4
More-more na wanlimu walongo
Wapendani wangu, musiwakubali piya wamba wáfunda kwa Roho wa Mwenyezimungu, fala kwanza watunzeni nowo wanu‑wo, mwijiwe kuwa wa Mwenyezimungu au siwo. Konta mulumwengu‑mu wankulawirira minabii wengi walongo. Umwe mumwijiwa Roho wa Mwenyezimungu kwa namuna‑yi: piya roho zakwakikisha kuwa Insa Almasihi kaja kibinadamu, wanu‑wo wa Mwenyezimungu. Fala piya roho za wanu zinkána Insa, wanu‑wo siwo wa Mwenyezimungu. Roho zawo za uaduwi ka Almasihi. Kamba vyamusikire kuwa roho ya aduwi‑yo ikúja kulawirira, nepa iwapo futi mulumwengu nomu.
Wasimana wangu, umwe muwa wa Mwenyezimungu, mwisa kuwashinda maaduwi‑wo. Konta arípo nkati yenu* “Arípo nkati yenu” ndi Roho wa Mwenyezimungu. ndi ari na uwezo pakulu koliko ire arípo mulumwengu‑mu. Ewo wanu wa mulumwengu‑mu, ndimana wásowera mambo a mulumwengu, na wanu mulumwengu‑mu wásikiriza. Ofwe tiwa wanu wa Mwenyezimungu. Amwijíwa Mwenyezimungu onse atisikiriza, fala saari upande wa Mwenyezimungu aatisikiriza. Javyo ndi patijiwa roho ya ukweli na ya ulongo.
Pendo ra Mwenyezimungu
Wapendani wangu, tipendane, konta kupendana kulawa ka Mwenyezimungu. Apénda ndi mwana wa Mwenyezimungu na ndi amwijiwa Mwenyezimungu. Saapenda aamwijiwa Mwenyezimungu konta Mwenyezimungu ndi pendo. Javi Mwenyezimungu ndi vyolote pendo rake kwetu ofwe: Mwenyezimungu kampereka mulumwengu Mwanawe mmoja tu basi ipate tiinshi julu yake iye. 10 Pendo riwoneka javi: siyo kwa kuwa ofwe timpenda Mwenyezimungu, fala kwa kuwa iye ndi atipendire ofwe, kâmpereka Mwanawe awe kafara yakutipatanisa naye kwa madambi etu. 11 Wapendani wangu, kamba Mwenyezimungu vyaatipenda, nofwe novyo tíjuzi tipendane. 12 Manziro, aapo ammónire Mwenyezimungu. Tikipendana, Mwenyezimungu alungana nofwe, na pendo rake ritimiziwa kati yetu.
13 Tukwijiwa kuwa tikilungana naye na iye alungana nofwe javi: kwa kuwa katipa ofwe Roho wake. 14 Nofwe timmona na timwakikisha kuwa Baba kâmpereka Mwanawe awe Nvushi wa mulumwengu‑mu. 15 Mwenyé kwakikisha kuwa Insa Mwana wa Mwenyezimungu, Mwenyezimungu kawa nkati yake, na iye kawa nkati ya Mwenyezimungu. 16 Tukwijiwa na titumaini pendo raatipenda Mwenyezimungu. Mwenyezimungu ndi pendo. Munu asaka kuwa onse ari nkati ya pendo kawa nkati ya Mwenyezimungu, na Mwenyezimungu kawa nkati yake. 17 Kwa javyo, pendo ritimiziwa kati yetu, ipate tiwe nawo uhakika suku ya Kiyama. Ndi javyo konta kamba vyaari Almasihi, nofwe tiwa novyo mulumwengu‑mu. 18 Aupo wofi nkati ya pendo, fala pendo kamilifu rikwefya wofi kunundu. Konta wofi úlungana na hukumu, na mofi onse, pendo rake arinamba kukamilika. 19 Ofwe típenda konta Mwenyezimungu ndi ntanzi kutipenda. 20 Ikiwa munu kaamba: “Nímpenda Mwenyezimungu”, fala amwina nduye, eyo munu‑yo nlongo. Avi iye nduye waari kummona aampenda, futi Mwenyezimungu saammona? 21 Na tanawo eyi ámuri‑yi yaatipa ofwe javi: ampénda Mwenyezimungu, ajuzi ampende nduye novyo.

*4:4 “Arípo nkati yenu” ndi Roho wa Mwenyezimungu.