16
Salamu
Omi nukulaizirani kuhusu nlumbwetu Foibe, ari kutumika njamati ya Kenkereya, ipate mumpokerere vyema kwa zina ra Mwenye, kamba vyawajuzi kutenda wenye kwamini. Munsaidiye vinu piya vyaaja kusakula kwenu umwe, kamana kawasaidiya wanu wengi wawenye, anta nomi kanisaidiya.
Salamu zawo Pirisila na Akila, ewo watenda kazi pamoja nomi kuntumika Almasihi Insa. Kusema kweli, ewo watwakali mainsha awo wanyewe ipate wanivushe omi. Omi niwashukuru, na sumi basi, anta na jamati piya za wanu Sawari-Mayahudi ziwashukuru. Salamu zawo novyo wenye kwamini wasimanananga nnyumba mwawo.
Salamu zake mpendani wangu, Epayinetu. Iye ndi awere nfulati ntanzi wa Almasihi* Kigeregu: “kisumo cakwanza”. mporovinsiya ya Aziya. Salamu zake Mariyamu, akorire kazi pakulu kwa faida yenu umwe. Salamu zawo Andoroniku pamoja na Juniya, jamaa zangu wa kwetu kumoja, wákiwa wenzangu nkalaboshu. Ewo wakwinshimiwa pakulu pawenye nkati ya mawalii. Ewo wankubali Almasihi omi saninamba kunkubali. Salamu zake Ampiliyatu, mpendani wangu nkulu nkati ya mainsha yetu upande wa Mwenye Insa. Salamu zake Urubanu, mwenzetu nkati ya kuntumika Almasihi, pamoja na mpendani wangu, Sitaku. 10 Salamu zake Apele, olote kwaminika mbere ya wafulati wa Almasihi. Na salamu zawo jamaa wa Arishitobulu. 11 Salamu zake Herodiyana jamaa yangu, pamoja na wenye kwamini jamaa zake Narikisi. 12 Salamu zawo Turufena pamoja na Turufosa wantumikanga Mwenye, na mpendani wangu Perisi, akorire kazi pakulu kwa Mwenye. 13 Salamu zake Rufo atondoriwe na Mwenye awe wake. Na salamu zake mamaye Rufo, wanintendire kuwa mama. 14 Salamu zawo Asunkiritu, Feligoni, Herimeyu, Potoroba, Herima, pamoja na piya wafulati wa Insa wari pamoja nomwe. 15 Niwaperekera salamu novyo ka Filologu, Juliya, Nereya na nunuye, Olumpa, pamoja na piya wenye kwamini wari pamoja nawo. 16 Musalimiyane kwa alama takatifu yakolota pendo ra Insa Alama ya Mayahudi yakolota pendo ndi kupana “beju”.. Piya jamati za Almasihi wakuperekerani salamu.
Vyakulaiza
17 Sambi, wanduzangu, nukutafadalini muwatunze wawatenza wanu kwawanyana na kuwadanganya nkati ya inlimu yamurifundire umwe, watanukeni. 18 Kamana wanu kamba ewo awantumika Mwenye wetu, Almasihi, ila waritumika ewo wanyewe. Julu ya kusowera usowezi mwema nkijanja, wawatesa wanu sawana ankili. 19 Wanu piya wakwijiwa kuwa umwe munsikiriza Mwenye Insa. Kwa javyo, niwa radi kwa sababu zenu umwe. Novyo-sivyo, vinajibu muwe wejiwifu mufulate wema, fala mutikine kutenda vitendo vibaya. 20 Mwenyezimungu, Mwenyé usalama, kwa mpunde nowo, ansapa Ibilisi mmaulu mwenu. Rehema ya Mwenye wetu, Insa, iwe pamoja namwe.
21 Timotiyu, mwenzangu wa kazi, akuperekerani salamu. Jamaa zangu wa kwetu kumoja, Lukiyu, Yasoni, pamoja na Sosipateri, newo novyo wakuperekerani salamu.
22 Omi Teritiyu, niri kwandika eyi waraka‑yi, nukuperekani salamu kwa zina ra Mwenye Insa.
23 Gayu, wanifikire nnyumba mwake, iye apereka salamu pamoja na jamati ijumananga nnyumba mwake. Erashitu, mwenyé kupokerera nzuruku wa kaya ulu, neye novyo akuperekerani salamu, pamoja na nduyetu Kwarutu. 24  Mandiko maalumu mengi aana eyi aya‑yi. [Rehema ya Mwenye wetu Insa Almasihi iwe pamoja namwe piya. Aamina.]
Mwenyezimungu atukuziwe
25 Basi, atukuziwe Mwenyezimungu! Iye akidiri kukwakikishani nkati ya kwamini kwenu, kwa namuna vyaisema Habari Ngema yangu na vyereze Insa Almasihi. Iye akoloseni kwa kufulata siiri ifisiwe tangu mwanzo fala sambi ifafanúriwa. 26 Siiri‑yo ifafanúriwa julu ya mandiko a minabii, ikwijiwikana ka kabila piya, kwa kufulata vyaalazimishe Mwenyezimungu wa milele, ipate wantumaini na wanfulate. 27 Mwenyezimungu ndi Mwenyé wijiwifu mmoja tu basi. Iye, julu ya Insa Almasihi, atukuziwe kwa milele! Aamina.

*16:5 Kigeregu: “kisumo cakwanza”.

16:16 Alama ya Mayahudi yakolota pendo ndi kupana “beju”.

16:24 Mandiko maalumu mengi aana eyi aya‑yi. [Rehema ya Mwenye wetu Insa Almasihi iwe pamoja namwe piya. Aamina.]