YUDE
Yudeyo Wia Wetekane Pipia
1
Yude nopa Yesu Keraisunole takama yaku agome i pipia i i wane wiane mekakenepa Atai Akolaliyo wene mekoa one wa kayo oa motane yene-pala uku. Nipa Yesu Keraisuyo pawe toa talo toko yene-pala uku.
Akolali kiwike wene mekoa mea ela moa tepe kolotini kilikoa pikoa tomotoane kini kowitikaku-ye.
Yudeyo Kapene Wakakoi Yeneke Akenemo
Anu kolotini yene toto peya Akolaliyo toa motanemo pine to̱aweane oadiyano wene pikounake eni wene wiane wakene eya waneka uku-ye. Akolaliyo one wa takoa motane yene i i wa onekele takakete toatekoi totono pademoka katekameneya yametapeane toa wedoa litia tamene. Nitoa poi wedoa tou toa tekete one agale wakene yene-pala agale to̱onali yamene wane uku. Pade ali-kiti kiwi pakeke paigakoa keneya lua meaneya tokolo tekene ni uku. Eni yenepa Akolaliyo wia atukoa wawoo wa papete wia mekapianeya. Nitane yename eya wa kapene yokakete iki. Akolaliyo kiwi pewe-kama witiko. Nitane ago tokome kiwi kibu moamoono, ele kule poaneleka atiki toa mekete tamele toko wa etepea poanele toma yakete tiki. Nipa ali atoa toto peya lukoa meateko Ali Muno Yesu Keraisu kote tokolo wakete tiki.
I oatekumopa kime wete yakatapeneayake eya wane wene takoane uku-ye. Toto yatene Idipi take labakaneya mekoli Akolaliyo toa motaneyake wa naniko padeka-kiti oneke wene tugoa meamokoli enekome kiwi wiou wa wia tukatapeneya. Eya waka wene taneya meamene. Akolaliyo one edelo ali-kiti eka kuka ta talo takamene wa tatimo tatimo toa yametekana toa padeka-kitame toa wakete etepea pekeneyake yomiyomu toologaneta moa pitikaketikaneya. Nipa wipitia ta patakale ali atoa takoane enoane akakou-pete kiwi wiouno nepiamene wa kapa po kakoa nitaneya. Eina edelo ali-kitame tane toa eya tata Sodome Gomora tatake pitane yene ni eniya liti piane ta-kitike pitane yene ali yatene wa atoa latikoa koua pia ele kule toamatekoile toa meaneya. Nitaneyake Akolaliyo kibu motokome toe mineke mea kama poati wa moa pitikakilepa kiwika kibu mouno, edikameamene wa ete yene peya pubu okome taneya.
Opika kiwi wini oa yotokaki ali-kitamepa eina yename tuku pekete tanele tekete tiki. Nipa pulete enekoule tuku wa kini tigini wa toa potokoa Akolaline agale tagoa toamoa ni one peku noa tiki edelo ali-kitika taumada toa tiki. Ako meane tobou edelo ago Maikeleyo Mosesene tigini mou wa one tigini litiyo Setanu-pala agale to̱onali yoa kakilepa Setanu taumada tamene kote tokale eya wa akeneya. Ali Munoyo ne kikoa akamotoane uku wa akeneya. 10 Kiwi wini oa yotokaki ali-kitame nitamekete kini wene toamikile-kiti pale tane tetepo takoa taumada tekete tiki. Nitoa meapa yokome one weneme-kama ele kule lene pianele wene toa toko toa wini poane yename tekete tiki. Nitiku pekete toa kini wa moa atukakete tiki. 11 Ae, wini yename dika dika toamene tete moadeteke eya ali-mename papete pale tane toa tekete tiki. Keine wamene ago Abele-pala wene poaneya mekome wia tukoa ni Belameyo kue moademe Iserele yatene etepea lia aua pome ni eyago Kora Moseseke lukoa meamademe wawa tane toa tekete tiki. Wini yename kiwi edikoa oa yotokakilepa tua atua poadeteke tiki. 12 Ae, anu oya-lawe kini losule tekete odene wene pia toge kia mekoika wini yename nee noa tagatapea kitipu meato wa paya nou toa note mekete kini wa lawetekilepa kini toge toa potokakete tiki. Nipa ali atoa ko akamoko kalepeta nou toa note kiwi toa potokakete tiki. Ni yomo pade ku̱ tuateka-peteka ku̱ tuamokale pinagome to̱a mitikakale ala tootapeneya piou toa wini yename pale toa meki. 13 Ni kusa ue leau oa pewikanokome matanu ludu lako aumoa mitikou toa ele kule ya tanele tekete tiki. Ni tagoi-kitika likonu pa yawa-kala meou toa pa̱ toamokota yomiyomu keneke-kama mea kama poati wa Akolaliyo kiwi oa yotokaki yene wete moa kakapianeya.
