngampang Anangan Wik Nungantaman Ngangkangan Piꞌ-Piꞌanamp
Nil Christ.an piꞌan paththama, puth ngampaniy-a, keꞌ-ngoongkam wik min anana ngaantam-ngeey-ngeeyāmpa wik kaꞌathaman ngeeyamp nungantamana, ngampan yipam keꞌ thech-thechāmp nungantam anpalana keꞌ yuw yimanangan thech-thechathan wuntangan. Ngaantiyongk al-alangan wik thayan God.antaman keenkanaman waaꞌ-waaꞌin Moses weeꞌanang al-alantan. Wik thanttaman-a, an kan-kanama. Than pam wanch wiyangan wik thayan anangana keꞌam ngeey-ngeeyin, than way keꞌ-ngoongkam iiy-iiyin, aꞌ anpalana nil God.angana wayath thanang. Nil keꞌam aak-yaꞌangana wayath thanang yaꞌa, than wik nungantaman keꞌam minaman ngaantam-ngeeyin puth anpalan nil wayath thanang. Puth ngampaniy-a, wik kanam ngeeyampa nil God.angan kaaꞌ-piichanathow ngampang. Ngampwey wik nungantaman keꞌan ngangkang piꞌ-piꞌimp-a, yaa, nilaniya ngampang thamp wayathow puth ngampaniya meeꞌ nungantam anpalan keꞌ moꞌimpa, ngamp keꞌ appenchimp nungantamana yaꞌa. Nil Jesus.angana kaꞌathaman wik minam waaꞌ nil God.angan kaaꞌ-piichanathow ngampanga. Than pam puungk wiyangan ngeeyin nunang nil wikan waaꞌ-waaꞌ thant, aꞌ than pam al-alanganiy-a, wik ngampar kan-kanam ngulan waaꞌ-waaꞌin. Aꞌ nil God.angan thamp meenath ngampar wik inangan kan-kanama, nil puth meenath ngampar work wuut piꞌ-piꞌanam anangana, aꞌ putha nil Ngeen-Wiy Min nungantaman thamp kuch ngampar ngangk ngamparangan wunow, nil yipam thayanathow ngampang thon-thonan, work minam yipam iiyāmp nungant.
Nil Christ.an Moom Piꞌan Paththama
Nil Christ.an moom piꞌan ngampar. Anpalaniy-a, nil God.angan ngul meenathow nunang moom piꞌan paththaman meeꞌ pam wanch yotantang. Nil puth God.ana ngaantiyongk al-alantan keꞌam thaw moom piꞌan iiy-iiyayn, yaꞌa. Than keenkanaman wik inangan umpin lat ngench thayanangan:
“Ayyang, Piip God-ang, ngan pam wanch inangan piꞌan yaꞌa, aak puy-puyan wunanana,
ngan meek yaꞌa, nintam thonakam pam piꞌan,
puth nintam ngaantam-ngeey-ngeeyangan nganang
aꞌ putha minaman piꞌ-piꞌangan nganangweya.
Inan min paththama.
Puth nintam yumpan nganang pam wanch inangan keꞌ moom aak iikanakana.
Than ngaantiyongk anangana chil piꞌan iiyantan, puth ngananiy-a, manya.
Puth nintaniya, Goda, yuk way min maꞌmangkam aak inganiya maꞌ pam wanchantang nganttang theeꞌan.”
Wik inangan lat ngench thayan anpalana thawina nil God.angan yuk way min maꞌmangkamana ngulan theeꞌow maꞌ ngamparang pam wanchantang, yuk way min maꞌmangkamana puth an yaꞌ yippak, keꞌam wamp, aak ananiya, ngampaniya keꞌam yippak thathamp. Puth Jesus.aniya an epa, ngamp meeꞌmiy nunang, puth nilaniya keꞌ pam anman iiy-iiy aak inganiya, nil piꞌan keꞌam yump nungamang, keꞌ ngaantiyongk yimanangan. Niliya keꞌ ngamp yimanang iiy-iiy. Puth than pam wanch al-alanganiya way anman yump-yumpin nungant aꞌ nil utham ngul. Puth anpalana nil God.angana moom piꞌan paththam yump nunang. Nil piip God.ana min iiy ngampar, nil puk nhengk nungantam Jesus.an kuch ngampar yotamant uthamowa.
