YAMEPIANELE
Akolaliyo Toatekale Papete Yamepianemo
1
I boku wiane mekakilepa one pupu takaki yename yakamotono, to̱awea akamene wa Akolaliyo Yesu Keraisu-pala oa piane toane wiane mekaku. Nipa one papete wene toopikana toa pene taatekoa toatekomopa no Yone one pupu takako ago akapoano pa wa Keraisuyo one edelo ago pade moa wetekakale nokome okana toane uku. No Yoneyo enekoumo peya i i wane wiane mekakumopa ipa Akolaline agale Yesu Keraisuyo to̱awea akakamo uku. E̱e nimini. Akolaliyo okana toa taatekoa toatekomo i i wane wiane mekaku toa oi motokagopa kolotine meoo. Ni i bokupa einagome oi motokale yakoa motokoi yeneka kolotine meoi. Kipala i ukule taatekoa toateko tigotokolo ni uku.
Losu Yatene Tatono Kakoake Akenemo
No Yoneyopa Esia ta pikoka losu yatene tatono kakoake (7) i pipia wiane wetekaku-ye.
Akolaliyo kiwi pewe wia tepe kolotini kilikoa pikoa tomotoane kowitikoane uku. Nipa eya ago papete meemoa nome opika pa mea kawa naniko taatekoa nome toko ago Akolali eni kowitikakilepa one Epetane Yomini-palaka odenemo oane kowitikoane tuku. Eya Yomini Akolali meko walai liti one leneke kako Yominike uku. Ni Yesu Keraisu-palaka odenemo kowitikaku. Akolaliyo oka toa-kama to̱awea akoa ni tuane ali atoa naniko kamoa pomotoa one namolo takoa kamoa poka agoke uku. Oneke-kama ako odene meki tobou ali peya lukoa meki.
Einago totoke wene mekakomepa tone toko poaneleme toto moa labaneya kakoota one kamateme toa motaneya. Nipa totome ete ali atoane kowitikoa ni oneketai Akolalinele takoa tomotoa tokome taneya. Nitimotou wa totopa one yapulu yene moa latikaneyano, Keraisu einago ako odene mekome telekole-kama toomoa poo wa one kei piatoane uku-ye. E̱e nimini.
Yakoe. Keraisu einago wedo patu mea noademe toko. Nitoa nokale peyame enekilepa one tigini lagotane yenameka enoi. Eni noka-petepa ta piko peyake pitikoi-kiti einagoke tumai meou toa keneya wene keda taneya meoi. E̱e nimini.
Ako odene mekome telekole-kama toko Ali Muno Akolaliyo eya wa oko. Padele padele peya titianeka wipitianeka tuku wa oko. Nipa opi opi mea namolo namolo meemoa nome naniko naniko taatekoa noateko agome oko.
Nopa kini oyago Yone Yesu-pala lipuane mekilepa kiwi mekina toane meku. Nipa ke enekakolo meake onekele takoa togato wa oneke poti lukoa mekina toane meku. Akolaline agale Yesunomota to̱aweane okouke po yapu pitikene tekene ni uku. Kusa ue muke piane Patemose take i mekene uku-ye. 10 Ko mea pupu toamene-pete pade Epetane Yomini awia tagatapeneya mekene yatekolu mukiti lono bera telo pitapeou toa agale ludu nokome okale yatekou. 11 Agale ludu nokome okome neme wida meke eneko toa bokuke wia mekamene. Wia mekatekoapa Yesuno ali atoa ta tatono kakoa (7) mekika wetekakala tamene. Nipa Epesase Semena Pegamame Taiataira Sadise Piladelepia Leodisia eni ta-kitike pipia wia wetekakala tamene wa okale yatekou.
12 Yatekene teyo oko patu wane peketapeane enekolu labo tatono kakoa (7) pianeya enekou. Nipa golo kueme latiane labo-kiti pianeya enekou. 13 Eni labo-kiti pakeke Ali Yatenane yagono ago kakale enekou. Einagopa kawane wititapea tukane mamina kawa one palanu-pala golo kueme latiane po togotaneya kawa taneya enekou. 14 One lene timini one wago pineka ake tootapeneya kakale enekou. One pinepa sipi sipi kai pine kilue kale eya ake toko toa ake tootapeneya. One lenetapa toe itipono keneya oa kakeneya. 15 One kawatapa berasi wa akene kapa keneya yadi yadi tootapeneya. Toe mineke yoa natekane berasike uku. One agale ikilepa tube ue-kiti u̱u wa yotokome oko toa oka. 16 Einago one nimini yonamepa tagoi tatono kakoa (7) pikoa kaka. One kabunukepa eka okata olo kakene tue witaka. One lene timinipa lou pa̱ toko toa pa̱ tootapeneya. 17 Einago dikaneya kakale enekenepa one kawane kene tuane tetepo taneya auane pitalogakou. Nitikolu one nimini yono nooke pikome okome piti moamea. Padele padele peya titianeka wipitianeka tuku ago i kakuno, piti moamea. 18 Noanupa anu weneme meemoane nuku ago. Tukene tukouyake kamoane pekene meane-kala kama puku. Nitiku agome ali atoa tua pote mepokoi ta talo toane eni ta ketepono kago peateku ki pikoane kawane tuku. 19 Nitikuno, neke enekoa kakoya bokuke wia mekamene. Nipa opi taatekoa tokole-pala nani taatekoa toatekoleta i i wa bokuke wia mekoano ta wa nopala oka. 20 Nimo ootokoa kakome okome i tagoi tatono kakoa (7) pikoane kaku tagoi ni labo piatikiya tatono kakoa (7) neme enekopa eya adeka pikoya. I tagoi-kitipa edelo ali tatono kakoa (7) adeka pikoya. Losu yatene meki toa tatite toa yopiki edelo ali-kitike uku. Ni labo piatikiya tatono kakoa (7) kiwi losu yatene tatono kakoa (7) adeka pikoya.