3
Nil Jesus.ana Piꞌan Paththama, Nil Moses.an Yaꞌa
Niiyalang, ngurp ngatharam-ang, niiy ngangk kanaman theeꞌan God.anta, niiyiy-a, pam wanch God.antam ngula. Nil ngampang ump, aꞌ ngampana ngangk ngamparamang piꞌ-piꞌanamp nunang ngul aꞌ wiyant thamp waaꞌanamp nunang. Yaa, ngampana anman ngaantam-ngeey-ngeeyāmp nunang Jesus.ana, pam anman nil God.angan kuchan ngampar, nilama theetath nungamang ngampar nil yipam kalow ngampang piip God.antan. Nil work minam anman yump-yump work nil God.angan theeꞌ nungant — pam nil keꞌ Moses iiy-iiy yimanangana, work murkanim iiy, keꞌim want, keꞌ Moses yimanangan iiy-iiy, pam wanch God.antaman keenkanamanim piꞌ-piꞌ thanang. Nil pam maꞌ-kunchang aawuch kaachiwwey-a, pam wanchangana thaaꞌ-kuumpiythan nunanga, puth aawuch anan keꞌ thaaꞌ-kuumpiythan yaꞌa, thananiya pam anan ep thaaꞌ-kuumpiythan nunang. Nil Jesus.an keꞌ pam anana aawuch anan kaachan, ngampaniy keꞌ aawuch nungantam aak nilan wun-wunan. Ngamp keꞌ-paal Christ.an thaaꞌ-kuumpāmp nunang, Moses.an yaꞌa. Aawuch maꞌmangkaman ngampan thathanamp-a, than pamangan yumpin, puth nil piip God.angana way min maꞌmangkam anana kaꞌatham nil yump. Nil Moses.angana pam wanch God.antam anangan minamim kal thanang, aꞌ wik minamim waaꞌ thant. Nil piip God.ant work iiy-iiy aꞌ nil God.an wik anim waaꞌant-a, Moses.angana wik anmanim waaꞌ-waaꞌ thant. Puth nil Christ.ana puk nhengk God.antama — nilana work nungantaman min-minam yump-yump, aꞌ nilaniya pam wanch God.antam anangan min-minam piꞌ-piꞌan thanang maꞌangam. Ngampwey nath ngangk thayanam anmanan monkan-wak-wakimp nunang Christ.an-a, aꞌ puth ngangk minangaman ngaantam-ngeey-ngeeyimp nil kan-kanam ngul kalow ngampang aak nungantamakan-a, yaa, puth ngampaniy-a, pam wanch piip God.antam ngul iiyanampa, keꞌ aawuch nungantam aak nilan wun-wunan.
Ngampiya Wik Min God.antamana Keꞌ Ngeengkāmpa
Ngampaniya wik inangan ngeeyāmpa, nil Ngeen-Wiy Min God.antam alangan keenkanaman waaꞌ pam al-alantana, aꞌ thanana umpin lat ngench thayananga, wik inangana:
“Nil God.anwey wik thawiy ngampar kinch inmanwey-a,
yaa, ngampan wik ngeeyāmp nunanga,
keꞌ kuchek thayanan iiyāmp keꞌ wuut mangk niiyantaman yimanangana kuchek thayanan iiy-iiyin aak keenkana.
Nil God.angan wich thanang aak Egypt anpalan,
aꞌ minam piꞌ-piꞌ thanang aak pintalangan
puth thanana kul thaw-thawin thaka
aꞌ putha kuchek thayan yumpin thanttakam.
Nil God.an thawa, ‘Nungkwaya thanana work wuut piꞌ-piꞌanam anangan thath-thathin-a,
ngayan yump-yumpanga kaap thon-thonangana forty years.akam-a,
puth thananiya keꞌ-ngoongkam anman way yump-yumpin, than eenchathin nganyang.’
10 Anpalan ngulan-a, ngayaniya nhinthan kan-ngul ngathanya,
puth ngayana kaangk keꞌ-ngul ngeeyāng wik thanttam anangan
aꞌ ngayan thawanga, ‘Thanan puth kaangk way anman iiy-iiyayn,
puth thanan kaangk keꞌ wik ngatharaman ngeey-ngeeyayn, yaꞌa.’
11 Yaa, ngayana man kul ngula paththam wampangan thant,
aꞌ wik thayan inangan thawang, ‘Thananiya keꞌ iiyayn aak min aakanakana, yaꞌa.’ ”
Wik inangan nil God.an thaw.
12 Ngay wik inan thaw-thawang niiyant al-alantan niiy ngangk kanaman theeꞌan God.anta: niiy kan min-minam ngaantam-ngeeyān niiyantakamana niiywey nath woyan min anman wak-wakina, nath yaꞌa. Niiy wayan keꞌ piꞌ-piꞌān ngangkangan aꞌ Christ.an keꞌ man-ngeeyān nunang. An niiyaniy-a, puth God.an wantin nunanga yaakaꞌ — in way paththama. Nil God.aniya man-yethama, nil thath-thathan niiyanga. 13 Yaa, ngaaꞌ thon-thonana, niiy ngangk thayanathwun niiy-niiyantakam, niiy yipam wayana keꞌ iiy-iiyāna, keꞌ yipam God.an wantān nunang. Niiy wayan yump-yumpaniy-a, an way al-alanganiy-a, ak-wich-wichan niiyang, niiy yipam wik God.antaman keꞌ-ngul ngeeyāna. Niiy nath ngaantam-ngeeyina woyan wayan keꞌ min niiyanta, puth an min niiyant yaꞌa, an way paththam. 14 Ngamp nathwey murkanam anman monkan-wak-wakimp nunang Christ.an-a, aak-aakanakaman ngamp mul ngulan wunāmp-a, yaa, an ngamp kan-kanam keꞌ kuunch Christ.antam iiyāmp.
15 Than keenkana wik inan umpin lat ngench thayanangan:
“Nil God.anwey wik thawiy ngampar kinch inmanwey-a, wik ngeeyāmp nunang,
keꞌ kuchek thayanan iiyāmp keꞌ wuut mangk niiyantaman kuchek thayanan iiy-iiyin aak keenkan aak pintalang angana.”
Wik inangan lat ngench thayanang umpin. 16 Puth than pam wanch anangan nil Moses.angan kal thanang aak Egypt.aman-a, than al-alanganiya wik God.antaman ngeeyin nilan thaw-thaw thant, puth thananiya kaangk keꞌ wik ngeeyayn nungantam yaꞌa, kuchek thayan ngul weenina. 17 Kaap forty.akamana piip God.an eench-eench thanttam puth thanana way anman iiy-iiyin — thananiya angman uth-uthamin aak pintalang angan. 18 Nil piip God.an wik thayanam thaw pam wanch al-alantan than keꞌaman wik ngeey-ngeeyin nunanga, “Niiy aak min aakanakan keꞌ iiyān, ngangk minangam keꞌ wunāna ngatharang.” 19 An puth anpalana ngamp kan ngaantam-ngeeyanamp thananga thanan keꞌ-ngul iiyin aak min aakanakan, thanan putha keꞌam min-minam ngaantam-ngeeyin nunang, yaꞌa, than man-ngeey-ngeeyin nunang.