Waraka 2 ya
Yahaya
Mwanzo
Walii Yahaya kandika eyi waraka‑yi mwinsho wa sekulu ya kwanza ipate awakumbuse wenye kwamini kuhusu inlimu saina deretu yereziwe nkitabu ca waraka yakwanza ya Yahaya. Nkati ya eyi waraka‑yi iye akumbusa novyo kuwa wenye kwamini awajuzi kuwafungurira miryango wanlimu walongo wari kufuja kwamini kwawo. Iye akwamba kuwa wanu wakiwa na umoja kuhusu tabiya yakuja na ukomu wa jamati uwepo umója wa ukweli kati yawo.
1
Omi Yahaya, nlongozi wa jamati, eyi waraka‑yi nankuwandikira wanu wa jamati itondoriwe na Mwenyezimungu* Kigeregu: “mwanamuka atondoriwe na Mwenyezimungu, pamoja na wanawe”. waniwapenda kweli-kwelini. Sumi basi nukupendani fala piya wenye kwijiwa ukweli, newo novyo wakupendani, konta ukweli uwa nkati yetu sambi‑pa, na úzidi kuwa nafwe daima milele.
Mwenyezimungu Baba wetu, pamoja na Insa Almasihi Mwanawe, watijanliye rehema na salama na watiwonere utungu, nkati ya ukweli pamoja na pendo.
Níwa radi pakulu kuwonana na wanu wamojawapo kati ya jamati Kigeregu: “wana”. yenu wakufulata ukweli, kamba vyaatamurire Mwenyezimungu Baba wetu. Sambi nukulebela mama Kigeregu: “mwanamuka apendiwa”., sikuwa eyi ámuri‑yi nyipya, ila ndi ámuri yatipokerere tangu mwanzo, kuwa tipendane. Na kupendana ndiku, kufulata ámuri za Mwenyezimungu. Kamba vyamusikire tangu mwanzo, ámuri yake ndi‑yi: mupendane.
Wawapo wanu wengi wawenye walongo wenera ulumwengu nzima‑wu. Ewo awakubali kuwa Insa Almasihi kêsuka mulumwengu‑mu kamba mwanadamu. Munu afúnda javyo kankuwatenvya wanu, ndi aduwi wa Almasihi. Rinang'anizireni cusukupoteyeni camukorere§ Au: “catikorere”. kazi pakulu, ila mupokerere thawabu yenu kamili. Munu ongéza vyaafundire Almasihi, aafulata kufunda kwake, munu‑yo aalungana na Mwenyezimungu. Fala munu afuláta vyaafundire Almasihi, alungana na Baba pamoja na Mwana* Mwenyezimungu pamoja na Insa.. 10 Akíja munu kwenu akitowa kukufundani inlimu‑yi, mmanyumba mwenu musimpokerere wala musiyeriwe naye. 11 Kamana munu ayeriwa na munu‑yo anlunga nkono vitendo vyake vibaya.
12 Ningari nawo vinu vingi vyawenye vyanisaka kukwambirani, fala sisaka kukwambirani nkati ya waraka. Kwasa javyo, nitumaini kuja kukuwonani, nisowere namwe uso-ka-wajii, ipate radi yetu itimiziwe.
13 Wenye kwamini wa jamati ya kuno Kigeregu: “wana wa nlumbuwo”., newo novyo watondoriwa na Mwenyezimungu, wakuperekerani salamu.

*1:1 Kigeregu: “mwanamuka atondoriwe na Mwenyezimungu, pamoja na wanawe”.

1:4 Kigeregu: “wana”.

1:5 Kigeregu: “mwanamuka apendiwa”.

§1:8 Au: “catikorere”.

*1:9 Mwenyezimungu pamoja na Insa.

1:13 Kigeregu: “wana wa nlumbuwo”.