2
Nafasi ulu yakuvushiwa
Ndimana, tijuzi titengemane tifulate pakulu vyatisikira ipate tisipoteye. Kamana habari zereziwe na malaika zoloka, watúpa shariya onse na wabishi wapata hukumu iwajúzire Kwa javyo, futi ofwe ikiwa atiyeriwa tisaka kunusurikaja na kuvushiwa kukulu‑ko? Kuvushiwa‑ko ndi kwanzire kwereziwa na Mwenye mwanyewe, ikisa wasikire watakikisha kuwa kweli. Mwenyezimungu neye novyo ázidi kwakikisha kuwa habari‑zo zakweli julu ya alama, matajabisa, maajuza a uwezo jisijisi, na julu yakutisusira uwezo wa Roho Takatifu, sawa‑sawa na vyaasaka mwanyewe.
Insa Almasihi áfungula njira tivushiwe
Mwenyezimungu aawapere malaika uwezo wakutawala ulumwengu mupya* Ulumwengu mupya ndi namuna nyengine zawaja kuinshi wenye kuvushiwa na Insa. watamba‑wu. Fala mMandiko Matakatifu mamojawapo Zaburi 8:4-6. kalavya ushahidi javi:
 
“Yarabi Mwenyezimungu,
binadamu nani wakummwaza?
Binadamu akuyeri kakinani?
Kuntula utoto aba kawa sini ya malaika,
kunkonga lemba ra utukufu na inshima,
kutula piya sini ya kumaulu kwake.”
 
Sambi, payambiwa kuwa “kutula piya sini yake”,
mana ake ndi kuwa acipo anta kimoja saciri sini yake.
Fala sambi‑pa wanu atiri kuwawona piya sini yake.
Ila tankummona iye kuwa, kwa wakati aba, kâturiwa utoto koliko malaika. Iye Insa ndi ayerere kifo, julu ya rehema ya Mwenyezimungu, kwa ajili ya wanu piya. Ingawa kâturiwa utoto, fala sambi‑pa, kwa sababu ya kutabika ka kifo, iye kakongiwa lemba ra utukufu na swifa!
10 Kamana iwapo shariya kuwa Mwenyezimungu, mwenyé vinu piya na mwenyé kumba piya, aje nawo wafulati wengi wawe upande wa utukufu wake. Katenda javyo julu ya kuntenza Insa, awalóngoza wanu kuwavusha, awe kamilifu julu ya kutabika. 11 Kamana ire atakátifu, na ware watakatífiwa, walawirira ka Baba mmoja. Ndimana Insa aawona haya kuweta “wanduzangu”, 12 kamba vyayambiwe mMandiko Ona Zaburi 22:22.:
 
“Níwereza baina vyautendanga uwe wanduzangu.
Nukwimba nukukusifu mbere ya wanu wako.”
 
13 Mmandiko mengine, iye kaamba javi§ Ona Izaya 8:17.:
 
“Omi níntumaini Mwenyezimungu.”
 
Ikisa kaamba tena:
 
“Niwa epa, na ware Mwenyezimungu waunaminire kuwasunga,
ewo wawa kamba wanangu.”
 
14 Sambi, ware wetiwe wanawe na Insa, kwa kuwa ewo binadamu* Kigeregu: “wanawo nyama na damu”., iye mwanyewe kâlawirira kwa namuna moja ipate julu ya kifo cake, anshinde ire ári na uwezo wa kifo, Ibilisi. 15 Kwa namuna‑yo, piya wákiwa watwana kwa milele kwa sababu ya kopa kufwa, Insa kawanusuru. 16 Kamana vikwijiwikana kuwa aajire kuwasaidiya malaika, ila kâja kusaidiya ujukulu wa Iburahima. 17 Ndimana neye akijuzi awe sawa‑sawa na wanduze kwa kila namuna, ipate awe nlongozi nkulu wa dini wakuwa ndi mwenyé huruma na mwaminifu. Kwa namuna‑yo, antumike Mwenyezimungu, iye mwanyewe awe kafara, ipate madambi a wanu aswamiiwe. 18 Kamana, kwa kuwa katabika julu ya kushetwaniwa, iye kanawo uwezo wa kuwasaidiya ware wenye kushetwaniwa.

*2:5 Ulumwengu mupya ndi namuna nyengine zawaja kuinshi wenye kuvushiwa na Insa.

2:6 Zaburi 8:4-6.

2:12 Ona Zaburi 22:22.

§2:13 Ona Izaya 8:17.

*2:14 Kigeregu: “wanawo nyama na damu”.