16
Ponopene Yu Yene Kue Tatia Metanemo
Yudea take Yesuno ali atoa ponopeneya meki-kiti auapea kue koukoa wetekatikimo ukuno, yakamene. Galesia ta ludu Yesuno ali atoa oboa mekika yakene tamene wane okoule kimeka tamene. Ko mea pupu toamiki-pete-kama eya tamene. Kini kini pupu toa motokoi kue pade Yudea take meki ponopene ali atoane takoa pikakala tamene. No wete noameneyake kini kini meatiki toa pikapikala tamene. Nitikolipa wida nokolu kue wa pitikatekoi toa mena. Eni uku toa tootokaneyake nekenepa eya tou. Kime takoa moa kakakoi ali-kitane pipia witikoane metekene ekene iya kue Yerusaleme take meki-kitane aua potokoano, pipia-pala aua pote mepoatino poe wane meane wetekou. Nitikou-pete noka Yerusaleme take pamedekalepa eni ali-kiti nopala opia ponoi.
Poloyo Korine Yene Tamene Wa Kowitanemo
Korine take wida nikilepa Masedonia ta ludu pima yawane nou. Nipa niti toko tokene-meneke wida meane kawouno wene pikene uku. Wa ta padeka poatekou wene nokale poadene mekolu nipa poano pa wa kime no auapea wetekamotoane tekene ni uku. Wida pa tekei meemotekene pou wane wene piamekene tekene opi noamuku. Ali Muno agome wida none meane kawatekou ka yametekalepa nipa nani none meane kawou.
Wida noadeneke papete Pedikose wa ibini akene ta pataponomotoane Epesase take ita pa nepiane meku. Nipa i take meki yene Yesuke wene tugamotoane toateku pupu Akolaliyo yametekolo tekene i take opi-mene pa meku. Pade-kiti kainya matiyame nopala poi te̱ia mekilika tuku.
10 Timosi wida nome mekalepa one tepe kolotini kilikoa pianeya memotoa tamene. Einagome Ali Munagonole takakilepa noanume takama yaku toa tokono, wedoa makutukoa moamene. 11 Padameka einago paya tetepo takameneya. Tepe kolotini kilikoa pikoa oto no mekuta wetekamene-ye. Einago Timosi anu ete oya-lawe-pala opia wakapea nomotoane nepiane mekene tekene ni uku.
12 Opi anu oyago Apolosike ukuno, yakamene. Anu ete oyali-kiti-pala Korine take ugu poano pa wane oane kakoluka naniko pamedekalepa nipa pouno, opi oyake pamele toamoko wa waka.
Poloyo Wipitikome Akenemo
13 Lene kilikoa piameneya wedoa meamene. Akolalinele takakilepa one patu poapeneya kautakoa kakete tamene. Kini kepene mama moameneya tele lukatapeneya kamene. 14 Padele padele tikilepa kini oya-laweke-kama wene mekoa mekete tamene.
15 Wini ago Tepanasi one mati atoa mekete tikimo kime wene tekete tiki. Kini Geriki take ete yene Yesuke wete wene tugameneyake einago one mati atoaka wete wene tugakoi. Nititikoapa Akolaline ali atoa wedoa auapekala tokoi. 16 Dikanele tiki yeneke poti lukoa mea auapeamene. Nipa Akolaline ali atoanele takama piki yene peyake lukoa mea auapeamene. 17 Eyago-mene Tepanasi Potunetasita Akaikasi toa no mekuta ugu note mekili tekene ke wane wediane meku. Eni yene nikilepa kiwi peya nekene tetepo tokolo uku. 18 Einago-mename no wedikakilepa kiwi namolo wedikakoina toa tiki. Dikaki ali-kiti kei piai tamene.
19 Esia ta pikoka eka kukata Yesuno ali atoame kiwi wini Korine take meki-kiti wete meamene wa iki-ye. Ni Akuwila natono Perisilatameka kini yapu keneke oboai tiki yenameka mea epetekamene wa kiwi wene taneya mekete iki. Nipa Ali Munago patu kautakoa kakete iki. 20 I take tone oya peyameka kiwi Korine take meki-kiti wete meamene wa iki-ye. Wida koukoa mekete-kama kini kini yono ete oto wa mokala tamene.
21 I agalepa anume oane mema mema tuku toa panagome wia mekakoyake eya wane wipitikene ukumo no Polo noanu yoname wiane mekakuno, enamene-kutu. Kiwi peya wete meamene-ye. 22 Padago Ali Muno Keraisuke wene mekoa meamokolopa nipa Akolaliyo one wakome wamotoane uku.
Ali Muno nepa wete wakapea namene-ye. 23 Ali Muno Yesuyo kiwi pewe wimoa pomotoane kowitikakene uku-ye. 24 Keraisu Yesu patu kautakoane kakene kiwi peyake wene mekoane mekene uku. Wete meamene-ye.
Opa anu agale eni.