Waraka ya Paulu ka
Titu
Mwanzo
Paulu kamwandikira eyi waraka‑yi Titu kwa ajili ya kumpa nguvu paákitabika na wabishani wake makafiri na wengine njamati wakifunda kuwa ikisakikana kutimiza shariya wapate kwakikishiwa. Na tena Paulu kampa Titu ngano kuhusu namuna ya wanu wakijuzi kutondoriwa kuwa wakulungwa wa jamati, na namuna wenye kwamini vyawakijuzi kuinshi munu na mwenziwe na wengine wari panja ya jamati.
1
Salamu
Omi Paulu, ntumisi wa Mwenyezimungu na walii wa Insa Almasihi ipate niwasaidiye wanu watondoriwe na Mwenyezimungu wantumaini iye, wejiwe nfululu ukweli vyaisaka ibada. Ukweli‑wu ukuja na kurindira mainsha a milele, alavire tamaa Mwenyezimungu tangu mida, na Mwenyezimungu aalongopa. Paufikire wakati maalumu, usemi wake ufafanuriwa julu ya kwereza kwangu kanigabiziwe na Mwenyezimungu Nvushi wetu paanitumire.
Nukwandikira eyi waraka‑yi uwe Titu, mwanangu wakweli nkati ya kwamini kwetu kumoja noko.
Mwenyezimungu Baba wetu na Insa Almasihi, Nvushi wetu, wakujanliye rehema na salama.
Namuna yakuwatondola wakulungwa wa jamati* Ona 1 Timotiyu 3:1-7.
Omi nûkwasa kisirwa ca Kereta ipate umarize kazi zibakire noko, na uwature walongozi wa jamati kila kaya. Kumbukira vyanukutumire: Nlongozi wa jamati ájuzi ainshi saasutumiwa na shariya, awe nlume wa muka mmoja tu basi, na wanawe wawe wenye kwamini, wasitowe inshima, na wasikire cawambiriwa. Isakikana nkulungwa wa walongozi wa jamati ainshi saasutumiwa na shariya, kwa kuwa alongoza kazi ya Mwenyezimungu. Ntamana, asiwe munu wakuridãi, wala asiwe munu wakwangupa kukimiwa, wala asiwe nrevi, wala asiwe mmani, wala asiwe munu wakumwajibu kutumira nzuruku kwa caputu. Ila noyo nkulungwa‑yo ájuzi awapokerere wayeni sana-sana, awe munu wakumwajibu piya vyema, aritunze, awe kamilifu, takatifu, na aridume mwanyewe. Ajuzi oloke na usemi kamilifu waafundiwe, ipate awarimbise wanu julu ya inlimu yakweli, na ware wabísha ukweli, awasutumu.
10 Kusema kweli, wawapo wengi wabísha, kuzidi pakulu nkati ya “nkonjo wa kupendeleya itani”. Wakwereza vinu savina mana, na wawatenvya wenziwawo. 11 Ewo wajuzi wanyamaziwe, kwa kuwa wawadanganya jamaa piya, wafunda vinu savijuzi kufunda. Anzima yawo ndi kupata nzuruku, anta iwe kwa namuna za aibu! 12 Mpaka mmoja wawo, nabii wa Kereta, kaamba javi:
“WaKereta daima walongo,
wawa kamba wanyamangalo wakofya.
Ewo wafuko, wawaza kurya tu basi.”
13 Ewu ushahidi‑wu ndi wakweli. Kwa javyo, wasutumu kanguvu ipate wawe nkati ya kwamini ka ukweli, 14 newo wase kusikiriza masemo akubuniwa na Mayahudi, na wase novyo ámuri za ware waturire minyongo ukweli. 15 Piya vinu swafi ka wanu wari swafi, fala ka wabaya na ware sawantumaini Mwenyezimungu, acipo swafi. Anta mawazo awo na fahamu zawo haramu. 16 Nowo wanlimu walongo‑wo wakwamba kuwa wamwijiwa Mwenyezimungu, fala vitendo vyawo vikolota kuwa awamwijiwa. Ewo wabaya nfululu, awasikiriza, na awakidiri kutenda kitendo cema anta kimoja.

*1:4 Ona 1 Timotiyu 3:1-7.