Waraka 1 ya Paulu ka
waKorintiyu
Mwanzo
Kaya ya Korintiyu ikishugulikira mambo a biyashara nowo wakati‑wo. Ndimana, vijala pakulu vitendo vya lukware, wivi, pamoja na mawazo akusiyana na dini. Paulu kâtula jamati Korintiyu, na noyo jamati‑yo izowerera evi vitendo‑vi. Kukiwapo kwawanyana pakulu nkati ya jamati. Ndimana, Paulu akiwalebela wenye kwamini wawe pamoja na wataye nguvu kazi ya Mwenye.
Sura ya 13 ikwereza faida ya kupendana munu na mwenziwe, julu ya piya kila kimója.
Paulu kandika eyi waraka‑yi Efezu mwaka wa 55 bandi ya Almasihi.
1
Salamu
Omi Paulu, nitondoriwa niwe walii wa Almasihi Insa kamba vyaasaka Mwenyezimungu. Omi na nduyetu Soshiteni tukwandikirani eyi waraka‑yi umwe wa jamati ya Mwenyezimungu mwikala Korintiyu, muswafíwe julu ya Almasihi Insa. Umwe mwitiwa watakatifu pamoja na piya wanu wa kila upande wari kwita zina ra Insa Almasihi, Mwenye wetu. Iye ndi Mwenye wawo na wetu. Mwenyezimungu, Baba wetu, pamoja na Mwenye wetu, Insa Almasihi, wakujanliyeni rehema na salama.
Kushukuru
Ninshukuru daima Mwenyezimungu kwa rehema yake yakujanliyeni julu ya Almasihi Insa. Kamana mutajirisiwa kwa vinu piya julu ya iye, kwa piya usowezi na piya wijiwifu, konta ushahidi kwetu kuhusu Almasihi ukolosiwa kati yenu umwe. Kwa javyo, ayukutowani neema ya uwezo isaka kuwa yonse, kuno mukirindira kufafanula ka Mwenye wetu, Insa Almasihi. Iye novyo akusaidiyani koloka mpaka mwinsho, bila kusutumiwa makosa, suku ulu paasaka kuludi Mwenye wetu, Insa Almasihi. Mwenyezimungu mwaminifu. Julu yake, mukwitiwa muinshi ka umoja na Mwanawe, Insa Almasihi, Mwenye wetu.
Kwawanyana njamati
10 Nukulebelani wanduzangu, kwa zina ra Mwenye wetu, Insa Almasihi, ipate muwe nawo mawazo mamoja, kusiwepo kwawanyana kati yenu, ila mulungane, ankili zenu ziwe moja, na mawoni enu awe mamoja. 11 Wanduzangu, jamaa zake Kolowi wanipa habari zenu, kuwa kati yenu uwapo umani. 12 Nukwamba kuwa kila mmoja akwamba “Omi ninfulata Paulu”, mwengine “Omi ninfulata Apolu”, mwengine “Omi ninfulata Peduru* Kigeregu: “Sefa”.”, na mwengine “Omi ninfulata Almasihi”. 13 Itakuwa Almasihi‑yo kawanyika? Itakuwa mwenyé kufwa kwa ajili yenu pansalaba níkiwa omi Paulu? Au wamojawapo kati yenu woziwa kwa zina ra Paulu? 14 Nishukuru kuwa nkati yenu simozire munu anta mmoja, ila nimoza Kirispu na Gayu, 15 ipate asiwepo munu wakwamba kuwa moziwa kwa zina rangu. 16 (Nikumbukira kuwa niwoza novyo jamaa zake Eshitefanu, fala sikumbukira kuwa nimoza munu mwengine tena.) 17 Konta Almasihi aanitumire kupita nikoza wanu, ila kwereza Habari Ngema, sanitumira usowezi wa wijiwifu, ipate nisilavye faida ya uwezo wa kifo ca Almasihi pansalaba.
Mana a nsalaba wa Almasihi
18 Kamana habari za kifo ca Almasihi pansalaba ndi habari za uzozo ka wari kwasika. Fala kwetu ofwe tiri kuvushiwa, ezi ndi habari za uwezo wa Mwenyezimungu. 19 Kamana kamba vyavyandikiwe:
“Nifuja wijiwifu wa wejiwifu,
na kwereriwa ka werevu, nikatala!”
20 Wandepi wejiwifu? Wandepi wanlimu wa shariya? Wandepi wakuwajibu kukaidi vinu vya ezi enzi‑zi? Mwenyezimungu wijiwifu wa mulumwengu‑mu aaturire uzozo? 21 Kamana, nkati ya wijiwifu wa Mwenyezimungu, wanu awakidirire kumwijiwa julu ya wijiwifu wawo. Kwasa javyo, Mwenyezimungu kalamula, julu ya uzozo watiri kwereza, kuwavusha wenye kumwamini. 22 Mayahudi wasaka wawone alama, Sawari-Mayahudi wasakula wijiwifu, 23 fala ofwe tintangaza Almasihi agomezeriwe. Habari‑zi ka Mayahudi matukano, na ka Sawari-Mayahudi uzozo. 24 Novyo-sivyo, kwa ware wetiwe na Mwenyezimungu, Mayahudi na Sawari-Mayahudi, Almasihi ndi uwezo nkulu wa Mwenyezimungu na ndi wijiwifu wa Mwenyezimungu. 25 Konta uzozo wa Mwenyezimungu ndi wijiwifu nkulu koliko wijiwifu wa wanadamu, na kuveya ka Mwenyezimungu ndi nguvu ulu koliko nguvu za wanadamu.
26 Wanduzangu, kumbukirani vyamukiwa pamwitiwe: amuwere wengi wejiwifu kamba vyawawaza wanu mulumwengu. Wengi amuwere wenye uwezo, wala wengi amuwere mabora. 27 Fala Mwenyezimungu katondola vya uzozo vya mulumwengu‑mu, ipate wejiwifu awatenze aya. Na Mwenyezimungu katondola savina nguvu, ipate atenze aya vya nguvu. 28 Mwenyezimungu katondola vyakurinyenyekeya mulumwengu‑mu na vyakukejeliwa, vinu savifãi, ipate vyakufãi afuje. 29 Kwa javyo, asiwepo wa kuridãi mbere ya Mwenyezimungu. 30 Iye ndi nviriro wa mainsha enu mupatana na Almasihi Insa. Mwenyezimungu antenza Almasihi awe wijiwifu wetu, ukamilifu wetu, uswafi wetu, na komboka kwetu. 31 Kwa javyo, kamba vyavyandikiwe:
“Mwenyé kuridãi,
ajuzi aridãi kwa sababu ya Mwenye.”

*1:12 Kigeregu: “Sefa”.