Ufunuri
ka Yahaya
Mwanzo
Eci kitabu‑ci candikiwa na walii Yahaya paákiwa kisirwa ca Patimu, pepi ya mwani ya Turkiya. Waperekeriwa wenye kwamini wa jamati saba zikiwepo Aziya.
Mwanzo wa “Ufunuri” ziwapo waraka saba za Almasihi ka nozo jamati‑zo. Nkati ya nozi waraka‑zi kuwapo kulaizira, kukaidi, na kurimbisa moyo. Ikisa ziwapo ruhuya nyingi zawenye zitimiziwe kuhusu kulamuriwa ka wabaya. Usowezi‑wu wanawo alama nyingi. Jamati yakutabika fala itumaini mwinsho kushinda ka Insa, Nfalume wa Mafalume. Ubishi wa wabaya ufika mwinsho, na ikuja kuwepo bingu nyipya na ulumwengu mupya, Mwenyezimungu paasaka kutawala nfululu mulumwengu‑mu.
Yahaya kandika “Ufunuri” kiyasi ca mwaka 95 bandi ya Almasihi.
1
Mwanzo
Ewu ndi ufunuri wa Insa Almasihi wapewe na Mwenyezimungu kuwolotera watumisi wake vinu viri karibu kukuna. Insa kejiwisa ufunuri‑wu julu ya kuntuma laika wake kuka kumwambira Yahaya, ntumisi wake. Yahaya kalavya ushahidi kwa piya vyawonire: usemi wa Mwenyezimungu na usemi wa Insa Almasihi.
Heri afyoma pakulu-pakulu na heri wasikira, masemo a unabii‑ya, na vyandikiwe-vyo watula mmoyo, kamana wakati wavija kukuna piya‑vi uwa karibu.
Salamu piya jamati
Omi Yahaya. Eyi waraka‑yi nikwandikira jamati saba za Aziya* Wakati‑wo Aziya íkiwa zina ra porovinsiya mmoja nkati ya ufalume wa Roma. Rero inti‑yo ndi upande wa Turukiya..
Mwenyezimungu, Roho Takatifu, na Insa Almasihi wakupeni rehema na salama!
Mwenyezimungu ndi Nlungu wa rero, na wa ijana, na wa makeshamungu.
Roho Takatifu ndi Roho kamili Kigeregu yandikiwa “roho saba”, fala isabu yasaba mMandiko mana ake “kamili”., mbere ya kiti ca Mwenyezimungu.
Insa Almasihi ndi shahidi mwaminifu, ndi anzire kufufuka nkifo, na ndi nkulu wa piya mafalume wa mulumwengu‑mu.
Piya swifa apewe Almasihi atipenda na atombore nkati ya madambi etu julu ya kutawanya damu yake. Iye katitula ofwe tiwe umati wa walongozi wa dini wakuntumika Mwenyezimungu, Baba wake. Iye Almasihi apewe utukufu daima milele! Iye atawala daima milele!
Sikirizani! Insa akuja na mawingu, na wanu piya wakuja kummona, anta na ware wansomire. Na wanu wa marikolo piya mulumwengu‑mu wakuja kunririra. Javyo ndi vyavija kukuna. Aamina!
Mola Mwenyezimungu akwamba javi: “Omi ndi Alufa na Omega “Alufu na Omega” mana ake “ntanzi na wamwinsho”..” Iye ndi Nlungu wa rero, wa ijana, na wa makeshamungu, Mwenyé uwezo piya.
Ruhuya ya Almasihi
Omi Yahaya, nduyenu na mwenzenu nkati ya tabu, ufalume, pamoja na kuhitamili, kwa sababu ya umoja wetu wakulungana na Insa. Kwa sababu ya kutangaza habari za Mwenyezimungu na kwereza kuhusu Insa, niperekiwa kisirwa cakwitiwa Pátimo. 10 Suku moja, suku takatifu§ “Suku takatifu” ndi Jumapiri., Roho wa Mwenyezimungu kanisukira, na nisikira nyuma yangu shauti ulu ikivuma kamba baramanda, 11 ikamba javi: “Vyausaka kuwona-vyo, andika kanshokoto, upereke ezi jamati saba‑zi: Efezu, Samuruna, Perigamu, Tiyatira, Saridi, Filadelifiya pamoja na Layodikeya.”
12 Nizungunuka kunang'aniza shauti ikisowera nami ire. Nakuzungunuka, niwona vinara saba vya kandiyeru za oru. 13 Na kati ya vinara-vyo, ákiwapo munu wa umbo wa mwananlume, ákiwa Binadamu wa Binguni. Kavala anzu nrefu, na karifunga ukanda wa oru pakifuwa. 14 Kiswa cake na nywiri zake zíkiwa nyelupa vu kamba pamba au bafuta, na maso ake akikorera kamba malulimi a moto. 15 Maulu ake aking'anira kamba shaba yakwipikiwa pamoto, na shauti yake íkiwa ulu kamba vyavuna maluwimbi makulu-makulu vyausa mwamba. 16 Nnkono nriro wake kasukula nondwa saba. Nkanywa mwake mukilawa upanga wakunoriwa kuno-na-kuno, na uso wake uking'anira kamba nsana kirungu-rungu ca juwa.
17 Panimmonire, ningwirira mmaulu mwake, nifwa nkukuzimu. Fala iye kanitula nkono nriro, akinambira: “Usope kinu! Omi niwa ntanzi na wa mwinsho, 18 ndi ire ari hai. Nifwa, fala sambi nankuinshi milele. Omi nanawo mamulaka* Kigeregu: “mifungulo”. julu ya kifo na julu ya Kuzimu. 19 Kwa javyo, andika vyauwonire, vyaviri sambi‑pa, na vija kukuna bandi ya evi. 20 Eya ndi mana a siiri ya nondwa saba zauwonire upande wangu wa nkono nriro, na mana a siiri ya vinara saba vya oru: nondwa saba ndi malaika wa jamati saba, na vinara saba ndi jamati saba‑zo.”

*1:4 Wakati‑wo Aziya íkiwa zina ra porovinsiya mmoja nkati ya ufalume wa Roma. Rero inti‑yo ndi upande wa Turukiya.

1:4 Kigeregu yandikiwa “roho saba”, fala isabu yasaba mMandiko mana ake “kamili”.

1:8 “Alufu na Omega” mana ake “ntanzi na wamwinsho”.

§1:10 “Suku takatifu” ndi Jumapiri.

*1:18 Kigeregu: “mifungulo”.