4
Paulu vyaanlaizira Timotiyu atimize kazi yake
Sambi, nukutafadali pakulu, mbere ya Mwenyezimungu na mbere ya Almasihi Insa ája kuwalamula wanu hai na wafwi, na kwa sababu ya kuludi kwake kuja kutawala awe nfalume. Nukutafadali wereze usemi wa Mwenyezimungu. Uwe tayari, kuwapo nafasi au kutowa kuwapo. Wadume, wasutumu, na warimbise myoyo wanu kwa kuwafunda sana-sana na imani. Konta ukuja kufika wakati wanu wawatowa kuhitamili kusikira inlimu yakweli. Ewo wakuja kufulata viwajibu ewo wanyewe, na wakuja kuwasakula wanlimu wakuwafunda viwajibu kusikira ewo. Wakuja kukatala ukweli, wafulata masemo saana mana.
Fala uwe, kwa kila hali, tunza cema na kibaya, tabika vya ubaya, kola kazi uwereze Habari Ngema, na timiza cewo cako.
Kamana mainsha angu amiminika futi. Wakati wangu wakwasa duniya uwa karibu. Nitenda ushinda mwema, nifika mwinsho wa mashindano a kutuwa, nibaki nikamini. Epa sambi, nitengezeriwa lemba ra shariya, nituririwa na Mwenye Insa, mwenyé kulamula shariya suku ulu ya Kiyama. Na aaniturire omi tu basi, fala áwaturira piya wanu warindira na radi kuludi kwake.
Paulu alaizira vyakummusu Timotiyu
Tafadali ririmbise uje kwangu kuno upesi. 10 Kamana Dema, nakupenda vinu vya mulumwengu‑mu, kanitipuka, kalawa koka Tesalonika. Kresike koka Galata, Titu koka Dalmatiya. 11 Ila kuno Luka tu basi ndi abakire nomi. Paulawa kuja kuno, uje na Maruku, konta nkati ya kazi yangu, anisaidiya pakulu. 12 Tikiku nimpereka Efezu. 13 Pauja‑po, nisukurire kapa rangu ranasire Karupu kaya ya Torowa. Usukure novyo vitabu, kuzidi pakulu vyanandike mmasambala* Paulu kandika mmasambala a manyama. Nozo “waraka‑zo” zikirimba kupatikana, na zikikala myaka mingi konta zikirimba..
14 Alishandere urivi kanitenda vibaya futi. Mwenye amhukumu kwa vitendo vyaatendire. 15 More-more naye, konta kabishana na vyatimwambire piya.
16 Mara yakwanza yakuwa nirikotola yeka, aawerepo anta munu mmoja wakunisaidiya, piya wanitipuka. Mwenyezimungu awaswamii! 17 Falakini Mwenye Insa ákiwa upande wangu, kanipa nguvu ipate niwereze Habari Ngema wanu Sawari-Mayahudi, piya wasikire. Níkiwa kamba niri nkanywa mwa simba, fala iye kanivusha. 18 Mwenye akuja kunivusha kwa vitendo vibaya piya, na anisukula sana-sana muufalume wake mbinguni. Iye atukuziwe daima milele! Aamina.
Salamu
19 Pirisila na Akila pamoja na wari kuinshi nyumba ya Oneziforu, salamu zawo. 20 Erashitu kabaki Korintiyu, na Torofimu nimwasa Miletu nlwere. 21 Ririmbise uje kuno upesi, sainamba kufika mirongo ya baridi. Eubulu, Pude, Linu, Kalaudiya, pamoja na wafulati wa Insa piya, wakuperekera salamu.
22 Mwenye awe pamoja nowe. Rehema iwe pamoja namwe.

*4:13 Paulu kandika mmasambala a manyama. Nozo “waraka‑zo” zikirimba kupatikana, na zikikala myaka mingi konta zikirimba.