2
Polo Tesalonaika Take Mekome Tanemo
Anu oya-lawepa toto kini Tesalonaika take wida ugu note meketepa Akolalinele pata pale takamokoona. Enipa nimini ukutu-pe. Nipa Pilipai take pote mekolo eni yename toto paya tetepo takoa wakete tete metekoiyake tone Akolaline tele patu kautakoa kakete onekemo Tesalonaika takeka wida to̱awea opato wa atiki toa onokoona. Padeka-kitame yakamato wa toto oa ketekakoiyake wida note to̱awea onokoona. Opika onekemo yakoa moamene wa totome olaukakilepa pademo koiganemo olaukakoya mena. Nipa atoa lia enile toa enato, i yene oa yotokoa enato wa tolopi toamoko. Nitamekete eya toko. I yene totome onekemo oiake akamele toko wa Akolaliyo takoa moa kakaka tokolo i i wa to̱awea oko-ye. Nipa ali atoa wedikadete tekete nitato wa totome tokona mena. Tone tepene piko wene tetoa enoai toko ago Akolali wedikadete ni toko. Kiwi pakeke mekete taba po pitikoa wamokoona. Enipa nimini ukutu-pe. Akolaline leneke kakene eya wane uku. Kinikiya lede moadete onekemo olaukato wa olaukakoona mena. Ni yete pade ali atoameka anu oya-lawe kimeka toto kei pimotoa toa enamokoo. Totopa Keraisuno Aposelo ali-mene tekete kinikiya keda takoa meati wa amelepa tokoyake nimo wamokoona. Kiwi pakeke wida meketepa niname-kiti one mati-kiti mama moa poti pikoa mekome toko toa tokoona. Kiwike wene mekoa mekoo matiyame Keraisunomo oa meato wa oa metekilepa kiwi auapea mea tuadekolopa oyake tuoo wa tokoona. Kiwike wene mekoa mekoo matiyame nitikoona. Kiwi pakeke wida mekete eya toa kakoonakale kime wene taneya mekete tiki. Akolalinemo oa meteketepa kini wene keda takaya tokale kue eya manoe wa oia moamokoona. Nitamekete tone moatekooya moadetepa ete pia oto pia tone yoname pupu toa mekoo.
10 Nitoapa Keraisuke wene tugoa meane yene kiwi pakeke wida mekete poane wene takoa koikatapeneya ki̱yo akenele-kama tokoona. Nitoa mekete padeya namike ete-kitame toto koiso akatekoile toamokoo. Enipa Akolaliyoka kimeka enekakoa toma yakoonamo uku. 11-12 Etename-kiti one mati-kiti mama motokome toko toa totome eyaka tokoona. Kini kini mekoi toa kini wene weye akoa eya wa mane oa moa toma yakoona. Akolaliyo one talo tuku take pa̱ teleta tootapeneya mea kawatiki peku lawetou wa kiwi kayo oa motokono, one yatene meatiki toa meamene wa totome kiwi mama moa tokoona. Enipa nimini ukutu-pe.
13 Ni kime eya tokoinakaleke Akolali-pala ke wa-kama oko-ye. Akolaline agale totome oa metekolo yakatekoapa pa aline agale tetepo takamoa ipa Akolaline agale tadeko wa moa lukakoina. One eni agalepa oneke wene tugoa meki-kiti kime yakoa toma pamene wa laweteka pekuke uku. 14 Yudea take Akolaline ali atoame Keraisu Yesu patu kautakoa kakete toma yakete tiki toa Tesalonaika yene kime kotukoa tekete tiki. Nipa ete Yu yename o Yu yene tete-kala metekiyake Yesunole pa takama yaki toapa wini takeka ete yename kiwika tete-kala metekiyake onekele wida pa takama yakete tiki. 15 Dikane Yu yenamepa Akolaline agale to̱awea akane ali-kiti papete wia tukoa Ali Muno Yesuka wia tukoa taneya. Totoka poe wa litia wetekakoi. Enipa Akolali timini natekoa ete yene peya-pala poi te̱ia mea tiki. 16 Nipa Akolaliyo mone pa yatene ali atoa toa motokaya tokolo Yesunomo to̱awea akateko ka keteka keteka toa kaki. Kini poanele nitoa toma-kala pote wipitikete poanele pinepa mete eya kapetekou toa eni tiki. Nitikili tokome Akolaliyo kiwi kibu mouno nepio wa yopikoa kako.
Poloyo Tesalonaika Yene Mekoika Wa
Ugu Poadiya Wa Wene Pianeya Meanemo
17 Anu oya-lawe kiwi wida memotoa tewitikoa i take pa tekei note mekolopa tone wenepa wida nekeneyake ikapa kepene pa mekoo. Nipa kini lene timini enadiya wa wene pianeya mekete wida noadete wili tokoa kakoo-ye. 18 Wida nou wa wene pianeya mekete ni tokoo. No Polo kiwi meki ta wakapeane noadene wili tokala tokouyake Setanu einagome toto keteka keteka toa kaka. 19 Kini lene timini enadiya wa toto wedia mekilepa edoa tokoto-pe. Tone Ali Muno Yesu wakapea nokalepa Tesalonaika yene kini wini epetekoa tokoinakale i i wa totome Yesu-pala mate agale ou toa to̱awea okolo yatekome toto kei pioo wa wedia meko. 20 E̱e nimini, kini wini tokoinakaleke Akolaliyo toto kei pioo tokolo wene yapekolo meko-ye.