Waraka ka
Waebraniya
Mwanzo
Eyi waraka‑yi yandikiwa ipate iwape nguvu wenye kwamini wakati wa tafauti. Ikolota kuwa Insa Almasihi ndi bora pakulu koliko piya wengine, na katenda piya vikisakikana ipate atipereke ka Mwenyezimungu.
Wandikiriwa Mayahudi wakinfulatanga Insa ipate warifunde vinu viripo nkati ya dini yawo (vinu kamba‑vi: kutenda kafara, walongozi wa dini, na Nyumba Takatifu) na tabiya ya kuinshi mainsha mapya nkati ya kunfulata Insa. Eyi Waraka‑yi itolotera kuwa Mwenye Insa Almasihi kweli-kwelini ndi nlongozi wa dini wa mana, na ndi awere kafara kamili ilaviwe mara moja basi, kwa daima milele, ipate itombore kifungo ca dambi zetu. Iye kamilifu na atenda vyaasaka Mwenyezimungu. Aasakurikana tena munu mwengine wakutivusha na átipa mainsha a milele.
1
Mwana wa Mwenyezimungu nkulu pakulu
Mida-na-midada, Mwenyezimungu kâsowera na wababu zetu mara nyingi zawenye, kwa namuna nyingi zawenye, julu ya minabii. Fala sambi, suku za mwinsho‑zi, kasowera nofwe julu ya Mwanawe, aturiwe na Mwenyezimungu kuwa mwenyé irati wa vinu piya, na iye ndi ire julu yake Mwenyezimungu ombire vinu piya. Mwana‑yo ndi nlangaza wa utukufu wa Mwenyezimungu, na atolotera kweli-kwelini vyaari Mwenyezimungu. Vinu piya mulumwengu‑mu viwankwikala kwa uwezo wa ámuri zake. Bandi yakutimiza kazi yake yakuswafi madambi, kekala nkono-nriro wa Mwenye Nkulu mbinguni, kwa kuwa kantula kuwa bora pakulu sana zaida ya malaika, kamba zina raritire rakuwa na mamulaka pakulu zaida ya mazina a malaika.
Ndi kweli konta Mwenyezimungu tangu aanamwambira laika wake mmojawapo javi* Ona 2 Samuweli 7:14; Zaburi 2:7.:
 
“Uwe kuwa mwanangu,
omi rero nanza kuwa wawayo.”
 
Na tena, aanamwambira laika mmojawapo javi Ona 2 Samuweli 7:14.:
 
“Omi nukuja kuwa Baba wako
na uwe ukuja kuwa mwanangu.”
 
Visitoshe Mwenyezimungu, paawere tayari kumpereka Mwanawe ntanzi Ntanzi akiwa nriti wa vinu piya vya wawaye. mulumwengu‑mu, kaamba§ Ona Kumbukumbu 32:43.:
 
“Piya malaika wa Mwenyezimungu wamwabudu.”
 
Kuhusu malaika kaamba javi* Ona Zaburi 104:4.:
 
“Mwenyezimungu awatenda malaika wawe kamba mepo,
watumisi wake wawe kamba malulimi a moto.”
 
Fala kuhusu Mwanawe, akwamba javi Ona Zaburi 45:6,7.:
 
“Uwe Mwenyezimungu, útawala daima milele.
Úwatawala wanu muufalume wako kwa shariya.
Kwankupenda ukamilifu na wankukukima ubaya.
Kwa javyo, omi Mwenyezimungu, Nlungu wako,
nukumiminirani mafuta a radi
pakulu koliko wenziwo piya.”
 
10 Mwenyezimungu kamwambira Mwanawe tena Ona Zaburi 102:25-27.:
 
“Mwenye, tangu mwanzo,
uwe ndi uturire aluserusu ya duniya,
na kwa makono ako kumba bingu piya.
11 Evyo piya-vyo vílainika, fala uwe kuwapo daima.
Avija kufãi kinu, kamba nguwo zakupapuka.
12 Kamba zubãu ya mida, ndi vyauja kukunja,
kamba munu vyaaluriza nguwo, uwapindula.
Fala uwe ndi nowe wa daima,
kuinshi kwako akuna mwinsho.”
 
13 Mwenyezimungu laikani wamwambire suku moja javi§ Ona Zaburi 110:1.:
 
“Ikala mahala bora‑pa upande wangu wa nkono nriro‑wu,
mpaka maaduwi wako niwature kumaulu kwako”?
 
Malaika‑wo wa kinani? 14 Piya‑wo siroho zintumika Mwenyezimungu na awaperekiwe kuwasaidiya wanu waja kuvushiwa?

*1:5 Ona 2 Samuweli 7:14; Zaburi 2:7.

1:5 Ona 2 Samuweli 7:14.

1:6 Ntanzi akiwa nriti wa vinu piya vya wawaye.

§1:6 Ona Kumbukumbu 32:43.

*1:7 Ona Zaburi 104:4.

1:8 Ona Zaburi 45:6,7.

1:10 Ona Zaburi 102:25-27.

§1:13 Ona Zaburi 110:1.