2
Waraka ziperekiwa jamati saba
Ka waEfezu, jamati saina pendo
Mwandikire laika wa jamati ya Efezu javi:
Eyi ndi habari ya ire asukure nondwa saba nkono nriro, ire enenda kati ya vinara saba vya oru.
Nukwijiwa vitendo vyako, kazi yako ngumu na kuhitamili kwako. Nukwijiwa kuwa auwavumirira wabaya, uwatunza wanu waritula kuwa mawalii fala sawari, na uwawonerera kuwa walongo. Unitabikira na imani, na aikwisire niya yako kwa sababu ya zina rangu. Kweli, ausokerere, fala ciwapo kinu kimoja julu yako: aupenda kamba pakwanza. Kumbukira vyaukenendanga sana na sambi‑pa vyawisirize kugwa. Tubiya uinshi kamba vyaukiinshi pakwanza. Ukitowa kutubiya, nukuja kwako uwe, nilavya uralu wako mahala pauri‑po. Novyo-sivyo, kwanawo kinu kimoja cautenda sana: vikukima pakulu vitendo vya Wanikolayi, nomi novyo vinikima.
Ári na masikiro, asikire Roho wa Mwenyezimungu vyawambira wenye jamati. Wája kushinda‑wo, niwapa kurya visumo vya Muti wa Uhai, uri mpeponi ya Mwenyezimungu.
Ka waSamuruna, jamati yakulumbatiwa
Mwandikire laika wa jamati ya Samuruna javi:
Eyi ndi habari ya ire ntanzi na wa mwinsho, ire afwire fala kafufuka kawa hai tena upya.
Nukwijiwa kuwa kulumbatiwa na kuwa masikini, fala kusema kweli, kuwa tajiri. Nukwijiwa masemo a ulongo vyawamba ware waritula kuwa Mayahudi fala siwo, ila ndi bunge ra Ibilisi. 10 Usope vinu vyawuja kutabika. Onani, kati yenu umwe, wamojawapo Ibilisi akuja kuwataya nkalaboshu ipate awayerere. Mukuja kulumbatiwa muda wa suku kumi. Basi, zidini kuwa waminifu anta paisakikana kuwa mufwe. Nukuja kukupani tuzo rikulu ra uhai wa milele.
11 Ári na masikiro, asikire Roho wa Mwenyezimungu vyawambira wenye jamati. Wája kushinda‑wo awaja kuhukumiwa na kifo ca milele* Kigeregu: “kifo capiri”..
Ka waPergamu, jamati iwasa wanu kwambudu maswanamu
12 Mwandikire laika wa jamati ya Perigamu javi:
Eyi ndi habari ya ári na upanga wakunóreka kuno-na-kuno.
13 Nukwijiwa pawikala, mahala Ibilisi paari nawo kiti. Novyo-sivyo, anta suku za Antipa, shahidi wangu kamilifu koolaiwa pakiwa kati yako, mahala peekala Ibilisi, uwe kusukula zina rangu, aukatare kunitumaini. 14 Fala viwapo vinu vimojawapo julu yako. Kati yako wawapo wanlandire Balamu akinfundanga Baraki ngano kuhusu namuna zakuwatenza waIziraeli wakore dambi. Balamu ákiwafundanga waIziraeli kurya nyama zakulaviriwa kafara maswanamu, na ákiwafundanga uzinzi. 15 Kwa namuna mmoja noyo, kati yako wawapo novyo wamojawapo wari kufulata inlimu ya Wanikolayi. 16 Basi sambi, tubiya! Ikiwa autubiye, nukulawirira gafula kati yako, na nowo wamadambi‑wo, niwahukumu na upanga. Upanga‑wo ndi usowezi wakulawa nkanywa mwangu.
17 Ári na masikiro, asikire Roho wa Mwenyezimungu vyawambira wenye jamati. Wája kushinda‑wo, nukuja kuwapa manã afisiwe. Visitoshe, nukuja kuwapa riwe relupa, mwarandikiwe zina ripya, sejiwa munu sairi asaka kupokerera.
Ka waTiyatira, jamati ya kuwasa wanu kutenda ubaya
18 Mwandikire laika wa jamati ya Tiyatira javi:
Eyi ndi habari ya Mwana wa Mwenyezimungu, ire ári na maso akukorera, na maulu akulanda shaba yakusuwiwa.
19 Nukwijiwa vitendo vyako: pendo rako, kwamini kwako, kazi yako, pamoja na kuhitamili kwako. Nikiwjiwa kuwa vitendo vyako sambi‑pa vyema koliko vyakwanza. 20 Fala ciwapo kinu kimoja julu yako: kumwasa mwanamuka mmoja kawasisa watumisi wangu njira ya ukweli. Iye ndi kamba Jezabeli, aritula kuwa nabii, kumbe kawankuwatesa wafulati wangu, akiwafunda lukware na warye cakurya ca kafara ya maswanamu. 21 Nimpa atuwa yakutubiya, fala aasaka kwasa lukware rake. 22 Ona, nimwefya pakinanda alware, na ware waténda lukware naye niwatabisha pakulu, ikiwa awatubiya vitendo vyake. 23 Na wafulati wake Kigeregu: “wanawe”. nukuja kuwolaya, wafwe. Kwa namuna‑yi, piya jamati zikuja kwijiwa kuwa omi ndi nijiwa mawazo pamoja na moyo wa kila munu. Na kila mmoja nukuja kunripa kwa kazi yake. 24 Ila ka wanu wengine wekala Tiyatira, ware sawafulata inlimu ya ulongo‑yo, ware sawejiwe “vitendo vijiwikana na Ibilisi”, ka wanu‑wo niwa nawo habari nyengine: Sukusukuzani nzigo tena, 25 ila ikalani na ukamilifu wakweli wamuri nawo, mpaka panisaka kuja. 26 Wája kushinda‑wo na wafulata nafsi yangu mpaka mwinsho, nukuja kuwapa mamulaka julu ya mataifa, 27 ipate wawataware na ngombo ya cuma, nakuwavunja kipande-kipande kamba viyungu vya utope. 28 Na niwesusira novyo ng'andu, alama yakushinda.
29 Ári na masikiro, asikire Roho wa Mwenyezimungu vyawambira wenye jamati.

*2:11 Kigeregu: “kifo capiri”.

2:23 Kigeregu: “wanawe”.