Waraka 3 ya
Yahaya
Mwanzo
Eyi waraka‑yi Yahaya kamwandikira Gayu, mmojawapo wa jamati zake. Kawa radi kwa sababu kawapokerera nnyumba mwake wanlimu wamojawapo wakerezanga Injili ya kweli. Fala Yahaya kakimiwa kuhusu mwananlume mojawapo saawapokerere wanlimu wakweli, kurisanganya neye Yahaya mwanyewe.
Eyi waraka‑yi ikolota kuwa kufunda ka ulongo na kwawanyana vikyofya pakulu nkati ya jamati. Kwa kukengera novi, Yahaya awarimbisa myoyo wenye kwamini ipate wapendane munu na mwenziwe, na watunze vyema.
1
Omi, nkulungwa wa jamati, nankukwandikira eyi waraka‑yi mpendani wangu Gayu, wanukupenda kwa ukweli.
Mpendani wangu, ninlebela Mwenyezimungu kuwa piya vyukwenendere sana, na uwe nkomu kamba vyauri nkomu nkati ya roho yako. Niwa radi pakulu panisikire ushahidi wa wanduzetu wajire kulawa kwako, kuwa ungari nkati ya ukweli, kwankuzidi kufulata ukweli. Cinitenzire radi pakulu ndi kusikira kuwa wanangu wangari wakiinshi wakifulata ukweli.
Mpendani wangu, pauwasunga wanduzo wenye kwamini ingawa auwejiwa, kwankutenda vyema. Ewo walayva ushahidi mbere ya jamati kuhusu vitendo vyako vya pendo vyauwolotere. Kwankutenda vyema kuwasaidiya nkati ya safari zawo kwa namuna zakumwajibu Mwenyezimungu. Kamana watenda safari kwa ajili ya zina ra Almasihi, na awakubali kinu ca wanu sawari upande wa Mwenyezimungu. Ndimana, ewa wanu‑wa ofwe itibidi tiwasaidiye, ipate tiwe wenziwawo nkati ya kazi zawo zakwereza ukweli.
Nukukwandikirani futi umwe wanu wa jamati kuhusu mwaha‑wu, fala Diyoterefi, kwa kuwa aritula kuwa mbere wa wanu piya, aakubali mamulaka angu. 10 Kwa javyo, nikija, nukuja kumoloterani vitendo vyake vya ubaya vyaatisowerera ofwe. Iye aawa radi kutenda javyo basi, ndimana akatala kuwapokerera wanduzetu. Visitoshe, ware wasáka kuwasaidiya, iye awakataza na awatuwisa njamati.
11 Mpendani wangu, usifulatize nfano mbaya‑wo, ila fulatiza meema. Aténda meema, wa Mwenyezimungu. Aténda ubaya, aamwijiwa* Kigeregu: “aammwene”. Mwenyezimungu. 12 Kuhusu Demetiriyu, wanu piya wansowerera meema, na ukweli ukolota kuwa iye kankutenda vyema. Kuhusu iye, nofwe novyo timwakikisha, na uwe ukwijiwa kuwa ushahidi wetu wakweli.
13 Ningari nawo vinu vingi vyawenye vyakukwambira, fala sisaka kukwambira nkati ya waraka. 14 Ila nirindíra suku karibu kuwonana nawe, basi tisowera uso-ka-wajii.
15 Salama iwe nawe! Kuno marafiki wakuperekera salamu. Salamu marafiki zetu, kila mmoja.

*1:11 Kigeregu: “aammwene”.