2 KORINE
Poloyo Korine Yeneke
Taku Takoa Wia Wetekane Pipia
1
Polo nopa tone oyali Timosi-pala opiane mekene i pipia wiane wetekaku-ye. Nipa Akolaliyo papete wene toopiane toane taatekakene Keraisu Yesuno Aposelo ago mekene uku. Enipa Akolaline ali atoa wini Korine take meki-kiti ni Geriki ta piko peyake Akolaliyo one wa takoa motane yene peyake i pipia wiane wetekakuno, yakamene. Tone etene Akolali-pala Ali Muno Yesu Keraisutame kiwi peya pewe wia tepe kolotini kilikoa pikoa tamene wane kini kowitikakene uku-ye.
Poloyo Akolali-pala Ke Wa Akenemo
Tone Ali Muno Yesu Keraisuno Akolali one etene-pala ke wa-kama oa one kei pia tatoane uku-ye. Akolali einagome toto peya mama moa auapekala tokolo tekene ni uku. Nitiko agomepa toto ke enekakolo meko-pete-kama auapekala toko. Nipa paapa toamoko. Ke enekakolo mekolo auapekilepa nipa ete ali atoa ele kuleme ke enekakolo mekili enekete totome kiwika edikoa ela moa auapemotoa tokome ni toko. Keraisuyo papete tete mokoa kakene toane noanumeka tete mokoane kakupa nipa Akolaliyo no i agopa mana Keraisu-pala lipua mekome tokome tete motoko wa padele padele akole toa no wedoa mama moa auapekala toko. Noanu ke enekakolo memotoa tikilepa Akolaliyo eya wa wene pia toko. Anu oya-lawe kime tete motiki-pete-kama noanume mama moane auapekene kiwi toa motaneya poatiki ka yamemotono wene pia toko. Nipa noanume tete-kala motekeneka onekele poti takoane togaku toa kimeka tete moteketeka nitikala tomotoa tokome Akolaliyo no mama moa auapekala toko. Nitikono, anu oya-lawe kime nile-kama toi wane wene taneya meku. Nipa pade-kitame no tete mekala tikina toa kiwika tete mekala tikilipa nipa Akolaliyo no mama moa auapeko toa kiwika mama moa auapeko wane wene taneya mekene uku.
Eya wa wene taneya meamene wane kiwi wene takadene uku. Esia ta ludu pima yakenepa tete-pala mokoane kakou matiyame tuateku tigotoko wane wene keda toologaneya pima yakou. Nipa Akolaliyo anu po-kitika tewitikademe toko wane wene piane mekou. Akolaliyo eni ke enekakale memotoa tikilepa noanume eya tomotoa tokome toka. Anu weneme padeleka toamekene one patu-kama kautakoane kamotoa tokome toka. Tuane ali atoa moa kamotokako ago Akolaliyo nitika. 10 Akolali nitane ago tokome einapete no tukaya wa toa motokana toa waka tokala toatekoleno, enakale toa wa toa mokala too wane oneke wedoane wene tuganeya yawane pitiku. 11 Akolaliyo no edikoa auapekala tomotono, anu kowitikakala tamene. Ali atoa kainya matiyame kowitikakala tokoli yakoa tokalepa nipa no einago pewe wia kakome tokono, ke wa peya matiyame okala toi.
Poloyo Papete Toateka Wene Wia Wakenemo
12 Pinali anu wa kei piane oatekumopa anu tepeme a wa oko toane atiki toane mekene ukuno, yakamene. Ali atoa pitikoi toane pima yakene Akolaline weneke titia tanele tikilepa anu oya-lawe kipala etene wene epetaneya meane ki̱yo akenele-kama tokouna. Enipa anu kaua-mikitane peku noane tokouna mena. Akolaliyo pewe witikome yametekale toma yakouna. 13 Nitima yakou agome i wiane wetekakumopa kime oi motekete wene toatiki toane-kama uku. Pademoka potipiane oane yotokamuku. 14 Opi papete no mekene tukule kime nateya wene taneya mekiyake Ali Muno Yesu wakapea noka-pete noanume kiwi kei pikou toa kimeka no kei piamele too wa wene tootapeadete tiki.
15 Kime no kei pioino etene wene tokouya tekene eya tou wane wene kibutuane mekou. Masedonia take poadene kiwi mekita wida dekoane pinou. 16 Wida meemotekene Masedonia take pone meane wida wa none menou. Enipa anu oya-lawe kiwi taku takoane auapeou wane wene kibutuane mekou. Ni anu oya-lawe kimepa no Yudea take wakapeane pomotoa auapeoi waneka wene kibutuane mekou. 17 Wida nou wane okounake wete noamokoupa nipa noanume mekamotokome pitakome akedeko wa kime iki patu. Nipa pa itonole toma yaki-kitame toamadeteke ile tou wa pamo ekete tiki toane noanumeka akedeko wa iki patu. 18 Kime eni wene pikaya tokolo eya wane uku. Nou wane ikilepa nipa Akolaliyo niminimo-kama oko toane okou. Noamadeneke wida none menou wane wiane mekakene okouna mena. 19 Akolaline mana Yesu Keraisu one ko Sailasi Timosita totome i i wa kipala oa metekoonakago einagome dikou wa ootokoapa one wene wia wawameneya one oka toa-kama toko. 20 Nika Akolaliyo dikou dikou wa oka toa-kama mana Yesuyo nitikou ta-la wa kabe koukoa taatekoa toko. Yesu one nitane ago tokolo tekete Akolaliyo niminimo-kama oko ago tadeko wa totome one kei piai toko. 21 Anu oya-lawe toto Yesu patu poapeneya kautakoa kamotoa tikilepa Akolali einagome toko. Nitimotou wa Keraisunole takamotoa toto takoa motokome eya taneya. 22 Toto-pala wipitikome epetekoa toateka adeka pikome papete one Yomini totoke moa wetekaneya. Nipa kipa one wa one adeka tone tepene piou toa taneya.
23 Akolaliyo yakakoane kipala eya wane ukuno, yakamene. Korine take wida nou wane okounake noamokoupa nipa kini padele poanele tokoike kikoane akakolu ya motokayano, noamou wane noamokou. 24 Enipa Akolalinele takama yaketepa ile tamene ile tamene wane tika tika toadene wamuku. Onekelepa kini weneme wedoa takama yakete tikino, eyaka toadene uku. Onekele wedia mekete takama yamotoane auapenouno, nitima yatoane uku.