2
Kufunda inlimu yakweli
Fala uwe Titu, wafunde namuna yakufulata inlimu yakweli. Wafunde wakulungwa waridume wanyewe, wainshimike, waritunze wanyewe, wakomare kati ya kwamini kwawo, na riwejare pendo na kuhitamili.
Wafunde novyo waka wakulungwa wanshugulikire Mwenyezimungu. Wasipite wakiwasowerera wenziwawo caputu, wala wasiwe watwana wa kirevi. Ila, wafunde namuna ngema, wawafunde wanawaka wári kuwapenda walume wawo pamoja na wana wawo, waritunze wanyewe, wawe swafi, watafiti pakaya, wawe na moyo mwema, na wawatwii walume wawo. Kwa javyo, awatenza aibu usemi wa Mwenyezimungu.
Namuna moja noyo, walange wanemba wainshi wakiritunza wanyewe.
Uwe mwanyewe, kwa piya-vyo, uwé nfano mbere yawo julu ya vitendo vyema. Na paufunda, tenda bila kudanizira na vyakwinshimika, nakutumira usemi wakweli ipate asiwepo wakukusutumu. Basi, munu asaka kukukaidi onse awona haya, aawa nawo kinu kibaya cakwamba kwetu ofwe.
Wambire watwana wenendere piya cawambiriwa na mamwenye wawo, na wawatendere juhudi viwajibu. Usiwajibu usowezi wakunyata, 10 wala wasiwewire. Kwasa javyo, warolote kuwa wanu wakwaminika ka ukweli kwa vinu piya, ipate inlimu ya Mwenyezimungu, Nvushi wetu, inshimiwe pakulu.
11 Kamana rehema ya Mwenyezimungu iwesukira, ija kuwavusha wanu piya. 12 Julu ya rehema‑yo, tifundiwa tase kutowa kutenda ibada pamoja na wájibu wa kibinadamu, ila tiinshi enzi ya rero‑yi kwa shariya, tiritunze wanyewe, na tinshugulikire Mwenyezimungu. 13 Kwa javyo tirindira suku yakujanliiwa yatiri nawo tamaa, pausaka kufafanuriwa utukufu wa Nlungu wetu nkulu na Nvushi wetu, Almasihi Insa. 14 Iye ndi aripereke kwa ájili yetu ofwe, ipate atombore mabaya piya na atiswafi, atiture kuwa wanu wake iye mwanyewe, wakushugulikira nfululu vitendo vyema-vyema.
15 Basi Titu, evi vinu‑vi ufunde. Uwarimbise myoyo na uwasutumu, na mamulaka piya. Usimwase anta munu kukukejeli.