14 Wini yename toatekoilekepa eya ago Inoke namolo ago Adameke titimoa opia kakama nekene toa tatono takoa (naba 7) opiane ago einagome eya wa papete pubu oa pianeya. Ali Munoyo one wa takoa motane edelo ali ege egeta wa-kala kadukoa moa aua noo. 15 Nitoa nokomepa ali atoa peya takoane enoane akou wa eya too. Akolaline peku noamene-kitame onekele takamene kote motuku wa ele kule poanele etepea toma pote ni oneke poanemo oa tokoike nami wia kibu mootapeoo. Nitoono, nepiamene wa Inokeyo pubu oa pianeya. 16 Dikane yenamepa ko̱-kama oa akoa agale oa ele kule poanele tou wa wene piki toa etepea litikete eya kuya mate agale oa kawa ni ete yename kini wene pikile tomotoa lede taba po pitikoa oa yotokoa tiki.
Yudeyo Pubu Oa Mane Mane Oa Tanemo
17 Anu kolotini yene Ali Muno Yesu Keraisuno Aposelo ali-kitame papete kipala eya wa pubu oa pikoina wene taneya meamene. 18 Wipitia ta patateka tigotoka-pete kiwi taumada tokoi yene taatekoa nekete taumada toa ni ele kule poanele tou wa wene pikoi toa etepea litia toma poi wa pubu oa pikoina. 19 Nitatekoi yename kiwi ete oto wa puutakutukamotoi. Pa itono peku noai tekete nitoi. Epetane Yominiyo takoa wakene yeneke uku.
20 Anu kolotini yene Keraisunomo oneke ki̱yoke-kama olaukanemo kime titia yakoa motokoina toa pa yakoa moa togamene. Ni Epetane Yomini awinaneya mekete kowitikala tamene. 21 Akolali kiwike wene mekoa mekome pawe toa talo tokota pa eida-kama meamene. Tone Ali Muno Yesu Keraisuyo kiwi ela motokome pa mea kama pamene wa ka yameademe tokono, nepia meamene-ye.
22 Keraisunomo pomeme tuaneya mekete yakoa motiki yene ela moa auapeamene. 23 Ni ali atoa toe mineke meane tetepo taneya meki yene odoa toa moamene. Ni pade-kiti ela moa auapekilepa eni yene kini poanele pine yene kini maminake weamutane tetepo takoa auapeamene. Nipa eni yenane maminaka mitikamene kote moapa auapeamene.
24 Akolali-pala eya wa oa kei pia-kala katoane uku. Toto pata paka poamomotoapa neme-kama yopia kako. Nitoapa totopa poanele toamene yene tetepo takoa meke ne pa̱ teleta tootapeneya mekota kolotini natekoa aua poke kakamele toko. 25 Tone Akolali wa oateko agopa ne odene meko. Toto toa motikilepa neme toko. Nepa pa̱ patu-kama mea etene ako odene tobou ago mea ele kule telekole-kama toa ta piko peya talo toa toko. Nilepa itono tibuta wete latiameneyake laigoa neme toma nekeneyano, opika nanikoka widikakoa-kala kama pamene.
E̱e nimini.
Opa anu agale eni.