Waraka ya Paulu ka
Filemoni
Mwanzo
Eyi waraka‑yi ikwereza kuhusu kupembezana kati ya wenye kwamini. Onezimu akiwa ntwana wa mwenye kwamini wakwitiwa Filemoni kaya ya Kolosayi. Viwoneka kuwa Onezimu kamwiwira Filemoni, ndimana akitira. Wakati Paulu waákiwa Roma, Onezimu akiwonana na Paulu akilawirira kuwa mwenye kwamini. Paulu kandika eyi waraka‑yi kiyasi ca mwaka wa 60 bandi ya Almasihi na akimpa Onezimu asukure ka Filemoni. Paulu kanlebela ampokerere Onezimu kamba nduye kati ya Almasihi, na kampa tamaa kuwa anripa kwa garama yasaka kutumira yonse Onezimu akijuzi awe pamoja na Filemoni.
1
Omi Paulu, nfungwa kwa kuwa nintumika Almasihi Insa. Eyi waraka‑yi, omi pamoja na nduyangu Timotiyu tukuperekera uwe Filemoni, mpendani wetu na ntumisi mwenzetu, na jamati ijumulananga kwako‑ko, pamoja na nlumbwetu Afiya, na nduyetu Arikipu aténda vita pamoja nafwe yakwereza Habari Ngema. Mwenyezimungu Baba wetu, na Mwenye Insa Almasihi, wakujanliyeni rehema na salama.
Panilebela duwa, daima nukukumbukira, ninshukuru Mwenyezimungu kwako uwe, kwa kuwa nisikira kuwa uwapenda watakatifu piya, na kwankuntumaini Mwenye Insa. Nilebela duwa kuwa uwe uzidi kuwa pamoja nofwe nkati ya kwamini kwako ipate uje wereriwe sana-sana piya vinu vyema-vyema vyatiwa nawo* Au: “vyatikidiri kutenda”. kwa kuwa tilungana na Almasihi. Nduyangu, nipata radi nyingi na moyo wangu urimba kwa sababu ya pendo rako, konta uwarimbisa myoyo watakatifu.
Kwa javyo, ingawa nanawo haki julu ya Almasihi yakukwamuru cikulazimire kutenda, fala kwa sababu ya pendo retu, nihitari nukulebele. Sambi, omi Paulu, nuluvala na niwa nkifungo novyo kwa sababu ya kuntumika Almasihi Insa, 10 nukutafadali kuhusu mwanangu Onezimu, vyanilawirire kuwa babuye konta yakunlongoza ka Almasihi nkalaboshu‑mu. 11 Mida, iye aakifãi Zina ra Onezimu mana ake “aafãi kinu”. kinu kwako uwe, fala sambi áfãi pakulu kwako uwe mpaka kwangu omi novyo. 12 Onezimu nankunludisa aje kwako. Kusema kweli, iye ndi moyo wangu. 13 Vinajibu nikare naye nokuno kanifungiwe kuno kwa sababu ya Habari Ngema, anisaidiye ukosofu wa uwe. 14 Fala sisaka kutenda anta kinu sairi kwa kusaka kwako uwe. Sisaka kuwa unisaidiye ka kukushurutisa, ila kwa radi yako. 15 Dalili íwa anzima ya Mwenyezimungu yakuwa Onezimu akutire suku aba, ipate umpokerere uwe naye milele, 16 siyo kamba ntwana basi, ila novyo kamba nduyetu wakupendiwa. Iye omi nimpenda pakulu, iye kazidi kupendiwa pakulu futi nowe kwa kuwa ntwana na nduyo kati ya Mwenye.
17 Basi, ukinitula kamba nduyo mwenye kwamini, mpokerere Onezimu kwa namuna mmoja kamba vyaukisaka kunipokerera omi. 18 Uture pambari, ikiwa kakudulumu au ummwira kinu kimojawapo, deni‑yo andika zina rangu omi. 19 Omi Paulu nankwandika na nkono wangu mwanyewe: “Omi nukuripa.” Wala sukwambira kuwa mainsha ako a kiroho nukuwira! 20 Kweli nduyangu, kwa kuwa tilungana na Mwenye, vikinajibu unifãi Paulu aseza na semo “kufãi” konta “Onezimu” mana ake “kufãi”. javi: unirimbise moyo§ Ona aya ya 7. kwa kuwa tinfulata Almasihi! 21 Nitumaini kuwa usikiriza, ndimana nukwandikira. Nukwijiwa kuwa utenda vyanukulebele, na upundisa!
22 Nukulebela novyo kuwa unitengezere kisusi kimoja, konta, julu ya duwa zenu, nanawo tamaa kuwa iwapo nafasi nukuwa pamoja namwe.
23 Epáfora tiwa onse nkalaboshu‑mu kwa sababu yakuntumika Almasihi Insa, neye akuperekerani salamu. 24 Na wenzangu nkati ya kazi yetu, Maruku, Arishitariku, Dema, pamoja na Luka, ewo wakuperekerani salamu.
25 Rehema ya Mwenye Insa Almasihi iwe pamoja namwe.

*1:6 Au: “vyatikidiri kutenda”.

1:11 Zina ra Onezimu mana ake “aafãi kinu”.

1:20 Paulu aseza na semo “kufãi” konta “Onezimu” mana ake “kufãi”.

§1:20 Ona aya ya 7.