2
Musiwapendeleye wanu
Wanduzangu, kwa kuwa mwankumwamini Insa Almasihi, Mwenyé utukufu, musiwatafiti wanu kwa namuna ya kuwapendeleya. Kwa nfano, wakuja wayeni wawiri wakwingira nnyumba mwenu mwa duwa. Mmoja kavala mete za oru na kavala kitajiri, mwengine masikini, kapapukiriwa. Ire avarire kitajiri ire, umwe mumwambira javi: “Karibuni, ikalani‑pa!” Ikisa mumwambira masikini ire: “Imira‑po!” au “Ikala kumaulu‑ko!” Mukitenda javyo, mwankuwawanya wanu, sinovyo? Mwankulawirira kuwa wenye kulamula shariya na mawazo mabaya, sikweli? Wanduzangu wapendani wangu, sikirizani sana-sana. Mwenyezimungu kawatondola masikini mulumwengu‑mu walawirire kuwa matajiri nkati ya kwamini, sinovyo? Ewo wakuja kuriti ufalume wa Mwenyezimungu waawapere tamaa kuwapa wenye kumpenda, sikweli? Novyo-sivyo, umwe muwakejeli masikini! Fala, mwaja? Matajiri nowo, siwari kukutabishani na kukuvutirani kuBaraza ya milandu? Umwe mwitiwa na Mwenyezimungu julu ya zina rema ra Almasihi. Zina‑ro wakufurira simatajiri nowo?
Basi sambi, vyema ikiwa mufulata kweli-kwelini vyaisema shariya* Ona Matwaya 19:19; waRoma 13:9. ya ufalume wa Mwenyezimungu, vyayamba javi:
“Mpende mwenziwo kamba vyauripenda uwe mwanyewe.”
Fala mukiwapendeleya wanu, mwankukola dambi. Taureti ikusutumuni kuwa umwe ndi wakosi. 10 Mwenyé kutimiza Taureti piya, fala akibonya shuruti mmoja, ikuwa kakosa shuruti piya za Taureti. 11 Konta noyo ambire “Usizinge”, kaamba novyo “Usiulaye”. Ndimana, ukimulaya munu anta usizinge, kuwa nkosi wa Taureti piya. 12 Basi, sowerani na tendani kamba wanu wakuja kulamuriwa na shariya ya kombola. 13 Kamana pakulamuriwa suku ya Kiyama, munu saantendera huruma mwenziwe, aaja kutenderiwa huruma. Fala huruma ikuja kushinda hukumu.
Kwamini sakuna vitendo vyema akufãi kinu
14 Wanduzangu, munu kwamba akolota kwamini, fala olota kwa vitendo vyake, faidani? Kwamini kwake tu basi kunvusha? 15 Ikiwa nduyetu kawa diki na daima cintowa cakurya, 16 na ikiwa mmoja kati yenu akwamba: “Uka kwa salama! Uwe nawo cakuvala na cakurya” fala aampere kinu caasakula mmwiri mwake, faida ndi yepi? 17 Kwa namuna mmoja noyo, kwamini bila vitendo vyema, kwamini kawaka‑ko akufãi kinu.
18 Munu mmojawapo akwamba: “Uwe ukolota kwamini, omi nikolota vitendo vyema.” Nolotere vyawamini bila kolota vitendo vyema. Nomi nukolotera kwamini kwangu julu ya vitendo vyema vyanitenda. 19 Uwe ukubali kuwa kawapo Nlungu mmoja basi? Vyema! Fala mashetwani novyo wakubali, na watetema. 20 Uwe binadamu sauna mana! Usaka nukolotere kuwa kwamini bila vitendo vyema akufãi kinu, sinovyo? 21 Baba wetu Iburahima kakikishiwa kwa sababu ya vitendo vyake, sinovyo? Kakikishiwa paanlavire mwanawe Izaki kuwa kafara. 22 Mwankuwona‑po kuwa kwamini kuja na kitendo cake cema. Julu ya kitendo‑co, kwamini kwake kukamilika. 23 Javyo ndi vyaatimiziwe Mandiko amba javi:
“Iburahima kâmwamini Mwenyezimungu,
ndimana kâwalangiwa kuwa mwenyé ukamilifu.”
Na iye ketiwa novyo “rafiki wa Mwenyezimungu”. 24 Muwona kuwa, julu ya vitendo vyake, munu mojawapo akwakikishiwa, siyo julu ya kwamini kwake tu basi. 25 Kwa namuna moja, reba Rahabu kakikishiwa julu ya vitendo vyake, sinovyo? Kawapokerera manasonde wa Iziraeli, na kawolotera njira nyengine watira. 26 Basi, kamba mwiri sauna roho vyaufwa, na kwamini sakuna vitendo vyema kufwa.

*2:8 Ona Matwaya 19:19; waRoma 13:9.