Waraka 1 ya Paulu ka
Timotiyu
Mwanzo
Poluvare, Paulu kandika waraka natu ipate awavye ware wakijuzi kukisa mbere kazi yake nkati ya jamati. Timotiyu ákiwa mwana wa kiroho wa Paulu. Ákiwa nnemba fala wa juhudi pakulu, na kâtondoriwa ipate alongoze jamati ya Efezu.
Paulu kandika eyi waraka‑yi kiyasi ca 62-64 bandi ya Almasihi ipate anlange Timotiyu kuhusu mwaha wa kulongoza jamati. Akisowera kuhusu namuna yakujuzi kunsifu Mwenyezimungu, visakikana kuwa nkulungwa wa jamati, ngano kuhusu mafunzo saana deretu, na namuna zakuwatafiti wanu njamati. Na kampa nguvu novyo Timotiyu ipate ainshi kwa namuna ya kuwa nfano ka wenye kwamini wengine.
1
Salamu
Omi Paulu, walii wa Almasihi Insa, kwa ámuri ya Mwenyezimungu Nvushi wetu na ka Almasihi Insa, tamaa yetu. Nankukwandikira uwe Timotiyu, mwanangu wa kweli nkati ya kwamini. Mwenyezimungu Baba wetu, pamoja na Almasihi Insa, Mwenye wetu, wakujanliye rehema na salama, na wakutendere huruma.
Musifulate inlimu saziri za ukweli
Kamba vyanukutafadalire panikuka Makedoniya, wikare Efezu noko ipate uwatume wanu wamojawapo wasifunde inlimu nyengine, wala wasisikirize hadisi wala kufulatana ka marikolo mengi a wámida, vinu vyakusalamula kukaidiyana sakuna mana, kwasa Mwenyezimungu vyaapangire, vijiwikana ka kwamini. Sambi, kukutuma‑ku kusudi yake ndi pendo rilawa mmoyo swafi na moyo saususuka na kwamini ka ukweli. Evi wanlimu walongo wamojawapo nakubonya wazungunukira masemo saana mana. Ewo viwajibu wawe wanlimu wa shariya bila kwereriwa vyawari kwamba wala vinu vyawari kukenekezera.
Na tikwijiwa kuwa shariya ngema pakulu akitumira munu kwa shariya. Tikwijiwa javi, kuwa shariya awesusiriwe wari na shariya, ila wesusiriwa sawatenda shariya na wabishi, makafiri na wamádambi, watafíti vitakatifu kwa namuna mbaya na sawainwishimu Mwenyezimungu, wenye kuwolaya wawa zawo au mama zawo au munu asaka kuwa onse. 10 Wesusiriwa wanu wa lukware, walume na waka wakulólana watupu, wawaténda utwana wenziwawo, walongo, walapíra vinu vya ulongo, na wengine waténda vinu vyengine‑po vyakusiyana na mafunzo meema 11 asemiwe nkati ya Habari Ngema ya utukufu wa Mwenyezimungu, Mwenyé kutukuziwa, yanigabiziwe omi.
Paulu ashukuru huruma za Mwenyezimungu
12 Nishukuru pakulu ka Almasihi Insa, Mwenye wetu, anipere nguvu kamana kaniwona kuwa mwaminifu, akinitula muutumisi wake, 13 ingawa mida nikikufuru, nikiwalumbata wenye kwamini, na níkiwa mmani. Fala niwoneriwa huruma kwa kuwa níkitenda sanamini na nikitikina. 14 Neema ya Mwenye wetu inijala tele‑tele, pamoja na kwamini na pendo ka Almasihi Insa.
15 Mafunzo kamilifu na ajuzi akubaliwe nfululu kuwa Almasihi Insa kâja mulumwengu‑mu awavushe wamádambi, na nowa nizidire ndumi, 16 fala niwoneriwa huruma ipate julu yangu omi Almasihi Insa olote imani pakulu, iwe nfano ka ware wája kunkubali iye wapate mainsha a milele. 17 Basi, asifiwe nfalume wa enzi piya, Mwenye saafwa na sawoneka, Nlungu mmoja tu basi! Iye ajuzi atukuziwe kwa milele! Aamina.
18 Uwe‑po, mwanangu Timotiyu, eku kukutuma‑ku nankukutumaini kamba vyavibushuriwe mida kuhusu uwe, ipate kwa sababu ya javyo, utende vita ngema yakwereza habari ya Insa, 19 na uzidi nkati ya kwamini pamoja na moyo saususuka. Wamojawapo nowo moyo saususuka‑wo wakatala, kwa javyo wafyajula kwamini kwawo kamba ngalawa ya kufulwa. 20 Nkati ya nowo, wawapo Himenayo* Kuhusu “Himenayo”, ona 2 Timotiyu 2:17-18. na Alishandere Kuhusu “Alishandere”, ona 2 Timotiyu 4:14-15.. Ewo omi niwagabizi mmakono mwa Ibilisi Ona 1 waKorintiyu 5:5. Kusudi yake ndi kuwa watubiye ipate wapokereriwe tena nkati ya jamati., wafundiwe ipate wasikufuru§ Ona waraka‑yi 1:13..

*1:20 Kuhusu “Himenayo”, ona 2 Timotiyu 2:17-18.

1:20 Kuhusu “Alishandere”, ona 2 Timotiyu 4:14-15.

1:20 Ona 1 waKorintiyu 5:5. Kusudi yake ndi kuwa watubiye ipate wapokereriwe tena nkati ya jamati.

§1:20 Ona waraka‑yi 1:13.