5
Ali Muno Wakapea Nomotoa Nepia Meamene
Anu oya-lawe ina ukulepa dikoa taatekoa too, ipete taatekoa too wa totome kiwike pipia wia wetekateko toa mena. Ali Muno ago wakapea nikilepa kode ago keneya yomiyomu keneke kotikatapea noko toa noono kime wene tekete tiki. Ali atoamepa ipetepa kipala padele toameneya kilikoa meateko-peteno, atiki toa meato wa paya nou toa mekoli eya too. Mati kakene atoa kotikatapea mati mukiti nou toa kiwi mekoita poime keneya tulikatapeoo. Nitikale petoa poatekoika agopa taneya meoi. Ete yene nitoa meatikiyake anu oya-lawe kipa yomiyomu keneke meamiki. Ali Muno ago wakapea nikilepa anu oya-lawe kiwi lene kilikoa piameneya mekoika noo. Kiwi peyapa lou pa̱ keneke yaki ali atoa. Anu oya-lawe totopa yomiyomu keneke yawamoko. Ete ali atoa atu pia meou toa atiki toa mekino, edikoa meamato. Atu piameneya mea wedetekoa yatoane uku. Ali atoa atu pitikilepa likonu tiki. Bia ue eya nokoa kawa leau akeneya yakileka likonu tiki. Toto pade nitamekete lou kako-pete yawa mekono, wedetekoa yakete eya tato. Poyo ago-kiti pinali one wa kaumotokome palanuke kapa petene moa awitikou toa tekete Akolalike wene tugoa mea yete pade ali atoake wene mekoa mea tato. Ni poyo ago poike poademe kakome kapa nunagu moa wateou toa teketepa Akolaliyo toto toa moono, ke wa nepia meato. Ni edoa-mo. Akolaliyo toto kibu moateka wene toopiamokome eya tou wa wene toopianeya. Tone Ali Muno Yesu Keraisuyo toatekaleke kiwi toane mou wa wene toopianeya. 10 Keraisu taatekoa nokome totoke tukilepa eya tomotoa tokome taneya. One wakapea noka-pete toto wete tua pekedekoloka pa meadekoloka one-pala lipua meemoa pomotoa tokome taneya. 11 Nitaneyano, Akolaline yapu wikakou toa kini kini mama moa auapenali yoma piki toa pa edikama pamene.
Poloyo Wipitikome Akenemo
12 Anu oya-lawe kiwi pakeke Akolalinele wedoa takama yaki-kitipa paya tetepo takameamene. Ali Muno agome i yene kiwi talo toa mane oa moa tamene wa moa kakane yeneke uku. 13 Wini yename tikileke ke wa kiwi wedoa kei pia wene mekoa mea tamene. Kini kini odene wene piitakutukoa meamene. Tepe kolotini-pala kilikoa pimotoa meamene.
14 Anu oya-lawe eya tamene wa kiwi kowitoa oko-ye. Kalabo wameneya yawa meki yene pupu wedoa tamene wa mane oa ni piti motaneya meki yene wene yapetekoa ni Akolalinele wedoa takama yawamiki yene auapea tamene. Ete yene peya mama moa uutukoa poti yopiamene. 15 Ete-kitame kipala poanele tokolipa nipa poaneleme ete topo takameamene wa mane mane amene. Yesuke wene tugoa meki yene-palaka ete ali atoa-palaka epetanele-kama toa enekala tamene. 16 Ete pia oto pia wedia meamene. 17 Ta pataka abuna Akolali kowitikala toa 18 ele kuleme ke enekakale meketeka Akolali-pala ke wa oa tamene. Edikaketepa Akolaline wene motekete toi. Nipa Keraisu Yesu patu kautakoa kakete nitimotou wa Akolaliyo wene pikale eni tekete toi. 19 Ni toe tugoa mou toa tekete Epetane Yominiyo ta wa okale tagoa toamokayano, one okale wedoa yakoa tamene. 20 Akolaliyo one agale to̱awea akaki ali-kiti imo akamene wa wene takakomopa pamo tetepo takoa wawameamene. 21 Pademo pademo yateketepa nimini iki patu wa wene kibututukoa meapa kapenemo takoa wawa niminimo yakoa moa tamene. 22 Ele kule poanele tikile peya titi toma yamene.
23 Tone tepe kolotini kilikoa pikako ago Akolali-pala totome eya wa kini kowitikoa oko-ye. Neke wa takoa motokana yename nekele ki̱yo akenele takatiki kotu kakoa tomotono ta. Tone Ali Muno Yesu Keraisu wakapea nokaleka kini yomini kini tepene piko wene kini tigini moa koigameneya meketepa ete-kitame padeya namike akoa agale oatikile toamomotono ta wa totome kini kowitikako-ye. 24 Kipa one wa kayo oa motoko agome tou wa oka toa-kama taatekoa tokala tokono, tone ina kowitikakomo yakoa too. 25 Anu oya-lawe toneka kowitikamene-ye.
26 Tone wini take meki oya-mikiti-pala ke wa kini yono motokamotoane uku-ye. 27 Ali Muno agono ibini wedekoane eya tamene waneka uku-ye. I wiane wetekaku pipia wida nokale Keraisuno ali atoa peyame yakamotono, oi motokamene. 28 Tone Ali Muno Yesu Keraisuyo kiwi peya pewe wia yopimotoane kini kowitikoane uku-ye.
Opa anu agale eni.