10 Puth puungk wiyangan pam wancha wayan yump-yumpin puk nhengk nungantamakan, thaaꞌ-thengk-thengkathin nunang thakan. Nil puth God.an keꞌam thaw thant keꞌan way yumpayn nungant yaꞌa. Nil piip God.ana thayan paththama, nil aak inan yump ngampar, aꞌ nil minam anman piꞌ-piꞌan aak inaniy. Nilan puth meeꞌmiy aak wayam anpalana, aak min ngul wunow ngampar, puth an mina nil keꞌaman thaw thant pam wanch al-alantan keꞌan way yumpayn nungant nhengk nungantamak yaꞌa. Wayan kuyam yumpin nungant-a, an nil keꞌ-ngoongkam anman iiy-iiy, wik way thanttam keꞌam kuyam ngeey. Nilan puth woyan minan meenath ngampar ngamp want-wanttakan iiyāmp nungant God.antana, nil ngampang yipam kaaꞌ-piichanathow woyan way anpalana, aꞌ ngampan aak umpuyam ngulan yipam wunāmp nungantang. 11 Ngamp pam wanch anangan nil Jesus.ang ngangk kanaman pachath ngampang way ngamparam anpalan-a, ngampaniy-a, maꞌ-kuuncham iiyanamp nungantang Jesus.antangan, nil puth God.aniya piip ngamparam karp Jesus weeꞌanang ngampar. Putha nil Jesus.an keꞌam ulp, ngul-nyaaꞌan keꞌam wun nil kuunchan waaꞌow ngampang pam wanch nungantam inangana. 12 Aꞌ nil Jesus.an thaw piip God.anta,
“Ngay nintang ngul waaꞌāng thant kuunch ngatharam al-alantana.
Ngay thaaꞌ-kuumpāng nintang thamp aꞌ aak-pathāng nungkar angman thanttangan.”
13 Anpalaniya nil Jesus.an wik inan ngul thaw thant, “Ngay God.an monkan-wak-wakang nunang kon utha.” Aꞌ wik thon inan thawa, “Ngay inman karpam iiy-iiyang thanttang pam wanch God.antam al-alantang nilan maꞌ ngatharangan theeꞌ thanang ngay yipam min-minakam piꞌāng thanang.”
Nil Jesus.an Aak Iikanakan Uk-a, Nil Pam Ween Keꞌ Ngamp Yimanangan Iiy
14 Pam wanch God.antam anangana, nil God.anganiya nhengk waaꞌan thanang, thananiya kempa putha chaapar thamp iiy-iiyantan. Nil Jesus.an keꞌ-paal uk aak iikanakan pam keꞌ ngamp yimanangan yipam iiyow, nil nath yipam oony way piꞌanan thaꞌang pekam maakow nunang. Oony way inan-a, an karangka, an pam wanchan mul-mulathana. Puth nil Jesus.an uthaman-a, an nil kanam thaꞌang maak nunang oony wayaniya. 15 Pam wanch wiy anangan winynyangan moꞌantan mulamana, maꞌ-yotaman ngangk akangam than-thantan. Nil Jesus.angan oony wayan kanan pek-pekam maakan thaꞌangan-a, yaa, ananiya nil ngangk thayan ngul yumpan thanang, winynyang keꞌ-ngul moꞌantan. 16 Ngamp puth meeꞌmiya nil pam wanch maꞌ-aath-aathan thanang, ngaantiyongk anangan yaꞌa, puth nil Jesus.ana pam keꞌ ngamp yimanangan iiya, keꞌ ngaantiyongk yimanangan yaꞌa. Nil pam wanch anangan maꞌ-aath-aathan thanang, than nunangan ngaantam-ngeey-ngeeyantan aꞌ putha monkan-wak-wakantan nunang God.an keꞌ Abraham.angan wik nungantaman ngeey-ngeey aꞌ putha monkan-wak-wakan ngulan. 17 Aꞌ nil Jesus.aniya keꞌ pam anman iiy-iiy, keꞌ ngamp yimananga, aꞌ niliya keꞌ pam piꞌan priest thamp iiy-iiy. Than puth pam priests anangana work iiy-iiyin God.antan, wikan thaw-thawin nunganta, an pam wanchantam thaaꞌ-pant thawin nungant. Aꞌ than minh min-miniy mulathin thanang aꞌ chaapar thanttamana aak ngench thayan aakanakan kalin aꞌ than God.ant meeꞌ-wuthanamin nungant, nil yipam keꞌ-ngul ngaantam-ngeeyow way thanttam pam wanch al-alantaman. Yaa, nil Jesus.ana keꞌ pam piꞌan priest yimanangan iiy-iiy nil yipam ngangk mamow ngampang, aꞌ work minam iiy-iiyow God.antan, aꞌ pam wanchantan thama. Nilaniya utham aꞌ chaapar nungantam theetath way ngamparakan aꞌ thaw ngul piip God.antan way ngamparamana keꞌ-ngul ngaantam-ngeeyow aꞌ putha ngampangana pam wanch nungantam ngul waaꞌow. 18 Than wiyang ngampangan thaachayn way yumpanakan-a, nilana maꞌ-aathow ngampang keꞌ yipam wayan yump-yumpāmp. Puth nil nhengk God.antamana pam iiy-iiy, nil oony way alangana putha than pam way al-alangan thaachin nunang thamp wayan yumpanakan, puth yaꞌa, nil min anman iiy-iiy, aꞌ putha thanana way anman yump-yumpin nungant. Nil puth anpalan-a, pam wanch anangan minam maꞌ-aath-aathow thanang.