2
Habari kuhusu Almasihi agomezeriwe pansalaba
Wanduzangu, omi panijire kukwerezani siiri ya Mwenyezimungu, situmire usowezi wakurigariga wala wa wijiwifu. Kamana ninuwiya kuwa, kati yenu, sifunda kinu cengine ila Insa Almasihi na kufwa kwake pansalaba. Níkiwa namwe kamba munu wakuveya, wakunijala wofi, nikitetema pakulu. Utuba wangu na namuna zangu zakufunda, aziwere za masemo a kutikinisa na a werevu, ila za kolota uwezo wa Roho wa Mwenyezimungu, ipate umwe musitumaini werevu wa wanadamu, ila mutumaini uwezo wa Mwenyezimungu.
Wijiwifu wa Mwenyezimungu
Novyo-sivyo, tisowera na wijiwifu patiwa na waminifu. Fala wijiwifu‑wo siwo wa mulumwengu‑mu, wala wa mafalume wa mulumwengu‑mu, wakuwa suku karibu wapoteya. Wijiwifu wa Mwenyezimungu watisowera‑wu uwa kamba siiri yakufisiwa, ipangiwa na Mwenyezimungu tangu mida, kwa utukufu wetu ofwe. Ewu wijiwifu‑wu aapo nfalume mmojawapo mulumwengu‑mu wakumwerera. Unawerera, awangari kungomezera pansalaba Mwenye wetu ntukufu. Kamba vyavyandikiwe* Ona Izaya 64:4.:
“Anta riso arinawona, wala sikiro arinasikira
na mmoyo mwa mwanadamu avinengira,
mambo Mwenyezimungu awatengezere wenye kumpenda.”
10 Noya mambo‑ya, Mwenyezimungu katolotera ofwe julu ya Roho wake. Roho‑yo atunza mambo piya, mpaka siiri ulu za Mwenyezimungu. 11 Kamana nani ejiwa mambo a munu, sairi roho ya munu‑yo iri nkati yake? Namuna moja novyo, aapo ejiwa mambo a Mwenyezimungu sairi Roho wa Mwenyezimungu. 12 Na ofwe atimpokerera roho ya mulumwengu‑mu, ila Roho wakulawa ka Mwenyezimungu, ipate tijiwe mambo atipere bure Mwenyezimungu. 13 Panukwambirani eya mambo‑ya, sisowera masemo akufundiwa na wijiwifu wa kibinadamu, ila nisowera masemo akufundiwa na Roho wa Mwenyezimungu. Nifafanula ukweli wa Roho mbere ya wenye kuwa nawo Roho wa Mwenyezimungu.
14 Falakini munu saana Roho wa Mwenyezimungu aapokerera mambo akuja na Roho‑yu. Kwake iye uzozo, aakidiri kufahamu, konta eya mambo‑ya akweleweka julu ya Roho wa Mwenyezimungu. 15 Ire ari na Roho Takatifu akwelewa mambo‑ya piya, fala eleweshiwa na munu asaka kuwa onse. Kamba vyaamba Mandiko:
16 “Nani akidiri kufahamu ankili za Mwenye?
Nani akidiri kunlanga?”
Fala ofwe tanawo ankili za Almasihi.

*2:9 Ona Izaya 64:4.