13
Namuna za kumwajibu Mwenyezimungu
Kamba munu na nduye, zidini kupendana. Musase kuwakaribisha wayeni, konta kwa kutenda javyo, wamojawapo wafikirira kuwapokerera malaika mmanyumba mwawo bila kwijiwa. Watendereni huruma wanu wafungiwe na muwasaidiye, onani kamba mufungiwe nawo pamoja. Watendereni huruma wanu wari kutabika, tulani kamba utabika mwiri wenu pamoja newo. Wanu piya wajuzi wainshimu ndowa. Kusema kweli, muka na nlume wenarirane, kamana Mwenyezimungu akúja kuwahukumu wazinzi pamoja na masharati. Vinu vyakuuziwa na nzuruku, zidini kutowa kuperereza. Vikutosheni vinu vyamuri nawo, kamana Mwenyezimungu kasema: “Sukwasa futi, wala sukutipuka.” Ndimana na hakika tikwamba javi* Ona Zaburi 56:4, 11; Zaburi 118:6.:
 
“Mola ndi anisaídiya, omi sopa kinu.
Mwanadamu anitenda kinani cakunyata?”
 
Wakumbukireni wakulungwa wenu wâkwerezeni habari za Mwenyezimungu. Tunzani vyawainshire na vyawafwire. Wafulatizeni kwamini kwawo. Insa Almasihi ndi mmoja noyo, ijana na rero na milele‑yi. Musiwasikirize wanu wafúnda inlimu nyengine jisijisi wakupotezani njira ya ukweli. Cisáka kukupani nguvu mmyoyo myenu siyo shuruti kuhusu camujuzi kurya. Kwa kufulata nozo shuruti‑zo, tangu hapana munu apatire faida yake. Ila cisaka kukupani nguvu ndi rehema za Mwenyezimungu. 10 Walongozi wa dini wákitumikanga muEma Takatifu ya Mayahudi awana haki ya kurya vilaviwa kafara yakutukuza Ona aya 15. mahala petu pakwambudu. 11 Nkulungwa wa dini mara moja kila mwaka Usemi wa “mara moja kila mwaka” aupo nkigeregu ila ikweleweka javyo. ákisukulanga damu ya manyama, akipereka ka Mwenyezimungu Mahala Patakatifu Pakulu, iwe kafara ya kufuta madambi. Fala mwiri wa nozo nyama‑zo úkociwanga panja ya kaya ulu ire. 12 Ndimana Insa, kwa ajili ya kuwaswafi wanu madambi julu ya damu yake, neye novyo kâfwa panja ya kaya ulu. 13 Basi, tukeni tikawe pamoja naye panja ya kaya ulu‑yi§ Mana ake ndi kulawa mahala patikiwa bila tafauti., tiwe tayari kukejeliwa kamba vyaakejeliwe iye. 14 Kamana mulumwengu‑mu, atina kaya ya milele, fala tírindira kaya yatija kuwa nawo mbere. 15 Basi, julu ya Insa, daima tilavye kafara ka Mwenyezimungu kwa kuntukuza, kwa kwakikisha zina rake na kanywa zetu. 16 Fala musiriware kutenda meema na kumera, kamana ezo ndi kafara zakumwajibu Mwenyezimungu.
17 Wasikirizeni wakulungwa wenu kwa kufulata ámuri zawo, kamana ewo washugulikira daima faida zenu, wakijiwa kuwa wajuzi kujibu ka Mwenyezimungu. Waseni watende kazi kwa radi. Musiwatenze kwisa moyo, konta javyo aiwepo faida kwenu umwe.
18 Musase kutilebelela duwa. Tanawo uhakika kuwa myoyo yetu iwa swafi, konta tísakula kutenda meema kwa kila hali. 19 Visitoshe, nukulebelani ka moyo wangu piya, munilebelele duwa ipate Mwenyezimungu aniludise niwe pamoja namwe kwa suku karibu.
Duwa ya mwinsho
20 Sambi, Mwenyezimungu mwenyé usalama, anfufure ka wafwi Mwenye wetu Insa, Nsunga nkulu wa makondoo, julu ya damu yakikisha miyadi ya milele, 21 nínlebela akupeni piya vinu vyema-vyema mutimize nafsi yake, mukitenda vyavimwajibu iye, julu ya Insa Almasihi. Iye atukuziwe daima milele! Aamina.
Masemo a mwinsho
22 Wanduzangu, nukutafadalini mupokerere ewu usowezi‑wu kwa radi kamana nukwandikirani kwa usemi aba. 23 Mukwijiwa kuwa nduyetu Timotiyu kafunguriwa nkalaboshu. Iye, akija saninamba kulawa kuja kukuwonani, tikuja onse. 24 Salamu zawo wakulungwa wenu piya pamoja na watakatifu piya. Wanduzetu wa Italiya wakuperekerani salamu.
25 Rehema iwe pamoja namwe piya.

*13:6 Ona Zaburi 56:4, 11; Zaburi 118:6.

13:10 Ona aya 15.

13:11 Usemi wa “mara moja kila mwaka” aupo nkigeregu ila ikweleweka javyo.

§13:13 Mana ake ndi kulawa mahala patikiwa bila tafauti.