5
Ushinda julu ya ulumwengu
Piya wenye kunkubali Insa kuwa Almasihi, wana wa Mwenyezimungu, na piya wenye kumpenda Baba, wáwapenda novyo wanawe. Tukwijiwa kuwa tiwapenda wana wa Mwenyezimungu javi: tikimpenda Mwenyezimungu na tikifulata ámuri zake. Kamana eyi ndi namuna yolota kuwa timpenda Mwenyezimungu: tifulata ámuri zake. Na ámuri zake sizo zakurigariga. Kamana piya wapongoriwe upya na Mwenyezimungu washinda ulumwengu‑wu. Newu ndi uwezo wakushinda ulumwengu‑wu: kwamini kwetu. Ashínda ulumwengu‑wu ndi wepi? Ashínda ndi akubáli kuwa Insa Mwana wa Mwenyezimungu.
Ushahidi kuhusu Insa Almasihi
Insa Almasihi ndi olotiwe kuwa Mwana wa Mwenyezimungu julu ya kooziwa na maji, na julu ya damu itawanyike pansalaba. Iye oolotiwe kwa maji tu basi, ila kolotiwa kwa maji na damu. Roho wa Mwenyezimungu ndi amwakíkisha, konta Roho‑yo ndi ari na ukweli. Viwapo vinu vitatu vilavya ushahidi: roho, maji na damu* Mandiko mengine asema: “Baba, Nsemi, na Roho Takatifu” fala mandiko meema asema “roho, maji, na damu”.. Vyo vitatu‑vi piya vilavya ushahidi moja. Kwa kuwa tikubali ushahidi wa wanadamu, itibidi tikubali ushahidi wa Mwenyezimungu uri na faida pakulu. Kamana ewu ndi ushahidi waalavire Mwenyezimungu kuhusu Mwanawe. 10 Mwenyé kunkubali Mwana wa Mwenyezimungu kanawo ewo ushahidi‑wo mmoyo mwake. Saankubali Mwenyezimungu onse ámmona ulongo, konta aakubali ushahidi waalavire Mwenyezimungu kuhusu Mwanawe. 11 Ushahidi wawenye ndiwu: Mwenyezimungu katipa mainsha a milele, na eyo mainsha‑yo ndi kati ya Mwanawe. 12 Ári nkati ya Mwana kanawo mainsha a milele. Saari nkati ya Mwana wa Mwenyezimungu aana mainsha a milele.
13 Evi vinu‑vi nukwandikirani umwe munkubálire Mwana wa Mwenyezimungu-mwe, ipate mwijiwe kuwa muwa nawo mainsha a milele. 14 Uhakika watiri nawo mbere ya Mwenyezimungu ndiwu, kuwa tikinlebela kinu sawa‑sawa vyavimwajibu, iye atisikira. 15 Visitoshe, tangu patijiwe kuwa catinlébela conse atisikira, tukwijiwa kuwa vyatinlebela, tipata.
16 Munu akimmona nduye akikola dambi saimwitisira kifo, iye anlebelele ka Mwenyezimungu, na Mwenyezimungu akumpa mainsha. Nukwamba kuhusu ware wakóla dambi saiwetisira kifo. Iwapo dambi yakwitisira kifo, siyo dambi‑yo yanisema kuwa walebeleleni ka Mwenyezimungu. 17 Piya vitendo vya ubaya vyonse vya madambi. Ila novyo-sivyo, awapo madambi saamwitisira munu kifo.
18 Tukwijiwa kuwa kila munu apongoriwe upya na Mwenyezimungu onse aazidi kukola dambi, ila asungiwa na ire apongóriwe na Mwenyezimungu “Ire apongóriwe na Mwenyezimungu” ndi Insa., Mbaya “Mbaya” ndi Ibilisi. aakidiri kunkumbula. 19 Tukwijiwa kuwa tiwa wa Mwenyezimungu, na ulumwengu nzima‑wu umilikiwa na Ibilisi. 20 Tukwijiwa novyo kuwa Mwana wa Mwenyezimungu kâja, katipa fahamu ipate timwijiwe mwenyé ukweli. Nofwe tilungana naye Mwenyé ukweli, Mwana wa Mwenyezimungu, Insa Almasihi. Iye ndi Nlungu wakweli na nviriro wa mainsha a milele. 21 Wasimana wangu, more-more milungu sairi yakweli!

*5:8 Mandiko mengine asema: “Baba, Nsemi, na Roho Takatifu” fala mandiko meema asema “roho, maji, na damu”.

5:18 “Ire apongóriwe na Mwenyezimungu” ndi Insa.

5:18 “Mbaya” ndi Ibilisi.