Waraka ya
Yakobu
Mwanzo
Eyi waraka‑yi ífunda namuna vyawajuzi kuinshi wenye kwamini. Ikwereza novyo kuhitamili, kwamini ka ukweli, na faida ya kutunza lulimi na namuna ya kutumira imani kuripereka kutenda nafsi ya Mwenyezimungu.
Eyi waraka‑yi yandikiwa kiyasi ca mwanzo wa mwaka 40-50 bandi ya Almasihi. Andíke ndi nduye Insa, wakwitiwa Yakobu.
1
Salamu
Omi Yakobu, ntumisi wa Mwenyezimungu na wa Mwenye Insa Almasihi. Nankukwandikirani piya wanu wa Mwenyezimungu ulumwengu nzima‑wu. Salamu zenu!
Kwamini
Wanduzangu, pamugwa kwa kuyereriwa namuna mojawapo, tulani kuwa kinu‑co furaha pakulu, konta mukwijiwa kuwa kuyereriwa kati ya kwamini kwenu kukupani nguvu ipate mukidiri kuhitamili. Basi, asani kuhitamili kwenu kutimize anzima yake, ipate mulawirire kuwa wenye kwamini nfululu wakutimu, acukutowani kitendo cema.
Mmoja kati yenu, akisakula fahamu, anlebele Mwenyezimungu, awápa wanu piya kwa radi bila kusimbula. Alebela onse, ápewa. Alebele ka kwamini, saana dana anta aba javi. Kamana ári na dana ndi kamba luwimbi ra mbahari, vyaritwariwa na mepo, rikefiwa kuno na kuno, gubu-gubu-gubu. Munu‑yo asiwaze kuwa akuja kupokerera kinu ka Mola, konta iye kanawo myoyo miwiri, apita akipayapaya njira zake piya.
Mali akwisa
Sambi, mwenyé kwamini vyaári kurinyenyekeya, awe radi kwa kuwa Mwenyezimungu kankunsifu. 10 Mwenyé kwamini tajiri awe radi, kwa sababu Mwenyezimungu kankuntaya kurinyenyekeya. Kusema kweli, utajiri wake ndi kamba wema wa luwa ra nnyani vyarilainika. 11 Juwa ripanda riwala, nnyani unyala, luwa rake rikugwa na wema wake ulainika. Sawa‑sawa na tajiri. Nkati ya kucuruza kwake, kukuja kulainika.
Mwenyezimungu aashetwani, ila atipa vinu vyema
12 Heri mwenye kuhitamili paayereriwa. Kamana, bandi yakolotiwa uwaminifu, iye akuja kupokerera lemba ra mainsha a milele, raawapere tamaa Mwenyezimungu wanu wampenda iye. 13 Munu paashetwaniwa, asambe: “Mwenyezimungu kankunishetwani.” Konta Mwenyezimungu aashetwaniwa ka ubaya uwa onse wala aanshetwani munu. 14 Fala kila munu ashetwaniwa na wájibu mbaya kati yake. Ewo wájibu mbaya‑wo unvuta undanganye. 15 Wájibu mbaya‑wo ukimitiwa, upongola dambi. Na dambi‑yo paikula, ikwitisira infwa.
16 Kwa javyo, wanduzangu wapendani wangu, musiteseke! 17 Piya vyema na vya kukamilika visuka ka Baba, ombire piya vimwarikiro víri mbinguni. Iye aabadilika wala aana kinviri cakuzungunuka-zungunuka anta aba. 18 Mwenyezimungu kanuwiya kutipa mainsha mapya julu ya habari zake za ukweli. Basi, kati ya vinu vyumbiwe piya, iye katitondola tiwe kamba visumo vyakwanza.
Kusikira na kutenda
19 Wanduzangu wapendani wangu, ijiwani javi: kila munu awe mpesi kusikira, asiwe mpesi kusowera, na asangupe kukimiwa, 20 konta kukimiwa akuntenza munu kwakikishiwa na Mwenyezimungu. 21 Ndimana, lavyani piya vinu vya ucafu na ubaya pakulu mmyoyo mwenu. Kwa namuna ya kunyenyekeya, pokererani mbeyu ya habari ya Mwenyezimungu yakuvyarireni iye, konta eyi habari‑yi iwa nawo uwezo wa kuvusha mainsha enu.
22 Musiwe wanu wakuritenvya, wakusikira habari ya Mwenyezimungu samufulata. Ila tendani vyaasema Mwenyezimungu. 23 Munu wakusikiriza habari za Mwenyezimungu saafulata, ndi kamba munu wakuriwona nkirilolo. 24 Kamana áwona vyauri uso wake, fala akasa kirilolo, kwa mpunde nowo ariwala uso wake vyauri. 25 Fala mwenyé kutunza shariya kamili vyaimombola munu saariwala, saasikira tu basi fala afulata, munu‑yo ajanliiwe nkati ya vitendo vyake.
26 Munu akiriwona kuwa ashika dini fala aakidiri kutunza lulimi rake, iye aritenvya mwanyewe, dini yake aifãi kinu. 27 Dini ngema na swafi mbere ya Mwenyezimungu, Baba wetu, ndi javi: kuwasunga wana wa yatima pamoja na manankweli nkati ya tafauti zawo, na kuritanusa na vitendo vibaya vya mulumwengu.