Waraka ya
Yuda
Mwanzo
Yuda akumbusa novyo kuhusu ware wengire wari njamati, fala wangari kupindula namuna ya kwereza Injili. Yuda atumira mifano mimojiwapo ya Miyadi ya Mida yakuwolota ware wakatala mamulaka wakenendera kutenda mambo mabaya.
Dalili Yuda akiwa nduye Yakobu, nduye Insa. Eyi waraka‑yi yandikiwa kiyasi ca mwaka 69 bandi ya Almasihi.
1
Omi Yuda, ntumisi wa Insa Almasihi, nduye Yakobu. Eyi waraka‑yi niwandikira piya wetíwe, wapendíwe na Mwenyezimungu Baba, na wasungiwa na Insa Almasihi. Huruma, salama, na pendo viwe namwe kwa wingi.
Hukumu za wanlimu walongo
Wapendani wangu, níkiwa nawo juhudi ya kukwandikirani kuhusu kuvuka katiri nawo piya-fwe. Fala sambi niwona kuwa isakikana pakulu nukwandikireni murimbe mukengere ukweli wa kwamini kawagabiziwe mara moja kwa daima watakatifu. Kamana wanu wamojawapo sawakubali waringiza kati yenu. (Vyandikiwa tangu mida kuwa wakuja kutenda javyo, ndimana wahukumiwa.) Ewo wakwamba kuwa rehema ya Mwenyezimungu itasa kuinshi na lukware. Visitoshe, ewo wantula minyongo Mwenye wetu, Insa Almasihi, Mwanlimu mmoja tu basi.
Sambi, nisaka nukukumbusireni, ingawa mukwijiwa sana-sana, kuwa Mola akuja kuwahukumu wanu sawantumaini iye. Kumbukirani kuwa mida iye kâwombola umati inti ya Miswiri, fala ikisa kawapoteza sawakintumaini. Na malaika watupire mipaka ya mamulaka wanyewe, watipuka mahala mwawo, Mwenyezimungu kawafunga milele nkisi, warinde mpaka suku ya Kiyama. Wakumbukireni novyo wanu wa makaya a Sodoma na Gomora na makaya jirani. Kwa namuna mmoja, wâtendire kila namuna ya lukware, wâfulata wájibu wawo mbaya. Kwa javyo, ewo wahukumiwa na moto wa milele, kuwa nfano kwetu ofwe.
Kwa namuna mmoja, wanlimu walongo‑wa wamba kuwa iwesukira ruhuya, ndimana wankutenda lukware, wankuwakejeli wenye mamulaka, na wankuwakufurira viyumbe vya binguni. Fala anta Mikayilu noyo, nkulungwa wa malaika, paakikaidiyana na Ibilisi kuhusu mwiri wa Musa* Mikayilu akisaka ejiwe kuwa nani asaka kubaki na mwiri wa Musa., iye aanlongopere kwa kukufuru, ila kaamba: “Mola akuhukumu!” 10 Fala ewa wanu‑wa wákufurira vinu sawejiwa. Wawa kamba manyama sawana ankili, mwinsho wápoteziwa konta wáfulata vyawawónanga.
11 Walaniwe ewo! Kamana wanfulatiza Kaini Kaini amulaye nduye. Ona Mwanzo 4:5-8., na washugulukira kukosa kamba Balamu Ona Isabu 22:5,7; 2 Peduru 2:15., watenda kinu cisaka kuwa conse wapate faida. Wapoteziwa kamba ware wabishane na Kora§ Ona Isabu 16:1-3, 31-35.. 12 Ewa wanu‑wa, pawajumana namwe kurya nkati ya pendo ra Mwenye, awawa na inshima, warisunga wanyewe. Ewo maongwa akofya a mbahari.* Ngalawa ikwera ongwa, ipanjika, itota. Au mana ake nkiebraniya dalili “baka mmwiri”. Ewo mawingu saana nvula, akuveverusiwa na mepo. Walavya tamaa yakuwapa wanu vinu vingi vyawenye, fala ewo awampa munu kinu. Ewo miti saipa visumo mirongo yawo, mizipe yawo ifufuriwa, ndimana wafwa mara mbiri. 13 Wawa kamba maluwimbi makulu a mbahari, vyaalavira julu makovu ya aibu yawo. Wawa kamba nondwa zenenda bila ámuri. Mwinsho wawo ndi kisi ca milele.
14 Kuhusu ewa wanu‑wa, Henoki (ujukulu wa Adamu, zipita tarehe saba bandi ya Adamu) kabushuru. Iye kaamba:
“Sikirizani, Mola akuja na wanu wake takatifu, alufu ka maalufu.
15 Iye akuja kuwalamula wanu piya.
Akuja kuwahukumu wabaya kwa piya vitendo vyawo vibaya
vyawatendire kwa namuna mbaya,
na kwa piya usemi wakofya wakubishana na Mola
wawasowere wamádambi wabaya ware.”
16 Ewa wanlimu walongo‑wa daima waduguda na warishuku. Wafulata wájibu mbaya, usaka kuwa onse. Wasowera wakiridãi baina, wawapendeleya wenziwawo wapate faida yawo tu basi.
Muwe waminifu
17 Fala umwe, wapendani wangu, kumbukirani vyawereze mawalii wa Mwenye Insa, Almasihi. 18 Ewo waamba mida kuwa suku za mwinsho‑zi, wawapo wanu wakukejeli, wainshi watimize wájibu wawo mbaya bila ibada. 19 Ndi nowo wakushongezerani mwawanyike kati yenu. Ewo awainshi na Roho Takatifu, wainshi kibinadamu tu basi. 20 Fala umwe wapendani wangu, zidini kujenga mainsha enu julu ya kwamini kwenu takatifu kukulu, zidini kulebela duwa mulongoziwe na Roho Takatifu. 21 Ikalani nkati ya pendo ra Mwenyezimungu, mukirindira huruma ya Mwenye wetu Insa Almasihi, mupate mainsha a milele.
22 Wengine wari na dana ya kwamini, watendereni huruma. 23 Wengine wavusheni, kwa kuwalavya pamoto. Wengine muwawonere huruma fala roperezeni asukupateni madambi awo. Vikukimeni vitendo vyawo vyolotiwa kwa nguwo zawo za mabaka a lukware.
24 Basi sambi, ka noyo ari na uwezo wa kukusungani kugwa, ka noyo oka kukolotani na radi ulu samuna noda mbere ya utukufu wake, 25 ka Mwenyezimungu mmoja noyo tu basi, Nvushi wetu julu ya Insa Almasihi Mwenye wetu, apewe utukufu, ubora, uwezo, pamoja na mamulaka, mwanzo wa mida na midada, sambi‑pa, na daima milele! Aamina.

*1:9 Mikayilu akisaka ejiwe kuwa nani asaka kubaki na mwiri wa Musa.

1:11 Kaini amulaye nduye. Ona Mwanzo 4:5-8.

1:11 Ona Isabu 22:5,7; 2 Peduru 2:15.

§1:11 Ona Isabu 16:1-3, 31-35.

*1:12 Ngalawa ikwera ongwa, ipanjika, itota. Au mana ake nkiebraniya dalili “baka mmwiri”.

1:12 Walavya tamaa yakuwapa wanu vinu vingi vyawenye, fala ewo awampa munu kinu.